Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w miejscowości Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki po ukończonych zajęciach szkolnych

ZMIANY:
2020-12-28 08:50:53: Dodano wynik do przetargu
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych  do szkół i ośrodków w miejscowości  Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki  po ukończonych zajęciach szkolnych w  2021 roku.
Dowóz będzie realizowany  na następujących  trasach:
1. Na trasie Mołodycz – Zapałów do OREW Oleszyce – 42 kmx2=84 km.
2. Na trasie Zapałów – Ryszkowa Wola – Piwoda – Wiązownica – Szówsko do NSPP i OREW
    Jarosław – 26 km x2 = 52 km.
 
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/338/2018 Rady Gminy Wiązownica z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiązownica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
Wójt Gminy Wiązownica
ogłasza otwarty konkurs ofert
 
na realizację zadania gminy pn: Dowóz i odwóz  uczniów niepełnosprawnych  do szkół i ośrodków w miejscowości  Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki  po ukończonych zajęciach szkolnych.
 
Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688z późn. zm.)
 
I. Rodzaj i przedmiot zadania
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych  do szkół i ośrodków w miejscowości  Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki  po ukończonych zajęciach szkolnych w  2021 roku.
Dowóz będzie realizowany  na następujących  trasach:
1. Na trasie Mołodycz – Zapałów do OREW Oleszyce – 42 kmx2=84 km.
2. Na trasie Zapałów – Ryszkowa Wola – Piwoda – Wiązownica – Szówsko do NSPP i OREW
    Jarosław – 26 km x2 = 52 km.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania na 2021 r.
Na realizację przedmiotowego zadania gmina przeznaczyła kwotę  131 565,00 zł.
(słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć zł. 00/100).
 
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami).
2. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
3. Dotację na przedmiotowe zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnie ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania ustala się od 02.01.2021  do 31 grudnia 2021 r.  (średnio  208  dni
    dowozu)
2. Warunki realizacji zadania:
a) dowóz  dzieci z  głębokim, znacznym i  umiarkowanym  upośledzeniem  umysłowym   ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy Wiązownica z miejsca     zamieszkania dziecka  do  Szkoły/Ośrodka w Jarosławiu i Oleszycach,  i z  powrotem do miejsca zamieszkania.
b) dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób
    niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
c) w czasie dowozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej
    opieki nad dziećmi.
3. W okresie od 02 stycznia do 31 sierpnia  2021r.  planuje się objąć dowozem 12 uczniów, natomiast od 01września do 31 grudnia 2021 r. – 11 uczniów,  wg załącznika.
 
V. Termin składania ofert
1. Termin składania ofert upływa z dniem 14 grudnia 2020 r. o godz. 10.00. Miejsce składania ofert. Sekretariat Urzędu pok. Nr 22.
2.  Otwarcie ofert w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 10.15 w sali narad urzędu.
3. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. Nr 6, poz. 1300)
 
VI. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Oferta powinna zawierać:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
2. Oferta powinna być podpisana przez  osobę/osoby do tego upoważnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie.
3. Ponadto do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
 • kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
 • statut;
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok budżetowy 2020 (w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności);
 • zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym  i zadłużenia rachunku ( z nazwą   i numerem konta);
Wyżej wymienione dokumenty (także kserokopie) winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem (czytelnym) osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność danego dokumentu.   W przypadku, gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie.
 
VII.  Oferty zostaną odrzucone, jeżeli będą:
 1. złożone niezgodnie ze wzorem,
 2. złożone po terminie,
 3. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 4. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w  ogłoszeniu,
 5. błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym
    terminie.
 
VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Ocena ofert zgłoszonych do konkursu dokonana zostanie w oparciu o następujące kryteria formalne:
a)    poprawność wypełnienia oferty,
b)    kompletność wymaganych załączników,
c)    złożenie oferty na właściwym formularzu,
d)    poprawność od strony rachunkowej,
e)    kompletność wypełnienia tabel kosztorysowych,
f)     prawidłowości złożonych podpisów,
2. Ocena ofert zgłoszonych do konkursu dokonana zostanie w oparciu o następujące kryteria merytoryczne :
a)    możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b)    przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)    proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będą realizować zadanie publiczne,
d)    planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne członków,
3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem  Wójta Gminy Wiązownica, która wykonuje następujące czynności:
    a)     otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły;
    b)     ustala, które z ofert spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu;
    c)     odrzuca oferty, które mimo wezwania do uzupełnienia, nie spełniają warunków
            określonych w ogłoszeniu i niezwłoczne zawiadomienie podmiotów o odrzuceniu ich
            ofert na piśmie;
    d)     analizuje merytoryczną zawartość ofert;
    e)     ocenia możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową;
    f)      ocenia przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu
            rzeczowego zadania;
    g)     uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadania,
    h)     wybiera najkorzystniejszej oferty i podejmuje decyzję o wysokości  środków  przyznanych na realizację zadania Gminy.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
5. W przypadku, gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o ich wystąpieniu ale tylko na etapie oceny formalnej ofert.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem   nieważności.
8. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w  zakresie i na zasadach określonych w umowie.
 
IX. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli
1. Nie złożono żadnej oferty,
2. Żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 
X. Zawarcia umowy
Przed zawarciem umowy  wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:
 
 1. Zaktualizowanego harmonogramu zadania (tylko w przypadku, gdy nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty).
2. Zaktualizowanego kosztorysu  (tylko w przypadku, gdy nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania obowiązuje zasada zachowania procentowej wysokości finansowego wkładu własnego oferenta w stosunku do kosztu całkowitego zadania lub utrzymanie zadeklarowanej w ofercie kwoty wkładu własnego.
3. Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy.
4. O wynikach otwartego konkursu zostaną niezwłocznie powiadomienie wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty. Informacja zostanie również podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej  zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń urzędu.
5. Organizacja dotowana, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązana jest do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
2) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie ze wzorem określonym   w Rozporządzeniu Ministra i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. Nr 6, poz. 1300) w ciągu 30 dni od jego zakończenia,
3) dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innej dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenie właściwej dokumentacji z nią związanej.
 
 
XI. Informacja o zrealizowanych w roku  ogłoszenia konkursu i roku poprzednim  zadań  publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym  wysokość udzielonych dotacji:
W roku ogłoszenia konkursu i w latach poprzednich na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wiązownica do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu wydatkowano następujące kwoty:
- w roku 2017 -   81 358,00 zł.
- w roku 2018 -   94 375,00 zł.
- w roku 2019 -   93 080,00 zł.
- w toku 2020 - 116 605,00 zł.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
 
Wiązownica, 19.11.2020 r.
 
Data składania ofert:
2020-12-14 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-11-19 09:50:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-12-28 08:50:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 77.50 KbPlik doc
2. Regulamin konkursu 93.00 KbPlik doc
3. Rozporządzenie i wzór oferty 4.79 MBPlik pdf
4. Projekt umowy 72.00 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 27 września 2021r. 05:26:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.