drugi ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Surmaczówka
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2019-06-14 09:40:49: Dodano wynik do przetargu

Czas trwania zamówienia:

Rodzaj procedury:

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA

OGŁASZA

DRUGI OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY

na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Surmaczówka

 

Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr IV/39/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do przedmiotowej działki, z uwagi na kształt i położenie działki w terenie.

I. 1. Dla  działki nr 313/9, położonej w miejscowości Surmaczówka,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  17942/1

2.  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 313/9 - 0,0611ha,

3. Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, ze względu na kształt, wielkość i położenie nie daje możliwości odrębnej zabudowy.

4.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar rolny.

5.  Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 313/9 - 3600,00zł.

Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.

II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie    obciążona prawami osób trzecich             i     nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nią.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-  przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia potwierdzającego posiadanie prawa własności do działek graniczących bezpośrednio z działka nr 313/9 położoną w Surmaczówce w terminie do 10 czerwca 2019r.

 - wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w wysokości za dz. nr 313/9 – 360,00zł,                  na konto Urzędu   Gminy         w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym    w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia  10 czerwca 2019r. 

W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .

Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny            i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.

3. Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca 2019r. (piątek)  o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy                         w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .

 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,   w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .

Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 

ds. gospodarki nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.

 

Ogłoszenie zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Surmaczówka
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

 

Data wpłaty wadium:
2019-06-10 15:30:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłKowal Iwona 2019-05-10 09:24:00
PublikującyIwona Kowal 2019-05-10 09:24:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2019-06-14 09:40:49

Rejestr zmian