URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Mołodyczu.

ZMIANY:
2019-08-08 09:15:51: Dodano wynik do przetargu
 1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do      15.09.2019 r.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub  zakresu  zamówienia.
 2. 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Mołodyczu.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zakres dostaw obejmuje następujący asortyment:
 • Buty specjalne strażackie skórzane – WZ 428 F2A 6 szt.   – świadectwo CNBOP
 • Buty specjalne strażackie gumowe – Strażak 6 szt.    – świadectwo CNBOP
 • Rękawice specjalne RGS 355 6 szt.    – świadectwo CNBOP
 • Hełm strażacki spełniający wymagania EN 443:2008 Calisia Vulcan 102TO   6 szt.  – świadectwo CNBOP
 • Wodery Premnium 2 szt.
 • Radiotelefon przenośny HYTERA PD785 1 szt.
 • Drabina przenośna ratownicza nasadkowa DN 2,73 3 szt. — świadectwo CNBOP
 • Wąż tłoczny W 75 – 20 ŁA 4 szt.     – świadectwo CNBOP
 • Tłumica metalowa z drążkiem teleskopowym 6 szt.
 • Wentylator oddymiający MW 22000
Sprzęt i wyposażenie musi zostać oznakowane Zgodnie z „Instrukcją oznakowania  WFOŚiGW w Rzeszowie” , wg wzoru nr. 6, 6a
 1. Termin płatności za wykonaną dostawę 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
     faktury.
Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Mołodyczu.
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Ochotnicza Straż Pożarna w Mołodyczu
   Mołodycz 39A  37-523 Radawa
 1. Tryb udzielenia zamówienia:
 2. Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz.1986 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego zamówienia, ustawy nie stosuje się.
III. Terminy realizacji zamówienia:
 1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do      15.09.2019 r.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub  zakresu  zamówienia.
 2. 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Mołodyczu.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zakres dostaw obejmuje następujący asortyment:
 • Buty specjalne strażackie skórzane – WZ 428 F2A 6 szt.   – świadectwo CNBOP
 • Buty specjalne strażackie gumowe – Strażak 6 szt.    – świadectwo CNBOP
 • Rękawice specjalne RGS 355 6 szt.    – świadectwo CNBOP
 • Hełm strażacki spełniający wymagania EN 443:2008 Calisia Vulcan 102TO   6 szt.  – świadectwo CNBOP
 • Wodery Premnium 2 szt.
 • Radiotelefon przenośny HYTERA PD785 1 szt.
 • Drabina przenośna ratownicza nasadkowa DN 2,73 3 szt. — świadectwo CNBOP
 • Wąż tłoczny W 75 – 20 ŁA 4 szt.     – świadectwo CNBOP
 • Tłumica metalowa z drążkiem teleskopowym 6 szt.
 • Wentylator oddymiający MW 22000
Sprzęt i wyposażenie musi zostać oznakowane Zgodnie z „Instrukcją oznakowania  WFOŚiGW w Rzeszowie” , wg wzoru nr. 6, 6a
 1. Termin płatności za wykonaną dostawę 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
     faktury.
 1. Warunki udziału  w  postępowaniu.
       Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
 1. VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:
 2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 • formularz ofertowy,
 • Wycena dostawy sprzętu i wyposażenia,
 • oświadczenie RODO,
 • pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
VII.  Ocena złożonych  ofert.
 1. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
 2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
 4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako niezmienne i jednoznaczne.
VIII. Kryteria oceny ofert
 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:
 
Nazwa kryterium Waga i liczba punktów Sposób oceny Wzór
Cena
(Kc)
100% = 100 pkt. Matematyczny
 
Punktacja przyznana w sposób określony wskazanym wzorem.
Najniższa cena ofertowa
————————————–x100
cena oferty badanej
 
 1. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 2. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia ostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
VIII. Sposób przygotowania oferty:
 1.   Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres E-mail: ospmolodycz@o2.pl
 2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
 4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 5. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
 1. Odrzucenie ofert.
  1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 • treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
1.3  oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń,
 
 1. Termin i miejsce składania ofert:
 2. Oferty należy złożyć do Zamawiającego w terminie do dnia 07.08.2019r do godz. 11.00
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.08.2019r do godz. 11.15
 4. Sesja otwarcia ofert
3.1        Otwarcie ofert jest jawne
3.3       Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści  złożonych  przez nich ofert.
3.4      Zamawiający poprawi w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
 1. Zmiany w umowie
 2. Wszelkie zmiany zawartej umowy winny dla swojej ważności dokonywane być w formie pisemnej.
 
XII.   Postanowienia końcowe:
 1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 5. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
Załączniki:
 1. Formularz ofertowy
 2. Zakres dostaw
 3. Oświadczenie RODO
Prezes OSP Mołodycz
  Czesław Purcha
 
Data składania ofert:
2019-08-07 11:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-08-05 09:19:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-08-08 09:15:51

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 31 maja 2020r. 08:07:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.