ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych w miejscowości Ryszkowa Wola
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2023-07-03 13:42:18: Dodano wynik do przetargu
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości rolnej położonej w miejscowości  Ryszkowa Wola
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LXVI/489/2023 z dnia 31 marca 2023r.
Przetarg jest ograniczony do osób spełniających definicję  rolnika indywidualnego  w związku  z ustawą  z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego z uwagi na powierzchnię nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, przekraczającej 1,00ha. lub posiadających zgodę na nabycie nieruchomości rolnej wydanej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka.
I. Dane dotyczące nieruchomości
1.  Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr  435/3 położonej  w miejscowości Ryszkowa Wola Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 70888/3
2.  Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów działki nr 435/3 – 1,0400 ha.
3. Cena wywoławcza nieruchomości:  działki nr 435/3 – 51 500,00zł.              
Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT.
  4. Opis działki nr 435/3 – Zgodnie ze SUiKZP znajduje się   w obszarach rolnych. Położona wśród działek użytkowanych rolniczo. Działka posiada dostęp do drogi gminnej utwardzonej. Na ww. działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, brak MPZP.
Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  nie  jest  obciążona prawami osób trzecich  i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
II. Warunkiem zakwalifikowania oferenta do przetargu jest spełnienie łącznie poniższych wymagań :
- przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia i dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków art.2a i art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego w terminie do 26.06.2023r.
- wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką),  w wysokości 5 200,00zł na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie     do dnia   27 czerwca 2023r.
Komisja Przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych i uprawnionych do przetargu będzie wywieszona w siedzibie właściwego urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu. W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Koszty notarialne w całości ponosi Nabywca.
 Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne   z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się 3 lipca 2023  o godz. 10°°  w budynku Urzędu Gminy w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego  pokój nr 15  lub pod nr tel. 604 293 500.
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Ryszkowa Wola.
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
  3. Prasa lokalna-wyciąg z ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Data wpłaty wadium:
2023-06-27 15:30:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2023-05-31 07:42:00
PublikującyIwona Kowal 2023-05-31 07:42:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2023-07-03 13:42:18

Rejestr zmian