Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2021 r.
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2021-01-12 13:58:52: Dodano wynik do przetargu
2021-01-07 12:14:52: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica, zakwalifikowanych do objęcia  specjalistyczną opieką.
Zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
 1. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na odrębne pakiety (części):
 
Pakiet 1. 12 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica
(autyzm wczesnodziecięcy, upośledzenie umysłowe)
Zajęcia terapeutyczne
Pakiet 2. 9 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica
(Zespół Downa, upośledzenie umysłowe)
Zajęcia pedagogiczne
 
Pakiet 3. 8 – letnia dziewczynka z miejscowości Wiązownica
(Zespół Downa, upośledzenie umysłowe)
Zajęcia pedagogiczne
Pakiet 4. 7 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica
(autyzm wczesnodziecięcy)
Zajęcia pedagogiczne
Pakiet 5. 14 – letnia dziewczynka z miejscowości Wiązownica
(autyzm atypowy)
Zajęcia terapeutyczne
 
Pakiet 6. 6 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica
(autyzm wczesnodziecięcy)
Zajęcia pedagogiczne
Pakiet 7. 6 – letni chłopiec z miejscowości Nielepkowice
(autyzm wczesnodziecięcy)
Zajęcia terapeutyczne
Pakiet 8. 15 – letni chłopiec z miejscowości Szówsko
(Zepół Aspergera)
Zajęcia logopedyczne
Pakiet 9. 10 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica
(autyzm dziecięcy)
Zajęcia pedagogiczne
 

Znak: GOPS.4220.1.2020                                           Wiązownica, dn. 29.12.2020 r.
                                                                                                            
....................................................................
          (pieczęć  nagłówkowa)         
                    
Z a p y t a n i e   o f e r t o w e
 
 
Nazwa zadania: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2021 r.
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy                
REGON                                  651549584
NIP                                         7922049283 
Miejscowość                         Wiązownica
Adres                                      ul. Warszawska 15, 37-522  Wiązownica
pow. jarosławski
Strona internetowa:              www.wiazownica.com
Godziny urzędowania          Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530
tel. / fax                                   016) 622 36 70,  fax  (016) 622 36 31 wew. 141
e-mail:                                    gops@wiazownica.com
 
II. Termin wykonania (zakończenia):
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie od dnia podpisania umowy do dnia 24.12.2021 r.   
 
III. Tryb udzielenia zamówienia:
Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica, zakwalifikowanych do objęcia  specjalistyczną opieką.
Zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
 1. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na odrębne pakiety (części):
 
Pakiet 1. 12 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica
(autyzm wczesnodziecięcy, upośledzenie umysłowe)
Zajęcia terapeutyczne
Pakiet 2. 9 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica
(Zespół Downa, upośledzenie umysłowe)
Zajęcia pedagogiczne
 
Pakiet 3. 8 – letnia dziewczynka z miejscowości Wiązownica
(Zespół Downa, upośledzenie umysłowe)
Zajęcia pedagogiczne
Pakiet 4. 7 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica
(autyzm wczesnodziecięcy)
Zajęcia pedagogiczne
Pakiet 5. 14 – letnia dziewczynka z miejscowości Wiązownica
(autyzm atypowy)
Zajęcia terapeutyczne
 
Pakiet 6. 6 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica
(autyzm wczesnodziecięcy)
Zajęcia pedagogiczne
Pakiet 7. 6 – letni chłopiec z miejscowości Nielepkowice
(autyzm wczesnodziecięcy)
Zajęcia terapeutyczne
Pakiet 8. 15 – letni chłopiec z miejscowości Szówsko
(Zepół Aspergera)
Zajęcia logopedyczne
Pakiet 9. 10 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica
(autyzm dziecięcy)
Zajęcia pedagogiczne
 
 
VI. Warunki  udziału  w  postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile     
wynika  to z odrębnych przepisów.
            Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
     2.2  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
            Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
     2.3  Zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie)
            Zgodnie z § 3 Rozporządzenia z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli będzie:
1. Dysponował osobą z kwalifikacjami do wykonywania zawodu:  psychologa, pedagoga,  logopedy, terapeuty zajęciowego, lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi
     lub
będzie dysponował osobą/ami, która zdobywa lub podnosi wymagane kwalifikacje zawodowe, określone w ust. 1 §3 wyż. cyt. rozporządzenia, co najmniej rocznego stażu pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 §3 wyż. cyt. rozporządzenia i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
 1. warunek dysponowania osobami o kwalifikacjach psychologa lub terapeuty zajęciowego lub pedagoga dotyczy części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 przedmiotu zamówienia,
 2. warunek dysponowania osobami o kwalifikacjach logopedy dotyczy części nr 8 przedmiotu zamówienia.
2. Wskazane osoby muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
- szpitalu psychiatrycznym,
- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
- ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
- zakładzie rehabilitacji.
3. Wskazane osoby muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, np.:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę  oświadczeń i dokumentów.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 2. Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego  powinno wynikać między innymi:
 • jaki podmiot (nazwa i adres) oddaje swoje zasoby wykonawcy składającemu ofertę,
 • nazwa zamówienie, do realizacji którego będą udostępniane zasoby podmiotu trzeciego,
 • zakres udostępnianych zasobów ( zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów),
 • sposób wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (np., podwykonawstwo, doradztwo itp.).
 • stosunku prawnego, na podstawie którego podmiot trzeci udostępnia wykonawcy zasoby (umowa cywilno – prawna, umowa o współpracy itp.),
 • na jaki okres zostały udostępnione zasoby podmiotu trzeciego.
 
VI.  Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:
 1. Formularz oferty
 2. Formularz cenowy przedstawiający cenę wykonywania jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień powszedni od poniedziałku do piątku, zgodnie z załącznikiem nr 2.,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub oświadczenie osoby fizycznej o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 4. oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 6. wykaz osób realizujących przedmiot zamówienia,
 7. pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy)
 8. pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
 9. dokument potwierdzający wykształcenie, potwierdzające posiadane kwalifikacje
  i umiejętności.
 10. udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt 1 § 3 w/w rozporządzenia.
 11. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.
 12. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.
 13. Oświadczenie RODO
Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą,  ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 
VII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena jednej godziny usług.
 
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1)  Formularz cenowy i oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
2)  Dokumenty wymienione w pkt VII są bezwzględnie wymagane i muszą być złożone w formie pisemnej, w języku polskim, komputerowo lub odręcznie (czytelnym pismem) nieścieralnym atramentem lub długopisem.
3) Każdy Wykonawca  przystępując do postępowania może złożyć ofertę przetargową na cały zakres przedmiotu zamówienia ( wszystkie pakiety łącznie) lub na wybrane, pojedyncze pakiety (części).
4) Złożone oferty będą oceniane odrębnie w odniesieniu do każdego pakietu (części) zamówienia.
5) Na kopercie należy umieści napis „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica  w 2021 r.

 
IX. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiązownicy  ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, pokój nr 7 do dnia  04.01.2021 r. do godz. 1000  osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską.

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu
    do wniesienia odwołania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
    Pokój nr 7 do dnia  04.01.2021 r., godz. 1015

4. Sesja otwarcia ofert
4.1. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:     nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę, a także inne informacje, np: termin wykonania zamówienia.
4.2. Wykonawca który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego
z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
4.3. Badanie i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części     niejawnej postępowania przetargowego.
4.4. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści     
       złożonych przez nich ofert.
4.5. Zamawiający poprawi w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
4.6. O wprowadzonych poprawkach zamawiający niezwłocznie informuje wykonawcę, którego   oferta została poprawiona.
 
X. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. Oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3. Oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.
Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.
 
X. Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany zawartej umowy winny dla swojej ważności dokonywane być w formie pisemnej.
 
XI. Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
2. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie  przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca powierzać będzie świadczenie usług opiekuńczych osobom posiadającym udokumentowane doświadczenie w pracy z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.
5. Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
 1. podania wykazu osób, które będą świadczyć usługi objęte umową;
 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonają podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty);
 3. dostarczenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów i zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
6. Szczegółowy zakres świadczonych usług będzie ustalany indywidualnie dla każdego klienta, na podstawie zaleceń lekarza oraz przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również ogłoszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy, a Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
 
Załączniki:
1.  Formularz ofertowy.
2.  Formularz cenowy.
3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia  publicznego.
4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub oświadczenie,
6. Oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
8. Wykaz osób realizujących przedmiot zamówienia,
9.  Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy)
10. Oświadczenie RODO,
                                                                                                                              Kierownik GOPS w Wiązownicy    
 
 
 
Data składania ofert:
2021-01-04 10:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-12-28 14:03:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2021-01-12 13:58:52
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja zapytania ofertowego 25.42 KbPlik doc
2. Formularz cenowy 13.35 KbPlik doc
3. Formularz oferty 15.90 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 12.88 KbPlik doc
5. Oświadczenie o niekaralności 12.21 KbPlik doc
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych 12.31 KbPlik doc
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 13.88 KbPlik doc
8. Oświadczenie osoby fizycznej 12.14 KbPlik doc
9. Oświadczenie RODO 13.21 KbPlik doc
10. Wykaz osób 13.38 KbPlik doc
11. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 18.17 KbPlik doc
12. Informacja z otwarcia ofert 15.93 KbPlik doc

Rejestr zmian