Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Wiązownica
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2021-01-04 12:48:25: Dodano wynik do przetargu
2020-12-29 14:26:38: Dodano plik Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
3.1     Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym ( kobietom                  i mężczyznom), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina  Wiązownica (w oparciu o art.48a ust.1 w zw. z art.101 ust.2 ustawy    z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z ze zm. ) oraz potrzebującym schronienia, których miejscem zameldowania jest gmina Wiązownica. Przedmiot zamówienia będzie  obejmował świadczenia usług opiekuńczych w schronisku dla bezdomnych, noclegowni i ogrzewalni.
Usługą będzie objętych 7 osób bezdomnych, które będą wymagać świadczenia usług w postaci:
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  - mężczyzna  – 4 osób,
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  - mężczyzna  z usługami opiekuńczymi –           
                                                                                       1 osoba,
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  - kobieta  1 osoba,
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych-kobieta  z usługami opiekuńczymi 1 osoba,
     Noclegowni – 1 osoba,
          Ogrzewalnia – 1 osoba,
3.2    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następującego zakresu usług:
    1) całodobowe schronienie z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli,
    2)  stały dostęp do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
    3)  wyżywienie,
    4)  umożliwienie wykonywania czynności higieny osobistej,
    5)  umożliwienie prania odzieży i obuwia stosownie do pory roku ,
    6)  zapewnienia dostępu do opieki medycznej,
    7)  pomoc w terapii uzależnień,
    8) pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej, 
    9) pomoc w przezwyciężaniu kryzysu będącego źródłem bezdomności,
      10 ) pomoc w poszukiwaniu pracy  i samodzielnego mieszkania itp.
       11) podejmowanie innych niezbędnych czynności wynikających z rozeznanych potrzeb.
Minimalne standardy realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2  do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.                   w sprawie minimalnych  standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  i ogrzewalni ( Dz. U. z 2018 r. poz.896)                           i Wykonawca zobowiązany będzie do ich bezwzględnego przestrzegania.
3.4     Każdorazowe skierowanie osoby do schroniska odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez  Kierownika GOPS w Wiązownicy .
3.5     Liczba osób wymagających schronienia jest ruchoma , ze  względu na specyfikę przedmiotu zamówienia. Faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu  gminy Wiązownica. 
3.6     Podstawą rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/ noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób faktycznie objętych schronieniem              w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia. 
3.7     Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury/ noty księgowej.
3.8     Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania z zawartą umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu.
Znak: IZ.271.I.26.2020                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikacja  zapytania ofertowego
 
 
 
 
na zadanie pn.:  Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy
                          Wiązownica
 
 
 
 
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro”
 
 
 
 
 
 
                                                                               Zatwierdził:
                                                                        p.o. Kierownik GOPS
                                                                                              Elżbieta Kruk
                                                                                             
 
 
 
Wiązownica, dn. 21.12.2020 r.
 
 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy 
REGON                                        651549584
NIP                                               792 20 49 283  
Miejscowość                                Wiązownica
Adres                                            ul. Warszawska 15, 37-522  Wiązownica
pow. jarosławski
Strona internetowa:                      www.wiazownica.com
Godziny urzędowania                 Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530
tel. / fax                                        (016) 622 36 70,
e-mail:                                          gops@wiazownica.com
 
 1.     Tryb Udzielenia zamówienia
2.1     Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Przy udzielaniu niniejszego zamówienia ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.
Zapytanie ofertowe  zostało  zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 
 1.     Opis przedmiotu zamówienia
3.1     Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym ( kobietom                  i mężczyznom), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina  Wiązownica (w oparciu o art.48a ust.1 w zw. z art.101 ust.2 ustawy    z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z ze zm. ) oraz potrzebującym schronienia, których miejscem zameldowania jest gmina Wiązownica. Przedmiot zamówienia będzie  obejmował świadczenia usług opiekuńczych w schronisku dla bezdomnych, noclegowni i ogrzewalni.
Usługą będzie objętych 7 osób bezdomnych, które będą wymagać świadczenia usług w postaci:
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  - mężczyzna  – 4 osób,
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  - mężczyzna  z usługami opiekuńczymi –           
                                                                                       1 osoba,
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  - kobieta  1 osoba,
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych-kobieta  z usługami opiekuńczymi 1 osoba,
     Noclegowni – 1 osoba,
          Ogrzewalnia – 1 osoba,
3.2    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następującego zakresu usług:
    1) całodobowe schronienie z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli,
    2)  stały dostęp do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
    3)  wyżywienie,
    4)  umożliwienie wykonywania czynności higieny osobistej,
    5)  umożliwienie prania odzieży i obuwia stosownie do pory roku ,
    6)  zapewnienia dostępu do opieki medycznej,
    7)  pomoc w terapii uzależnień,
    8) pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej, 
    9) pomoc w przezwyciężaniu kryzysu będącego źródłem bezdomności,
      10 ) pomoc w poszukiwaniu pracy  i samodzielnego mieszkania itp.
       11) podejmowanie innych niezbędnych czynności wynikających z rozeznanych potrzeb.
Minimalne standardy realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2  do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.                   w sprawie minimalnych  standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  i ogrzewalni ( Dz. U. z 2018 r. poz.896)                           i Wykonawca zobowiązany będzie do ich bezwzględnego przestrzegania.
3.4     Każdorazowe skierowanie osoby do schroniska odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez  Kierownika GOPS w Wiązownicy .
3.5     Liczba osób wymagających schronienia jest ruchoma , ze  względu na specyfikę przedmiotu zamówienia. Faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu  gminy Wiązownica. 
3.6     Podstawą rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/ noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób faktycznie objętych schronieniem              w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia. 
3.7     Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury/ noty księgowej.
3.8     Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania z zawartą umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu.
 
IV.       Termin realizacji umowy
 1.       Termin realizacji umowy: od dnia 01.01.2021  lub od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.
 
V.         Warunki   udziału   w    postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia   oraz   opis    sposobu     
       dokonywania oceny ich spełniania
 
5.1.   W niniejszym postępowaniu mogą brać udział wykonawcy - podmioty, których celem statutowym jest  prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.
5.2     Podmioty biorące udział w niniejszym postepowaniu zobowiązane są złożyć oświadczenie, iż spełniają standardy realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie nie niższym niż  określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych  standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  i ogrzewalni ( Dz. U.  z 2018 r. poz.896) i wykonawca zobowiązany będzie do ich bezwzględnego przestrzegania.
 
 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
 1. Formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do  oferty)
 2. Oświadczenia o spełnieniu warunków w udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do oferty)
 3. Wyciąg z KRS lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu                               z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r.
 4. W przypadku organizacji (stowarzyszenie, fundacje itp.) – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z KRS.
 5. W przypadku pozostałych podmiotów - inny dokument właściwy dla podmiotu.
 6. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej.
 7. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego.
Kserokopie dokumentacji winny być  potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazania oświadczenia i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
VIII. Kryteria wyboru oferty.
1.         Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta – 80 pkt
2.         Dogodne umiejscowienie placówki świadczącej usługę  schronienia  na terenie                                                                     województwa podkarpackiego – jak najmniejsza odległość od siedziby zamawiającego - 20 pkt, w tym:
– od 0 do 10 km – 20 pkt
– powyżej  10 do 30 km – 10 pkt
-  powyżej 30 km – 5 pkt


3. Na załączonym formularzu należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia oraz       podać stawkę wysokości podatku VAT.
4. Wartość cenową należy podać w złotówkach polskich, cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
5. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty.
Zamawiający wybierze propozycję, która uzyska najwyższą liczbę punktów -  odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom tj. o najniższej cenie oraz najbliżej usytuowanej siedzibie.
X. Inne Informacje.
1.Każdorazowe umieszczenie osoby  w placówce, o której mowa w pkt. II zaproszenia ofertowego  odbywać się będzie na podstawie:
- indywidualnej  decyzji administracyjnej  o przyznaniu pomocy w formie udzielenia schronienia - w schronisku dla osób bezdomnych  oraz schronisku dla osób bezdomnych        z usługami opiekuńczymi
-  skierowania  - do noclegowni, ogrzewalni
2.Zamawijący szacuje, że liczba osób korzystających z usług  schronienia może wynieść:  
- Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  - mężczyzn   4 osoby
- Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  -  z usługami opiekuńczymi -                           mężczyzna 1 osoba
- Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  -  kobiet        1 osoba
-  Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  - kobiet  z usługami
          opiekuńczymi  1 osoba
- Świadczenie usług noclegowni   1 osoba
-  Świadczenie usług ogrzewalni    1 osoba
3. Liczba osób wymagających schronienia  w trybie art.48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku                       o pomocy społecznej ( t. j. Dz.U  z 2019 roku poz.1507 z poźn zm.)  w każdej  z form            wymienionych w pkt. II  niniejszego zaproszenia ofertowego  uzależniona jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, dlatego zamawiający  zastrzega sobie  prawo  niewyczerpania  całego zakresu przedmiotu zamówienia.
4.  Rozliczenie  usług przez Wykonawcę  następować będzie co miesiąc w terminie  do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 24 grudnia.
5.  Opłata  za usługę regulowana będzie miesięcznie, po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia  faktury, rachunku, bądź noty księgowej do siedziby Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy.
XI. Informacje o formalnościach.
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o wykonanie zamówienia.
 2. Zamawiający zleci wykonanie Zamówienia – zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty, ale nie później niż  w terminie zawiązania ofertą.
 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,   lub przeprowadzi ponowne postępowanie.
 5. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określonej przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 6. Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz art. 66 Kodeksu cywilnego.
XII. Miejsce i termin składania ofert.
 1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym:
W siedzibie Zamawiającego GOPS Wiązownica ul. Warszawska 15 37-522 Wiązownica  z dopiskiem „ Oferta na świadczenie usług schronienia”
2. Termin składania oferty  ustalony zostaje do dnia 29 grudnia 2020 roku do godziny 11.00
    Oferty, które wpłyną po w/w terminie  nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygniecie nastąpi w terminie 5 dni roboczych i zostanie  opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiązownica
XIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą
1.Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą z ramienia Zamawiającego jest  Elżbieta Kruk tel. 16 622 36 70  , e-mail: gops@wiazownica.com
 
p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej    
w  Wiązownicy
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków
 
        
        
 
 
Data składania ofert:
2020-12-29 11:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-12-21 15:03:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2021-01-04 12:48:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja zapytania ofertowego 32.83 KbPlik doc
2. Formularz oferty 14.76 KbPlik doc
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 17.80 KbPlik doc
4. Oświadczenie RODO 13.74 KbPlik doc
5. Informacja z otwarcia ofert 37.50 KbPlik doc

Rejestr zmian