XML
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora szkoły w Zapałowie
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im.  Jana Pawła II w Zapałowie adres : Zapałów 159, 37-544 Zapałów
Organ prowadzący szkołę: Gmina Wiązownica adres: Wiązownica ul. Warszawska 15,
37 – 522 Wiązownica
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Szkoła Podstawowa im.  Jana Pawła II w Zapałowie, adres: Zapałów 159 ,37-544 Zapałów

1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1597).
2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zapałowie
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
-      imię (imiona) i nazwisko,
-      datę i miejsce urodzenia,
-      obywatelstwo,
-      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2011 r. poz. 224 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca;
7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311);
11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;
12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.
3.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu, adresem e-mail, oraz  dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zapałowie ". Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy (sekretariat I piętro, pokój nr 22) w godzinach jego funkcjonowania, za pośrednictwem poczty na adres:: Urząd Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37 -522 Wiązownica – nie później niż do 19 marca 2019 r. do godz. 15.30 lub formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@wiazownica.com (w tym przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki oferty).
       Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Wiązownica.
       Oferty, które zostały złożone lub wpłynęły do Urzędu Gminy Wiązownica po wymienionej dacie nie będą rozpatrywane.
4.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wiązownica
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
5.    Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiązownicy tel. 16 622 36 31


Z up.Wójta  Gminy
  Krzysztof Strent
  Zastępca Wo
jta
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-02-27
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-02-27 14:42