nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica i Cetula
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2021-02-15 11:54:18: Dodano wynik do przetargu
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica i Cetula
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXII/166/2020 z dnia 4 września 2020r.
 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla  działki nr 1695, położonej w miejscowości Wiązownica,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  58111/6
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 1695 - 0,08ha,
Opis nieruchomości – działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej użytkowana rolniczo. Teren działki płaski, częściowo zaniżony, o kształcie prostokąta, posiada dostęp do drogi gminnej Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar zabudowy osadniczej. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy      i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 1695 – 28 500,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
2. Dla  działki nr 265/4, położonej w miejscowości Cetula  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  95344/9
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 265/4 - 0,22ha,
Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych, użytkowana rolniczo, w sąsiedztwie zabudowy osadniczej.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   - tereny rolne. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy   i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 265/4 – 28 500,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
3. Dla  działki nr 265/6, położonej w miejscowości Cetula  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  95344/9
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 265/6 - 0,20ha,
Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych, użytkowana rolniczo, w sąsiedztwie zabudowy osadniczej.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   - tereny rolne. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy    i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 265/6 – 22 700,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica i Cetula
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXII/166/2020 z dnia 4 września 2020r.
 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla  działki nr 1695, położonej w miejscowości Wiązownica,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  58111/6
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 1695 - 0,08ha,
Opis nieruchomości – działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej użytkowana rolniczo. Teren działki płaski, częściowo zaniżony, o kształcie prostokąta, posiada dostęp do drogi gminnej Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar zabudowy osadniczej. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy    i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 1695 – 28 500,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
2. Dla  działki nr 265/4, położonej w miejscowości Cetula  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  95344/9
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 265/4 - 0,22ha,
Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych, użytkowana rolniczo, w sąsiedztwie zabudowy osadniczej.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   - tereny rolne. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 265/4 – 28 500,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
3. Dla  działki nr 265/6, położonej w miejscowości Cetula  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  95344/9
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 265/6 - 0,20ha,
Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych, użytkowana rolniczo, w sąsiedztwie zabudowy osadniczej.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   - tereny rolne. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy                 i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 265/6 – 22 700,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
 
II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich  i     nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w na konto Urzędu   Gminy  w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym    w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia  9 luty 2021r wysokości
za działkę nr 1695 – 2 850,00zł, za działkę nr 265/4 – 2 850,00zł, za działkę nr 265/6 – 2 270,00zł, W tytule wpłaty wpisać : wadium na zakup działki nr … i miejscowość…
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
 
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne   z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 15 luty 2021r. o godz. 11°°  w budynku Urzędu Gminy  w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .
 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,                                              w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 
ds. gospodarki nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Wiązownica, Cetula.
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Data wpłaty wadium:
2021-02-09 15:30:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2021-01-11 09:32:00
PublikującyIwona Kowal 2021-01-11 09:33:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2021-02-15 11:54:18

Rejestr zmian