Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
LŚ.6220.01.01.2020.MB                                                                                                      Wiązownica, dnia 20.02.2020 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
 
zawiadamia strony, iż:
  1. Na wniosek Gminy Wiązownica z siedzibą w Wiązownicy, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, reprezentowanej przez Zastępcę Wójta Pana Krzysztofa Strenta, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Wiązownica, gmina Wiązownica”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych gruntu: 505/4, 505/6, 505/15, 508/3, 508/6, 513/3, 516/1, 517/4, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 519/3, 519/4, 519/5, 519/6, 520, 521/3, 523/1, 523/2, 524/1, 524/4, 524/5, 526/1, 526/2, 527/1, 527/2, 527/11, 528/1, 528/4, 528/10, 528/11, 528/17, 529/1, 529/2, 529/8, 530/1, 530/3, 530/4, 531/3, 531/5, 531/11, 531/12, 531/17, 532/8, 532/9, 532/10, 533/1, 533/2, 534, 536, 537, 538/1, 538/2, 539, 540, 542, 586, 587, 588, 589, 590/1, 591, 592, 593, 594, 595/1, 595/2, 597/1, 597/2, 597/3, 598, 600/1, 600/2, 601/1, 601/2, 602/1, 602/4, 602/5, 603/1, 603/6, 604/1, 604/6, 605/2, 606/1, 606/3, 606/4, 606/5, 606/6, 606/7, 606/8, 606/9, 607, 608/1, 608/2, 608/3, 608/4, 625, 652, 653/1, 653/2, 661, 663/7, 664/2, 664/4, 664/7, 665/4, 665/6, 666, 668/2, 669/2, 669/3, 669/4, 670/4, 672/3, 672/4, 672/5, 675, 676/1, 678, 679, 680, 681/1, 681/2, 681/3, 682, 683/1, 683/2, 684, 685, 686/1, 686/2, 687, 688, 689, 690/1, 690/2, 691, 703/6, 708, 709/1, 709/3, 808, 822, 823/4, 823/5, 824/3, 824/4, 824/5, 826/1, 826/2, 828, 829/1, 829/2, 831/1, 832/1, 832/2, 833, 835, 836/2, 839/4, 839/5, 839/6, 839/7, 839/11, 839/12, 839/13, 840, 841/1, 841/2, 841/3, 841/4, 841/5, 841/6, 841/9, 841/10, 841/11, 841/12, 841/13, 841/14, 864, 878/1, 878/2, 878/3, 878/4, 878/5, 878/6, 878/7, 878/8, 878/9, 878/10, 878/11 położonych w miejscowości Wiązownica, gmina Wiązownica.
  2. Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 81, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Stanowi zatem przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  3. Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Rzeszowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, I piętro, pokój nr 26 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:30 do 15:30, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiazownica.com.
 
P O U C Z E N I E
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Z up. Wójta
Krzysztof Strent
Zastępca Wójta
Podmiot publikujący
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-02-20 00:00
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-02-20 11:17
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 28 lutego 2021r. 20:23:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.