ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szówsko
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2021-10-11 14:13:01: Dodano wynik do przetargu
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szówsko
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXXII/246/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.
 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do przedmiotowej działki, z uwagi na kształt i położenie działki w terenie.
I. 1. Dla  działki nr 1101/16, położonej w miejscowości Szówsko,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  81052/4.
2.  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 1101/16- 0,0400ha,
3. Opis nieruchomości – działka położona wśród działek zagospodarowanych pod usługi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ze względu na kształt, wielkość i położenie nie daje możliwości odrębnej zabudowy, brak dostępu do drogi.
4.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   tereny osadnicze istniejącej zabudowy adaptowanej i przeznaczone do dalszej zabudowy budownictwem zagrodowym i mieszkaniowym jednorodzinnym z towarzyszącymi usługami.
5.  Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 1101/16 – 9400,00zł brutto.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich  i  nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nią.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia potwierdzającego posiadanie prawa własności do działek graniczących bezpośrednio z działka nr 1101/16 położoną w Szówsku w terminie do 4 października 2021r.
 - wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w wysokości za dz. nr 1101/16 – 940,00zł,  na konto Urzędu   Gminy         w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym    w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia  4 października 2021r. 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 8 październik 2021r. (piątek)  o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy   w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .
 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,    w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 
ds. gospodarki nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Szówsko
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Data wpłaty wadium:
2021-10-04 15:30:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2021-09-07 10:43:00
PublikującyIwona Kowal 2021-09-07 10:43:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2021-10-11 14:13:01

Rejestr zmian