ZARZĄDZENIE NR 7 / 09 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
• Z dnia 30 stycznia 2009r.


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązownica.
Na podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnyrn( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z póz. zmian.)
Zarządzam
•^
§1
Wprowadzić z dniem 2 marzec 2009r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wiązownica w brzmieniu stanowiącym załącznik nr l niniejszego zarządzenia.
§2
Umowy o pracę, oraz zakresy obowiązków pracowniczych pracowników Urzędu Gminy należy dostosować do Regulaminu Organizacyjnego.
§3
Zobowiązać Sekretarza i Skarbnik do zapoznania pracowników z treścią Regulaminu Organizacyjnego .
§4 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2010-01-30
Publikujący -