LŚ.6220.19.04.2019.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 24.08.2020 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydanym postanowieniu w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
 
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 9, 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.),  w związku z art. 66 i 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),