Zapytanie ofertowe na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Wiązownica.
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2020-12-29 13:35:17: Dodano wynik do przetargu
2020-12-22 12:52:00: Dodano plik Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
Więcej >>>
2020-12-18 15:37:13: Dodano plik Odpowiedź na pytanie wykonaców.doc
III.      Opis przedmiotu zamówienia
3.1     Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków, placów zabaw,  wiat rekreacyjnych, zadaszeń i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wiązownica.
Bieżące utrzymanie w czystości i porządku   polegać będzie  na bieżącym, w miarę występujących potrzeb wykonaniu prac porządkowych, tj.  zamiatanie, wykoszenie trawy i  inne prace porządkowe. Natomiast w okresie zimowym dodatkowo odśnieżanie w miarę  potrzeb powierzchni zajętych pod wiaty przystankowe komunikacji publicznej.
3.2     Zakres prac wykonywanych w ramach utrzymania czystości i porządku obejmuje:
            - sprzątanie nawierzchni przystanku poprzez zamiatanie,
            - wykaszanie traw i chwastów na wszystkich  obiektach,
3.3      Obiekty objęte zakresem zamówienia:
            - przystanki komunikacji publicznej w ilości 55 szt. przy drogach wojewódzkich, powiatowych
              i gminnych,
            - place zabaw  w ilości 14 szt.
            - wiaty rekreacyjne w ilości 5 szt.
            - siłownie na wolnym powietrzu w ilości 3 szt. 
3.4       Prace z zakresu utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych należy wykonywać na całej ich długości i szerokości zatoki oraz  wewnątrz  i  na zewnątrz wiaty  pasem szer. 2 m. wokół wiaty lub do granicy działki.  Jeżeli przystanek oznaczony jest wyłącznie  słupkiem przystankowym  na długości 5m od słupka w obu kierunkach i na całej szerokości 2 m.
3.5       Prace z zakresu utrzymania czystości i porządku placów zabaw należy wykonać na całej powierzchni ogrodzonego placu zabaw. W przypadku braku ogrodzenia placu zabaw, zakresem prac należy objąć cały teren po obrysie  zewnętrznym skrajnie usytuowanych urządzeń zabawowych.
 1. Koszenie – częstotliwość  koszenia  winna  być  dostosowana do warunków wzrostu trawy, tak,  aby  jej  wysokość   nie   przekraczała 8-10 cm., jednak nie rzadziej niż  jednokrotne koszenie w okresie 10 dni.

 
Znak: IZ.271.I.25.2020                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikacja  zapytania ofertowego
 
 
 
 
na zadanie pn.:  Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Wiązownica.
 
 
 
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro”
 
 
 
 
 
 
                                                                               Zatwierdził:
                                                                              Wójt Gminy
                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
Wiązownica, dn. 15.12.2020 r.
 
 
I.     Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina  Wiązownica 
REGON                          650900364
NIP                                792 20 31 567  
Miejscowość                            Wiązownica
Adres                                       ul. Warszawska 15, 37-522  Wiązownica
pow. jarosławski
Strona internetowa:         www.wiazownica.com
Godziny urzędowania     Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530
tel. / fax                         (016) 622 36 31,  fax  (016) 622 36 31 wew. 23
e-mail:                                     sekretariat@wiazownica.com
 
 
 
II.    Tryb udzielenia zamówienia:
2.1     Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego zamówienia, ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na  tablicy ogłoszeń urzędu i na stronie internetowej zamawiającego.
 
III.      Opis przedmiotu zamówienia
3.1     Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków, placów zabaw,  wiat rekreacyjnych, zadaszeń i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wiązownica.
Bieżące utrzymanie w czystości i porządku   polegać będzie  na bieżącym, w miarę występujących potrzeb wykonaniu prac porządkowych, tj.  zamiatanie, wykoszenie trawy i  inne prace porządkowe. Natomiast w okresie zimowym dodatkowo odśnieżanie w miarę  potrzeb powierzchni zajętych pod wiaty przystankowe komunikacji publicznej.
3.2     Zakres prac wykonywanych w ramach utrzymania czystości i porządku obejmuje:
            - sprzątanie nawierzchni przystanku poprzez zamiatanie,
            - wykaszanie traw i chwastów na wszystkich  obiektach,
3.3      Obiekty objęte zakresem zamówienia:
            - przystanki komunikacji publicznej w ilości 55 szt. przy drogach wojewódzkich, powiatowych
              i gminnych,
            - place zabaw  w ilości 14 szt.
            - wiaty rekreacyjne w ilości 5 szt.
            - siłownie na wolnym powietrzu w ilości 3 szt. 
3.4       Prace z zakresu utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych należy wykonywać na całej ich długości i szerokości zatoki oraz  wewnątrz  i  na zewnątrz wiaty  pasem szer. 2 m. wokół wiaty lub do granicy działki.  Jeżeli przystanek oznaczony jest wyłącznie  słupkiem przystankowym  na długości 5m od słupka w obu kierunkach i na całej szerokości 2 m.
3.5       Prace z zakresu utrzymania czystości i porządku placów zabaw należy wykonać na całej powierzchni ogrodzonego placu zabaw. W przypadku braku ogrodzenia placu zabaw, zakresem prac należy objąć cały teren po obrysie  zewnętrznym skrajnie usytuowanych urządzeń zabawowych.
 1. Koszenie – częstotliwość  koszenia  winna  być  dostosowana do warunków wzrostu trawy, tak,  aby  jej  wysokość   nie   przekraczała 8-10 cm., jednak nie rzadziej niż  jednokrotne koszenie w okresie 10 dni. 
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia  dotychczasowemu Wykonawcy dostaw zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
 
IV.       Termin realizacji umowy
4.1       Usługa będzie realizowana w następujących okresach czasu:
Przystanki  komunikacji  publicznej w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r.  do 31.12.2021 r.
Place zabaw, siłownie i wiaty rekreacyjne w okresie od 01 kwietnia 2021 r. do 31.10.2021 r.
 
V.     Warunki udziału w postępowaniu
 1. Zamawiający nie  stawia szczegółowego warunku w  zakresie  posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, w zakresie potencjału technicznego lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy.
 
VI.   Informacja  na  temat  podstaw  wykluczenia  oraz  zakazu  powiązań  osobowych   lub  kapitałowych
 
 1. Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, w związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3.    Wykonawca, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym zostanie 
   wykluczony z postępowania.
6.4     Ponadto Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy także Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
 
VII.  Wykaz dokumentów i oświadczeń  składających  się na ofertę oraz oświadczeń składanych przez Wykonawcę  w  celu  potwierdzenia, że  nie  podlega  on  wykluczeniu  oraz  spełnia    warunki udziału w postępowaniu:
 
 1. W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania do oferty należy dołączyć:
 • wypełniony formularz oferty – zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
 • oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
 • odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy),
 • oświadczenie RODO,
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
 • zaakceptowany projekt umowy,
 • Pełnomocnictwo(a) -  w  przypadku,  gdy  upoważnienie  do  podpisania   oferty   nie   wynika  bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 3. Zamawiający może jednokrotnie wezwać w zakresie tego samego dokumentu, w terminie 5 dni, do złożenia lub uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w niniejszej specyfikacji.
 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
 1. podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum,
 2. oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu
  i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
 3. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca w zakresie w jakim go dotyczą (jeżeli warunki  udziału zostały określone w postępowaniu)
 
 1. Informacje   o   sposobie    porozumiewania   się   Zamawiającego   z   Wykonawcami   oraz   przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów
 1. Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie lub elektronicznie. Istotne informacje dotyczące postępowania, adresowane do wszystkich Wykonawców, Zamawiający zamieszczał będzie na stronie https://bip.wiazownica.com. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron - na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zasada ta nie dotyczy oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw składanych przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.
 
IX.       Termin związania ofertą
 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
X.        Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
10.2     Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
10.3                 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
10.4     Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10.5     Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
10.6     Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
10.7     Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na  platformie zakupowej zamawiającego.
10.8     Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
10.9     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym
na adres zamawiającego z napisem na kopercie:
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Wiązownica”
Nie otwierać przed dniem  22.12.2020 r. do godz. 1015
 
 1. Wymagania dotyczące wadium
11.1    Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium przetargowego.
 
XII.   Termin i miejsce składania ofert:
12.1     Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem:
         w terminie do dnia 22-12-2020 do godz. 10:00
12.2            Otwarcie  złożonych ofert nastąpi w dniu 22-12-2020 do godz. 10:15
12.3   Oferty złożone po terminie będą nie będą rozpatrywane.
12.4            Sesja otwarcia ofert
  1)  bezpośrednio   przed  otwarciem  ofert  zamawiający  przekaże zebranym wykonawcom      
     informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2)  otwarcie  ofert  jest  jawne  i nastąpi  bezpośrednio  po  odczytaniu  ww.  informacji. Po
            otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy,
            którego  oferta  jest  otwierana, cena, a  także  inne  informacje,  np:   termin wykonania
            zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
      3)   Wykonawca   który  nie   będzie   obecny   przy   otwieraniu   ofert   może  wystąpić  do
            Zamawiającego  z  wnioskiem  o przesłanie  informacji   ogłoszonych w trakcie otwarcia
            ofert.
       4)  badanie  i  ocena   złożonych  ofert   dokonana   zostanie  przez   komisję   przetargową
             w części niejawnej postępowania przetargowego.
       5)   Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści     
             złożonych przez nich ofert.
       6) Zamawiający poprawi w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych    
dokonanych poprawek;
 • inne   omyłki   polegające  na  niezgodności  oferty  ze  SIWZ,  niepowodujące      
            istotnych zmian w treści oferty.
       7)  o   wprowadzonych   poprawkach   zamawiający   niezwłocznie   informuje  wykonawcę,
            którego oferta została poprawiona.
 
XIII.   Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto za przedmiot zamówienia,  wyrażoną cyfrą i słownie. Oprócz tego należy podać obowiązującą stawkę lub kwotę  podatku VAT zgodną z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U z 2018 poz. 2174 z późn. zm.).
 2. Jako formę wynagrodzenia przyjęto formę kosztorysową.
 3. Ogólna wartość wynagrodzenia umowy może ulec obniżeniu w przypadku rezygnacji z realizacji części zamówienia. W takim przypadku wartość ogólna przedmiotu umowy zostanie obniżona o wartość  brutto dla niewykonanego zakresu – wg cen jednostkowych podanych w ofercie.
 4. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia.
 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 
XIV.     Kryteria oceny ofert
14.1     Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
14.2     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
Cena brutto  100%
Cena brutto, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 100 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:
NC x 100/C
gdzie:
NC - najniższa zaoferowana cena
C- cena oferty punktowanej.
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku.
14.3     Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
14.4     Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
14.5     Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
14.6     Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako niezmienne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
 
 1. Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej     umowy,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy, jeżeli  Zamawiający  wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na takich warunkach
  1. Warunki umowy zostały określone w załączniku do specyfikacji zapytania ofertowego.
  2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
  3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności w zakresie możliwości ograniczenia zakresu zamówienia w zależności od zaistniałych potrzeb.
  4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
  5. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
  6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
XVI.      Pozostałe informacje
 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego,
- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, nie zgodził się na jej poprawienie,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
 1. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia jest niecelowe lub niezasadne , czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
 1. Niezwłocznie po unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza informacje                       o unieważnieniu na swojej stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 2. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, m.in. w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego - składającym oferty z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji, w szczególności przedłużyć termin składania ofert. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
 
XVII.      Klauzula informacyjna – art. 13 RODO  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  w   celu   związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania  wraz z ofertą  złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według  załącznika do zapytania.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
 3. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Wiązownica”.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 8 i 96 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019, poz. 1843 ze zm.),
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 5. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
 1. Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
     publicznego  nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 
*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku prowadzonego postępowania
Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
                  
 
 
 
 
 
 
Data składania ofert:
2020-12-22 10:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-12-15 12:40:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-12-29 13:35:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja zapytania ofertowego 38.20 KbPlik doc
2. Formularz oferty 17.71 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 15.58 KbPlik doc
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 15.77 KbPlik doc
5. Oświadczenie RODO 13.72 KbPlik doc
6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 17.38 KbPlik doc
7. Projekt umowy 93.00 KbPlik doc
8. Zakres usługi - zestawienie przystanków, placów zabaw i siłowni 12.43 KbPlik doc
9. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 20.05 KbPlik doc
10. Odpowiedź na pytania 44.00 KbPlik doc
11. Informacja z otwarcia ofert 34.50 KbPlik doc

Rejestr zmian