Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
ograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zapałów

ZMIANY:
2023-10-02 13:06:36: Dodano wynik do przetargu
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
                        OGŁASZA  OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na dzierżawę nieruchomości rolnej na okres 5 lat dla mieszkańców miejscowości Zapałów
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          /DzU. 2023.poz.40 t.j. ze zm./ oraz art.6 ust.4, ust.10, art.13 ust.1art. 25 ust.2 w zw. z art.23 ust.1 pkt.7a oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /DzU. 2023.poz.344 t.j. ze zm./, Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LXX/510/2023 z dnia 18.07.2023
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
  1. Nieruchomość stanowi własność Gminy Wiązownica i pochodzi z mienia wiejskiego, w związku z tym przetarg ogranicza się do mieszkańców wsi Zapałów.
  2. Sąd Rejonowy w Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 149 -   KW 99898/5.
2.  Do dzierżawy przeznacza się działkę nr 149 o powierzchni 59 ha położoną w
miejscowość Zapałów
w tym część działki  nr 149 - pow. 10,00 ha  przeznacza się do sposobu użytkowania jako pastwisko 
a część działki   nr 149 - pow. 49,00 ha  przeznacza się do sposobu użytkowania jako grunt orny. 
Zgodnie z ustaleniami SUiKZP Gminy Wiązownica , w/w tereny leżą w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- przedłożenie komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu mieszkańca wsi Zapałów, zgodnie z art. 25, art.28 Kodeksu cywilnego, w terminie do 26.09.2023r.
Komisja Przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych i uprawnionych do przetargu będzie wywieszona w siedzibie właściwego urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
- wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 6000,00 zł,  na konto Urzędu   Gminy  w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym  w Jarosławiu O/Wiązownica    lub  w Kasie Urzędu   Gminy  w terminie  do dnia   26 września  2023r. W poleceniu przelewu wadium określić numer działki i położenie, której wpłata dotyczy. 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Wadium osoby, która przetarg przegrała lub odstąpiła od przetargu jest zwracane w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
 
3. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha wynosi 500,00zł (brutto), czynsz zwolniony z podatku VAT.
4. Minimalną wysokość postąpienia ustala się w wysokości 5 zł .
5. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.
Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą zobowiązane  są  do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy oraz projektem umowy dzierżawy.
Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,         w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .
7. Przetarg odbędzie się dnia 2 października 2023 r. o godz. 9ºº  w budynku Urzędu Gminy  w   Wiązownicy, pokój nr  25 (Sala Narad). Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną powinna okazać stosowne pełnomocnictwa.
8. Warunki dzierżawy określone zostaną w projekcie umowy dzierżawy (załącznik nr 1 do ogłoszenia    o przetargu), zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.
9. Wójt  Gminy  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.
Szczegółowe informacje oraz projekt umowy dzierżawy udziela  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego pokój nr 15  lub pod nr tel. 622 36 31.
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Zapałów.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej i strona internetowa UG Wiązownica .
  3. a/a
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Data wpłaty wadium:
2023-09-26 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2023-09-01 10:46:00
PublikującyIwona Kowal 2023-09-01 10:46:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2023-10-02 13:06:36

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 30 listopada 2023r. 18:37:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.