Pani:
Zofia WYSOCKA
Inspektor ds. budownictwa

 
 
I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
2.Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
3.Kodeks pracy.
4.Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(Dz. U. Nr 223   
   poz 1458 )..
5.Postanowienia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
II. Zadania ogólne
1.Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
2.Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
3.Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
4.Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
5.Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
6.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
7.Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie pracy.
8.Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
9.Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
10.Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
11.Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
12.Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
13.Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
14.Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
15.Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
16.Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
17.Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
18.Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.
 
III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 98/2018 Wójta Gminy z dnia 31 października 2018 r. ustalam Pani/Panu z dniem 8 marca 2019 r.  następujący szczegółowy zakres czynności:
 
1.Gromadzenie materiałów związanych z wnioskami o sporządzenie lub aktualizację studium 
   uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
2.Przygotowanie materiałów do opracowania studium uwarunkowań i kierunków
   zagospodarowania przestrzennego gminy
3.Przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu i uchwaleniu studium.
4.Realizacja uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium zgodnie z art.11  
   ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5.Gromadzenie materiałów związanych z wnioskami o sporządzenie miejscowego planu
   zagospodarowania przestrzennego.
6.Przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
   zagospodarowania przestrzennego
7.Wykonanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności
   przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.
8.Przygotowanie materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustalenie niezbędnych
   prac planistycznych.
9.Realizacja uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
   zgodnie z art.17 ustawy.
10.Przygotowanie projektu uchwały planu miejscowego wraz z załącznikami oraz z
     dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa
11.Udostępnianie do wglądu oraz dostarczanie wypisów i wyrysów studium i planu
     miejscowego zainteresowanym stronom.
12.Prowadzenie rejestrów planów miejscowych.
13.Gromadzenie oryginałów materiałów związanych z wnioskami o sporządzenie planów
     miejscowych w tym również uchylonych i nieobowiązujących.
14.Dokonywanie analizy zmian zagospodarowania przestrzennego gminy
15.Realizacja roszczeń ( odszkodowań) związanych z planem zagospodarowania.
16.Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
17.Przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
18.Prowadzenie rejestrów:
     - wydanych decyzji o warunkach zabudowy
     - wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego.
19.Zastępstwo na stanowisku d/s geodezji i gospodarki mieniem komunalnym .
20.Prowadzenie teczek zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
21.Wykonywanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych.
22. Wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych
      zleconych przez Skarbnika, Sekretarza, i Wójta Gminy.
23. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji    
      kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
24. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów
      księgowych, a także teczek prowadzonych spraw w terminach i w sposób przewidziany
      przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.