SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby gminy Wiązownica w 2021 r.
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2021-01-25 11:21:36: Dodano wynik do przetargu
2021-01-21 13:25:52: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert zapytania ofertowe.docx
3.1  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych, polegających na  opracowaniu map do celów projektowych, wykonaniu  podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz wznowieniu granic nieruchomości.
3.2    Szczegółowy  przedmiotu zamówienia w zakresie usług geodezyjnych  obejmuje:        
1. Mapa jednostkowa do celów projektowych do 1 ha.
2. Mapa jednostkowa do celów projektowych do 2 ha.
3. Mapa do celów projektowych pow. 2 ha. dla inwestycji liniowej – za każdy następny ha.
3.3       Szczegółowy przedmiot zamówienia w zakresie podziałów nieruchomości obejmuje:
1. Podział działki na 2 części.
2. Podział działki na 3-5 części.
3. Wznowienie granic działki za pierwszy punkt
4. Wznowienie granic działki – za każdy kolejny punkt
3.4   Przedmiot zamówienia będzie realizowany na  podstawie  kolejnych zleceń  Zamawiającego,       w których będzie określony zakres  opracowań.
 1. Zamawiający  informuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług ze względu na  zmniejszone zapotrzebowanie.
 3. Dane zawarte w formularzu dostaw mają charakter szacunkowy i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń co do ilości faktycznie zamawianych przez Zamawiającego usług geodezyjnych         w ciągu roku.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych  między poszczególnymi rodzajami opracowań w przypadku uzasadnionych potrzeb, pod warunkiem, że przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w przypadku, gdy           z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych  powodów, będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 6. W związku z ograniczeniem zakresu dostaw Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta musi obejmować wszystkie wymienione w opisie danej części pozycje – w przeciwnym przypadku, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
        GMINA  WIĄZOWNICA
                    ul. Warszawska 15 
   37-522   Wiązownica,  woj.  podkarpackie
       tel./fax. ( 16) 622 36 31,   622 36 32
  NIP 792-20-31-567      REGON 650900364
 
Znak: IZ.271.1.2021                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikacja  zapytania ofertowego
 
 
 
 
 
Na świadczenie usług  geodezyjnych  na  potrzeby  gminy  Wiązownica  w  2021 r.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Zatwierdził:
                                                                                                  Wójt Gminy
                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
 
Wiązownica, dn. 13.01.2021 r.
I.     Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina  Wiązownica 
REGON                                        650900364
NIP                                               792 20 31 567  
Miejscowość                                Wiązownica
Adres                                            ul. Warszawska 15, 37-522  Wiązownica
Strona internetowa:                      www.wiazownica.com
tel. / fax                                        (016) 622 36 31,  fax  (016) 622 36 31 wew. 23
e-mail:                                          sekretariat@wiazownica.com
 
 1. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1       Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia  ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielania zamówień publicznych.
 
III.     Opis przedmiotu zamówienia:
3.1                   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych, polegających na  opracowaniu map do celów projektowych, wykonaniu  podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz wznowieniu granic nieruchomości.
3.2    Szczegółowy  przedmiotu zamówienia w zakresie usług geodezyjnych  obejmuje:        
1. Mapa jednostkowa do celów projektowych do 1 ha.
2. Mapa jednostkowa do celów projektowych do 2 ha.
3. Mapa do celów projektowych pow. 2 ha. dla inwestycji liniowej – za każdy następny ha.
3.3       Szczegółowy przedmiot zamówienia w zakresie podziałów nieruchomości obejmuje:
1. Podział działki na 2 części.
2. Podział działki na 3-5 części.
3. Wznowienie granic działki za pierwszy punkt
4. Wznowienie granic działki – za każdy kolejny punkt
3.4                   Przedmiot zamówienia będzie realizowany na  podstawie  kolejnych zleceń  Zamawiającego,       w których będzie określony zakres  opracowań.
 1. Zamawiający  informuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług ze względu na  zmniejszone zapotrzebowanie.
 3. Dane zawarte w formularzu dostaw mają charakter szacunkowy i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń co do ilości faktycznie zamawianych przez Zamawiającego usług geodezyjnych         w ciągu roku.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych  między poszczególnymi rodzajami opracowań w przypadku uzasadnionych potrzeb, pod warunkiem, że przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w przypadku, gdy           z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych  powodów, będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 6. W związku z ograniczeniem zakresu dostaw Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta musi obejmować wszystkie wymienione w opisie danej części pozycje – w przeciwnym przypadku, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
 
IV.        Termin realizacji umowy
 1.       Usługi geodezyjne będą świadczone w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
 2. Termin realizacji poszczególnych zleceń w ramach umowy będzie ustalany wspólnie przez strony umowy, indywidualnie w zależności od rodzaju zlecenia, lecz nie może być on krótszy niż 5 dni od dnia otrzymania zlecenia.
 
V.       Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu    dokonywania oceny ich spełniania
5.1     W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,   o ile wynika to z odrębnych przepisów.
       Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.2     W zakresie potencjału technicznego i zawodowego:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia, co oznacza, że wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu musi wykazać, że:
 1. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą stosowne   uprawnienia do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia.
 
 1. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu i powinny potwierdzać spełnianie tych warunków. Warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i sposób dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału   w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,   o których mowa w rozdziale VI ust. 3 i 4 niniejszego rozdziału.
 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
5.6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
5.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże   zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
 
VI.      Informacja  na  temat  podstaw  wykluczenia  oraz  zakazu  powiązań  osobowych   lub kapitałowych
 1. Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, w związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Wykonawca, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym zostanie wykluczony z postępowania.
6.4       Ponadto Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy także Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
 
VII.    Wykaz dokumentów i oświadczeń  składających  się na ofertę oraz oświadczeń składanych przez Wykonawcę  w  celu  potwierdzenia, że  nie  podlega  on  wykluczeniu  oraz  spełnia    warunki udziału w postępowaniu:
 
 1.    Na   ofertę    składają   się   następujące   dokumenty  i   załączniki, które   należy   bezwzględnie    
     dołączyć do oferty:
 • wypełniony formularz oferty – zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
 • kosztorys ofertowy sporządzony wg.  własnej kalkulacji Wykonawcy,
 • oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
 • odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy),
 • wykaz osób,
 • oświadczenie RODO,
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
 • zaakceptowany projekt umowy,
 • Pełnomocnictwo(a) -  w  przypadku,  gdy  upoważnienie  do  podpisania   oferty   nie   wynika  bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
 
 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia           w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału   w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach  w oświadczeniach.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.
 4. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 5. Zamawiający może jednokrotnie wezwać w zakresie tego samego dokumentu, w terminie 5 dni, do złożenia lub uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w niniejszej specyfikacji.
 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
 1. podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika  z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych członków konsorcjum,
 2. oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu
  i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
 3. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca w zakresie w jakim go dotyczą (jeżeli warunki  udziału zostały określone w postępowaniu)
 1. Informacje   o   sposobie    porozumiewania   się   Zamawiającego   z   Wykonawcami   oraz   przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów
 1. Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie lub elektronicznie. Istotne informacje dotyczące postępowania, adresowane do wszystkich Wykonawców, Zamawiający zamieszczał będzie na stronie postępowania: www.bip.wiazownica.com. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron - na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie  z Pełnomocnikiem.
 
IX.       Termin związania ofertą
 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
X.        Sposób przygotowania oferty:
10.1     Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z zał. nr 1 – formularz oferty do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
10.2     Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
10.3     Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
10.4     Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać  z tłumaczeniem na język polski.
10.5     Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
10.6     Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
10.7     Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na  platformie zakupowej zamawiającego.
10.8     Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
 
Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym
na adres zamawiającego z napisem na kopercie:
„Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby gminy Wiązownica w 2021 r.”
 
 1. Wymagania dotyczące wadium
11.1    Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium przetargowego.
 
XII.   Termin i miejsce składania ofert:
12.1     Oferty należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego:
Urząd Gminy Wiązownica  ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
        Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)
        w terminie do dnia 21-01-2021 do godz. 10:00
12.2     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
        Pokój nr 25 I p. (Sala narad)
        do dnia 21-01-2021 o godz. 10:15
12.3   Oferty złożone po terminie będą nie będą rozpatrywane.
12.4            Sesja otwarcia ofert
  1)  bezpośrednio   przed  otwarciem  ofert  zamawiający  przekaże zebranym wykonawcom      
     informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2)  otwarcie  ofert  jest  jawne  i nastąpi  bezpośrednio  po  odczytaniu  ww.  informacji. Po
            otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy,
            którego  oferta  jest  otwierana, cena, a  także  inne  informacje,  np:   termin wykonania
            zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
      3)   Wykonawca   który  nie   będzie   obecny   przy   otwieraniu   ofert   może  wystąpić  do
            Zamawiającego  z  wnioskiem  o przesłanie  informacji   ogłoszonych w trakcie otwarcia
            ofert.
       4)  badanie  i  ocena   złożonych  ofert   dokonana   zostanie  przez   komisję   przetargową
             w części niejawnej postępowania przetargowego.
       5)   Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści     
             złożonych przez nich ofert.
       6)         Zamawiający poprawi w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych   dokonanych poprawek;
 • inne   omyłki   polegające  na  niezgodności  oferty  z treścią zapytania, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty.
       7)  o   wprowadzonych   poprawkach   zamawiający   niezwłocznie   informuje  wykonawcę,
            którego oferta została poprawiona.
 
XIII.   Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto za cały przedmiot zamówienia,  wyrażoną cyfrą i słownie. Oprócz tego należy podać obowiązującą stawkę lub kwotę  podatku VAT zgodną z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U z 2018 poz. 2174 z późn. zm.).
 2. Jako formę wynagrodzenia przyjęto formę wynagrodzenia kosztorysowego.
 3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia.
 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 
XIV.     Kryteria oceny ofert
14.1     Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
14.2     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
Cena brutto  100%
Cena brutto, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 100 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:
NC x 100/C
gdzie:
NC - najniższa zaoferowana cena
C- cena oferty punktowanej.
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku.
14.3     Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
14.4     Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
14.5     Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że  wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
 
 1. Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej     umowy,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy, jeżeli  Zamawiający  wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na takich warunkach
  1. Warunki umowy zostały określone w załączniku do specyfikacji zapytania ofertowego.
  2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
  3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności w zakresie możliwości ograniczenia zakresu zamówienia w zależności od zaistniałych potrzeb.
  4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
  5. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
  6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
XVI.   Przesłanki odrzucenia oferty,  unieważnienia postępowania lub wykluczenia             z postępowania
 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego,
- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, nie zgodził się na jej poprawienie,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
 1. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia jest niecelowe lub niezasadne , czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
 1. Niezwłocznie po unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza informacje                       o unieważnieniu na swojej stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 2. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, m.in. w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego - składającym oferty z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji, w szczególności przedłużyć termin składania ofert. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
 
XVII.   Klauzula informacyjna – art. 13 RODO  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  w   celu   związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania  wraz z ofertą  złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według  załącznika do zapytania.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
 3. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby gminy Wiązownica w 2021 r.”
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 8 i 96 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019, poz. 1843 ze zm.),
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 5. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
 1. Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
     publicznego  nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 
*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku prowadzonego postępowania
Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
                  
 
                                              
Załączniki:
 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 4. Projekt umowy
 5. Oświadczenie
 6. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie RODO
 7. Wykaz osób

 
Data składania ofert:
2021-01-21 10:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2021-01-13 12:42:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2021-01-25 11:21:36
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja zapytania ofertowego 41.17 KbPlik doc
2. Formularz oferty 17.75 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 15.21 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 17.12 KbPlik doc
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 15.33 KbPlik doc
6. Oświadczenie RODO 13.57 KbPlik doc
7. Projekt umowy 73.50 KbPlik doc
8. Wykaz osób 14.13 KbPlik doc
9. Zakres usługi - do wyceny 20.25 KbPlik doc
10. Informacja z otwarcia ofert 14.64 KbPlik doc

Rejestr zmian