kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w miejscowości Manasterz i Cetula
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2023-03-03 08:26:44: Dodano wynik do przetargu
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
KOLEJNY NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w miejscowości  Manasterz i Cetula
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899.t.j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Wiązownica  Nr XLIX/360/2022 z dnia 13 maja 2022 r.
Daty poprzednich przetargów: 5.08.2022r., 6.10.2022, 9.12.2022.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oznaczonych jako działki  nr 682/7, nr 682/8, nr 682/10 położonych w miejscowości Manasterz  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  49584/6.
Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr 682/7 – 0,1516 ha,  nr 682/8 – 0,1495 ha, nr 682/10 – 0,1666 ha,
2. Cena wywoławcza brutto ( zawiera 23% podatku VAT) nieruchomości:
działki nr 682/7 –57 687,00 zł, 682/8 – 56 826,00zł, 682/10 – 63 345,00zł,
3. Dla nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową oznaczonej jako działka   nr 271/6 położonej w miejscowości Cetula  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  95344/9.
Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr 271/6 – 0,19 ha.
4. Cena wywoławcza brutto ( zawiera 23% podatku VAT) nieruchomości:
działki nr, nr 271/6 – 61 500,00z.
5.  Opis nieruchomości – działki wymienione wyżej  zaszeregowane  są w Studium Uwarunkowań                               i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązownica do obszarów osadniczych. Działki objęte są decyzją o warunkach zabudowy, która określa ich przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Posiadają dobry dostęp do drogi  gminnej. Teren płaski, kształt działek foremny, prostokątny, granicach widocznych, z dostępem do mediów usytuowanych przy granicach działki macierzystej.  Warunki pod zabudowę mieszkaniową bardzo dobre.
Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.
II. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążone prawami osób trzecich                             i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
Warunki przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (przelewem lub gotówką) wadium     w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie   do dnia   24 luty 2023r.   ( w tytule wskazać numer działki, której wpłaty dotyczy). 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto.
2. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie przystąpienia przez nabywcę nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości    w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny                 i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 2 marca 2023r. o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy  w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca   w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Osoba ustalona jako nabywca działki zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik   ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica, sołectwa Manasterz, Cetula.
  2. Prasa lokalna.
  3. B I P, strona internetowa  UG Wiązownica.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Data wpłaty wadium:
2023-02-24 15:30:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2023-02-01 07:21:00
PublikującyIwona Kowal 2023-02-01 07:21:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2023-03-03 08:26:44

Rejestr zmian