Wynik ogłoszenia: Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby gminy Wiązownica w 2019 r.
                                                                                                      Wiązownica, 16.01.2019 r.
Znak: IZ.271.I.1.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  nieprzetargowym
 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby UG w 2019 r.  w 2018 r. w dniu 16.01.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
 
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
1 MR GEODEZJA
Ryszard Marszał
Surochów 95, 37-500 Jarosław
54 500,00 zł. 100,00
 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto Ocena pkt.
    2 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych
GEOMIAR Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław
79 950,00 zł. 68,17
    3 Usługi Geodezyjno – Projektowe
Paszt Sylwester
37-544 Zapałów 243/12
57 490,00 94,80
 
 
Wybrana oferta złożona przez Wykonawcę  spełniały warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i przedstawiały najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą     i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.
 
 
 
                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Otrzymują:
 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].

Data dodania: 2019-01-18 07:36

[powrot do treści ogłoszenia]