Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadanie pn. Dostawa wyposażenia dla jednostki OSP Szowsko

ZMIANY:
2022-02-03 08:40:37: Dodano wynik do przetargu
2021-10-27 11:08:11: Dodano plik Modyfikacja zapisów zapytania.docx
3.1  Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa wyposażenia dla jednostki OSP w Szówsku.
3.2  Zakres dostaw obejmuje następujący asortyment:
1) piła spalinowa łańcuchowa szt. 1 zgodnej z opisem zakresu dostaw, stanowiącym załącznik do zapytania,
2) piła ratownicza – 1 szt.
3) najaśnica – 1 szt.
4) szelki bezpieczeństwa – 2 szt.
Wyposażenie określone w pozycjach - pkt. 1 do 4 (wszystkie) muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, wydane przez CNBOP w Józefowie.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć kserokopię poświadczoną – za zgodność z oryginałem: świadectwo dopuszczenia  CNBOP.
Szczegółowy opis urządzeń w załączniku do zapytania -„Charakterystyka przedmiotu dostawy”
Specyfikacja  zapytania ofertowego
 
 
 
 
na wykonanie zadanie pn. Dostawa wyposażenia dla jednostki OSP Szowsko
 
 
 
Postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem przepisów  art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.)  w formie zapytania ofertowego.
 
 
 
 
 
Zatwierdzam:
 
Prezes OSP Szówsko
Marian Kruk
……………………………………………………………
(podpis na oryginale)
 
 
 
Wiązownica, dn. 21.10.2021 r.
 
 
 
 
Rozdział I
Informacje ogólne i wprowadzające
 
 1.   Dane Zamawiającego:
Nazwa                                    Ochotnicza Straż Pożarna w Szówsku
  Adres                                      ul. Floriańska , 37-522 Wiązownica
Poczta elektroniczna              ospszowsko@gmail.com
 
 1. Zamawiający OSP Szówsko zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym         w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem dostawa wyposażenia dla jednostki OSP Szówsko.
 2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji.
1.4     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub ofert częściowych.
 1. Zamawiający nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w j. polskim.
 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 8. Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wiazownica.com, oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie  Pełnomocnika Zamawiającego.
 
 
Rozdział II
Termin wykonania (zakończenia) zamówienia
 
2.1       Dostawy należy wykonać w terminie do 30.11.2021 r.
 
Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia
 
3.1  Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa wyposażenia dla jednostki OSP w Szówsku.
3.2  Zakres dostaw obejmuje następujący asortyment:
1) piła spalinowa łańcuchowa szt. 1 zgodnej z opisem zakresu dostaw, stanowiącym załącznik do zapytania,
2) piła ratownicza – 1 szt.
3) najaśnica – 1 szt.
4) szelki bezpieczeństwa – 2 szt.
Wyposażenie określone w pozycjach - pkt. 1 do 4 (wszystkie) muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, wydane przez CNBOP w Józefowie.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć kserokopię poświadczoną – za zgodność z oryginałem: świadectwo dopuszczenia  CNBOP.
Szczegółowy opis urządzeń w załączniku do zapytania -„Charakterystyka przedmiotu dostawy”
 
Rozdział IV
Warunki udziału w postępowaniu
 
4.1  W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,   o ile wynika to z odrębnych przepisów.
  Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.2  W zakresie potencjału technicznego i zawodowego:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.3  W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
       Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 
Rozdział V
Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą
 
 1.    Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 1. formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do zapytania,
 2. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do zapytania,
 3. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem,
 4. oświadczenie RODO,
 5. pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
 1. Oferta wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) musi spełniać następujące wymagania (jeżeli dotyczy):
 1. podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum,
 2. oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu
  i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
Rozdział VI
Kryteria oceny ofert
 
6.1  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
6.2  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
       Cena brutto  100%
Cena brutto, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 100 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:
NC x 100/C
gdzie:
NC - najniższa zaoferowana cena
C- cena oferty punktowanej.
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku.
6.3  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.
6.4 Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
6.5  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
6.6  Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
6.7  Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako niezmienne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
 
Rozdział VII  
Sposób przygotowania oferty
 
7.1 Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z zał. nr 1 – formularz oferty do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
7.2 Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
7.3 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
7.4 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać  z tłumaczeniem na język polski.
7.5 Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.6 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
7.7 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
7.8 Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
7.9 Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
7.10 Oferta należy złożyć pocztą elektroniczną  na adres: ospszowsko@gmail.com  i oznaczyć:
Oferta  na realizację zadania:
Dostawa wyposażenia jednostki OSP w Szówsku
 
Rozdział VIII
Opis sposobu obliczania ceny
 
 1. Cena oferty stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie   przedmiotu zamówienia.
 2. Cenę brutto oferty należy obliczyć uwzględniając określony  ilościowy i jakościowy zakres zamówienia i ewentualne ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na wartość oferty.
 3. Cenę  oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki – w tym podatek VAT.
8.7  Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę  winny być  kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
 
Rozdział IX
Termin i miejsce składania ofert
 
9.1  Oferty należy złożyć w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej
       zamawiającego:  w terminie do 29 października 2021 r.  godz. 10.00
9.2  Otwarcie ofert nastąpi  w dniu  29 października 2021 r.o godz. 10:15
9.3  Oferty złożone po terminie będą nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do adresata.
9.4  Sesja otwarcia ofert
1) Otwarcie  ofert  jest  jawne. Po otwarciu ofert zamieszczona zostanie informacja zawierająca:
nazwa i siedziba wykonawcy, którego  oferta  jest  otwierana, cena, a  także  inne  informacje,  np:   termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
2) Badanie  i  ocena   złożonych  ofert   dokonana   zostanie  przez   komisję     przetargową w części  niejawnej postępowania przetargowego.
         3)  Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści     
              złożonych przez nich ofert.
         4)  Zamawiający poprawi w ofercie:
 •    oczywiste omyłki pisarskie;
 •    oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych     
                    dokonanych poprawek;
 •  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące
      istotnych zmian w treści oferty.
         5)  o   wprowadzonych   poprawkach   zamawiający   niezwłocznie   informuje  wykonawcę,
              którego oferta została poprawiona.
 
Rozdział X
Przesłanki odrzucenia oferty i Wykluczenia Wykonawcy
 
10.1    Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego,
- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, nie zgodził się na jej poprawienie;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów
10.2   Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia jest niecelowe lub niezasadne , czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
 
Rozdział XI
Zmiany w umowie
 
 1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności  muszą być dokonane w formie pisemnej.
 
Rozdział XII  
Klauzula informacyjna – art. 13 RODO   o   przetwarzaniu   danych   osobowych  
w   celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
 2. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa wyposażenia dla jednostki OSP w m. Szówsko
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 8 i 96 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018, poz. 1986 ze zmianami),
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 5. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
 1. Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych
    dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
    publicznego  nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
Rozdział XIII
Postanowienia końcowe
13.1   Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów   kodeksu cywilnego.
13.2   Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
13.3   Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
13.4 Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie  przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
 
                                                                           Prezes OSP Szówsko
                                                                                  Marian Kruk
                                                                                                 
                                                                                                     
 
Załączniki:
1.  Formularz ofertowy,
3.  Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
4.  Charakterystyka przedmiotu dostawy,
5.  Oświadczenie RODO,
Data składania ofert:
2021-10-29 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
PublikującyJózef Osowski 2021-10-22 07:34:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2022-02-03 08:40:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 46.16 KbPlik doc
2. Formularz oferty 16.92 KbPlik doc
3. Charakterystyka urządzeń 16.65 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 15.15 KbPlik doc
5. Oświadczenie RODO 13.41 KbPlik doc
6. Zmiana zapisów zqapytania ofertowego 15.71 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 18 maja 2022r. 08:53:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.