Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Szówsko.
1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Szówsku.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.  Zakres dostaw obejmuje następujący asortyment:
   a) jednofazowy agregat prądotwórczy o mocy min. 3 kVA z silnikiem Honda ( dopuszcza się zastosowanie innego silnika po uzgodnieniu z zamawiającym) , agregat wyposażony w stabilizację napięcia AVR. Przeznaczony do zasilania elektronarzędzi, oświetlenia itp.
Dane techniczne:
Moc min. 3,0 kVA
Moc nom ok.. 2,4 kW
Gniazda AC 2 x 230 V 16 A
Stopień ochrony 95dB(A)/IP23
Rodzaj silnika GX200 lub inny
Rozruch ręczny
Długość ok.600 mm
Szerokość ok. 450 mm
Wysokość ok.450 mm
Wyposażenie standardowe Wyłącznik przeciążeniowy, oil-alert
    b. hełm strażacki Calisia Vulcan
     Hełm ma posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP
Wyposażenie musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, wydane przez CNBOP w Józefowie.
Zapytanie ofertowe

I.  Przedmiot zamówienia:
Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Szówsku.

II. Nazwa i adres Zamawiającego:
Ochotnicza Straż Pożarna w Szówsku
Szówsko ul. Floriańska 2 37-522 Wiązownica
III. Terminy realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 20.09.2022 r.
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Szówsku.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.  Zakres dostaw obejmuje następujący asortyment:
   a) jednofazowy agregat prądotwórczy o mocy min. 3 kVA z silnikiem Honda ( dopuszcza się zastosowanie innego silnika po uzgodnieniu z zamawiającym) , agregat wyposażony w stabilizację napięcia AVR. Przeznaczony do zasilania elektronarzędzi, oświetlenia itp.
Dane techniczne:
Moc min. 3,0 kVA
Moc nom ok.. 2,4 kW
Gniazda AC 2 x 230 V 16 A
Stopień ochrony 95dB(A)/IP23
Rodzaj silnika GX200 lub inny
Rozruch ręczny
Długość ok.600 mm
Szerokość ok. 450 mm
Wysokość ok.450 mm
Wyposażenie standardowe Wyłącznik przeciążeniowy, oil-alert
    b. hełm strażacki Calisia Vulcan
     Hełm ma posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP
Wyposażenie musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, wydane przez CNBOP w Józefowie.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
● formularz ofertowy,
● wycena dostawy wyposażenia,
● pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
VII. Ocena złożonych ofert.
1. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta
dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako niezmienne i jednoznaczne.
VIII. Kryteria oceny ofert
1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:
Nazwa kryterium Waga i liczba punktów Sposób oceny Wzór
Cena (Kc) 100% = 100 pkt. Matematyczny Najniższa cena ofertowa
————————————x100
cena oferty badanej
Punktacja przyznana w sposób określony wskazanym wzorem
1) Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium.
2) Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia ostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
IX. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej i przesłać drogą pocztową na adres zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ospszowsko@gmail.com
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
X. Odrzucenie ofert.
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
● treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
XI. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy złożyć do Zamawiającego w terminie do dnia  17.08.2022 r. do godz. 11.00
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.08.2022 do godz. 11.15
XII. Sesja otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
● oczywiste omyłki pisarskie;
● oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
● inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
XIII. Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany zawartej umowy winny dla swojej ważności dokonywane być w formie pisemnej.
XIV. Postanowienia końcowe:
1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
3. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
Prezes OSP Szówsko
     Marian Kruk

 
Data składania ofert:
2022-08-17 11:00:00
powrót
PublikującyJózef Osowski 2022-08-11 11:14:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 15.92 KbPlik doc
2. Formularz oferty 16.85 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 06 lutego 2023r. 17:18:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.