XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2096), w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1945) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w piwnicy na zaplecze sali wraz z urządzeniami budowlanymi na dz. nr 238/6, 238/7, 238/8, 238/9, 961/4, 961/5 obr Ryszkowa Wola gm. Wiązownica”, oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 Zastępca Wójta
Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2019-05-31
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-05-31 12:11