Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wynik ogłoszenia: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 865 JAROSŁAW – BEŁŻEC W MIEJSCOWOŚCI RYSZKOWA WOLA I WÓLKA ZAPAŁOWSKA
                                                                                                                                                                Wiązownica,  03.12.2020 r.
Znak: IZ.271.13.2020
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej  nr 865 Jarosław – Bełżec                 w miejscowości Ryszkowa Wola i Wólka Zapałowska” w dniu  03.12.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
Część nr 1    Budowa oświetlenie ulicznego drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec  w miejscowości Ryszkowa Wola
 
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
   „ELEKTROSPRZĘT” s.c.  A.A. Graboń
   ul. Orkana 18,  37-500 Jarosław   
   w kwocie brutto  41 915,04 zł.
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
3. Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny
    Waldemar Kubas  Makowisko 150,
    37-500 Jarosław    
    w kwocie brutto  42 200,00 zł.
59,59 40,00 99,59 pkt.
1. ELRES Sp. z o.o.
   ul. Boya-Żeleńskiego 4, 35-105 Rzeszów
    w kwocie brutto  47 847,00 zł.
52,56 40,00  92,56 pkt.
2. Elpet  Piotr Kochman
    Bystrowice 36, 37-565 Roźwienica
    w kwocie brutto  55 350,00 zł.
45,44 40,00  85,44 pkt.
 
 
 
Część nr 2    Budowa oświetlenie ulicznego drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec  w miejscowości Wólka Zapałowska
 
 
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Okres
gwarancji
 (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
 
 3. Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny
    Waldemar Kubas  Makowisko 150,
    37-500 Jarosław   
    w kwocie brutto  54 900,00 zł.
 
60,00 40,00 100,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu uzyskały następujące oceny:
 Nr oferty/Nazwa Wykonawcy Kryterium: Cena brutto oferty (pkt.) Kryterium:
Gwarancja
jakości (pkt.)
Uzyskana łączna ilość punktów
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
   „ELEKTROSPRZĘT” s.c.  A.A. Graboń
   ul. Orkana 18,  37-500 Jarosław   
   w kwocie brutto  57 823,74 zł.
56,97 40,00 96,97pkt.
1. ELRES Sp. z o.o.
   ul. Boya-Żeleńskiego 4, 35-105 Rzeszów
    w kwocie brutto  47 847,00 zł.
45,62 40,00  85,62 pkt.
2. Elpet  Piotr Kochman
    Bystrowice 36, 37-565 Roźwienica
    w kwocie brutto  55 350,00 zł.
44,63 40,00  84,63 pkt.
 
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono Wykonawców, nie odrzucono żadnej oferty, ani nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 08.12.2020 r.   w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 13.12.2020 r. w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1  pkt. 2 ustawy Pzp.)           
           
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) można wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
                                                                                                     Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                        Marian Jerzy Ryznar
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].
 

Data dodania: 2020-12-03 14:40

[powrot do treści ogłoszenia]
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 20 stycznia 2021r. 07:22:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.