Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dożywiania uczestników Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2021-02-09 07:57:28: Dodano wynik do przetargu
2020-12-16 12:00:51: Dodano plik Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu, transporcie i  wydaniu na miejscu  ciepłych posiłków dla 20  uczestników  Dziennego Domu Pobytu „SENIOR+”  w Radawie.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje  przygotowanie ciepłych posiłków w postaci jednodaniowego obiadu oraz  podwieczorku oraz dostarczenie  do miejsca przeznaczenia własnym transportem.
3.3       Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i zgodność z warunkami jakościowymi  przygotowywanych posiłków, opisanymi w przedmiocie zamówienia.
3.4       Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę  podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
3.5                   Wykonawca zobowiązany jest  do przygotowania posiłków o  najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa.
3.6       Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach    zbiorowego żywienia tj. posiłki winny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności.
3.7       Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczanego produktu, terminowość dostaw oraz      zgodność z obowiązującymi normami i wymogami sanitarnymi.
3.8       Obiad powinny odpowiadać następującym kryteriom:
- zawartość energii – 850 kcal;
- udział energii z białka – nie mniej niż 12% wartości energetycznej posiłku;
- udział białka zwierzęcego – średnio 50% ogólnej ilości białka zawartego w posiłku;
- udział energii z tłuszczu – do 30%.
3.9       Przewidywana ilość posiłków do wydania w okresie obowiązywania umowy wynosi 5 080  posiłków.
3.10     Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby posiłków w zależności od zaistniałych potrzeb. W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania wykonawcy nie będzie przysługiwać  wynagrodzenie za nie zrealizowaną usługę.
 
3.11   Sposób przygotowywania obiadów
3.11.1  Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze pro zdrowotnym poprzez:
- stosowanie tłuszczów roślinnych;
- ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych;
- umiarkowane stosowanie mięsa „czerwonego”;
- stosowanie mięsa drobiowego;
- stosowanie ryb;
- umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;
- duży udział warzyw i owoców w posiłkach, w tym także nasion roślin strączkowych.
3.11.2  Do  przygotowywania   posiłków   należy   używać   produktów   wysokiej    jakości, 
             posiadających   aktualne  terminy  ważności.
     3.11.3   Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania posiłków  na bazie „Fastwood”,
                  „Instant”  oraz z produktów gotowych tzw. „mrożonek”.
3.11.4  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań sprawdzających    
             jakość przygotowywanych posiłków pod względem  kaloryczności, gramatury itp.
3.12     Wykonawca winien komponować jadłospisy w sposób zapewniający odpowiednią kaloryczność  obiadu, zgodną z normami obiadowymi oraz uwzględniać rację pokarmową dla osób powyżej 60 roku życia, przy zachowaniu następującej gramatury zestawu obiadowego:
 1. Obiad mięsny:            zupa  0.5 l na osobę,
mięso  15 dkg na osobę,
ziemniaki, kasza, ryż, makaron 30 dkg na osobę,
 1. Obiad bezmięsny:      pierogi, naleśniki, krokiety itp.  35 dkg na osobę,
 2. Podwieczorek jogurt, galaretka, budyń  oraz owoce (jabłko. banan, mandarynka itp.
 
3.13   Harmonogram  i ilość dostarczanych posiłków:
W ramach zamówienia Wykonawca  zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia  ogółem 5 080  posiłków w ciągu roku, w tym:
 - zupa                         2 030 posiłków
 - danie mięsne                       2 030 posiłków
 - danie bezmięsne      1 020 posiłków
 - podwieczorek          5 080 posiłków
1)  dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa) - zupa i pieczywo.
Pod pojęciem pożywna zupa należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką podaną ze  świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego.  
Zupy należy przygotować na wywarach jarskich (warzywnych) lub mięsnych z dodatkiem  głównego składnika. Zupy na wywarach z kości w ograniczonych ilościach.
Podprawianie zup niskotłuszczową śmietaną lub mlekiem, albo masłem czy mąką, sporadycznie zasmażka. Przeciętna waga 1 porcji zupy – 500 g.
           2)  dwa  razy w  tygodniu  (wtorek, czwartek)  obiad  mięsny  z  surówką  bądź  dotowanymi
                warzywami,
           Drugie danie - powinno składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, drób) produktów bogatych w węglowodany złożone (ziemniaki, kasza, ryż, makaron, kluski itp.) oraz dodatków warzywnych (surówki, warzywa gotowane)
 3)   jeden raz  w tygodniu (piątek) danie bezmięsne
                Przez danie bezmięsne należy rozumieć np. pierogi, naleśniki, krokiety itp.
 
3.14   Warunki przygotowania posiłków:
1.  Posiłki wydawane będą w dniach od poniedziałku do piątku przez cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia 02.01.2021 r.  do 31.12.2021 r.  z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni świątecznych w  budynku  Dziennego Domu Pobytu „SENIOR+” w Radawie w godz. 11:30 – 12:30
2.  Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów pokonsumpcyjnych, które będą składowane w pojemniku  zabezpieczonym (dostarczonym) przez Wykonawcę .
  3.  Wykonawca  zabezpieczy  jednorazowe  naczynia i sztućce  do wydawania posiłków.
  4.  Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym  środkiem transportu przystosowanym do   przewozu   żywności,  spełniając    przy   tym   wszelkie   wymogi   sanitarno – higieniczne w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej ochrony, temperatury oraz jakości przewożonych posiłków.
Znak: IZ.271.I.23.2020                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikacja  zapytania ofertowego
 
 
 
 
na zadanie pn.:  Usługa  dożywiania  uczestników   Dziennego  Domu  Pobytu 
                          SENIOR+ w miejscowości  Radawa
 
 
 
 
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro”
 
 
 
 
 
 
                                                                               Zatwierdził:
                                                                              Wójt Gminy
                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
Wiązownica, dn. 08.12.2020 r.
 
 
 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina  Wiązownica 
REGON                                        650900364
NIP                                               792 20 31 567  
Miejscowość                                Wiązownica
Adres                                            ul. Warszawska 15, 37-522  Wiązownica
pow. jarosławski
Strona internetowa:                      www.wiazownica.com
Godziny urzędowania                 Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530
tel. / fax                                        (016) 622 36 31,  fax  (016) 622 36 31 wew. 23
e-mail:                                          sekretariat@wiazownica.com
 
 1.       Tryb Udzielenia zamówienia
2.1       Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Przy udzielaniu niniejszego zamówienia ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.
Zapytanie ofertowe  zostało  zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 
 1.       Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu, transporcie i  wydaniu na miejscu  ciepłych posiłków dla 20  uczestników  Dziennego Domu Pobytu „SENIOR+”  w Radawie.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje  przygotowanie ciepłych posiłków w postaci jednodaniowego obiadu oraz  podwieczorku oraz dostarczenie  do miejsca przeznaczenia własnym transportem.
3.3       Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i zgodność z warunkami jakościowymi  przygotowywanych posiłków, opisanymi w przedmiocie zamówienia.
3.4       Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę  podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
3.5                   Wykonawca zobowiązany jest  do przygotowania posiłków o  najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa.
3.6       Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach    zbiorowego żywienia tj. posiłki winny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności.
3.7       Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczanego produktu, terminowość dostaw oraz      zgodność z obowiązującymi normami i wymogami sanitarnymi.
3.8       Obiad powinny odpowiadać następującym kryteriom:
- zawartość energii – 850 kcal;
- udział energii z białka – nie mniej niż 12% wartości energetycznej posiłku;
- udział białka zwierzęcego – średnio 50% ogólnej ilości białka zawartego w posiłku;
- udział energii z tłuszczu – do 30%.
3.9       Przewidywana ilość posiłków do wydania w okresie obowiązywania umowy wynosi 5 080  posiłków.
3.10     Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby posiłków w zależności od zaistniałych potrzeb. W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania wykonawcy nie będzie przysługiwać  wynagrodzenie za nie zrealizowaną usługę.
 
 
 
3.11   Sposób przygotowywania obiadów
3.11.1  Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze pro zdrowotnym poprzez:
- stosowanie tłuszczów roślinnych;
- ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych;
- umiarkowane stosowanie mięsa „czerwonego”;
- stosowanie mięsa drobiowego;
- stosowanie ryb;
- umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;
- duży udział warzyw i owoców w posiłkach, w tym także nasion roślin strączkowych.
3.11.2  Do  przygotowywania   posiłków   należy   używać   produktów   wysokiej    jakości, 
             posiadających   aktualne  terminy  ważności.
     3.11.3   Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania posiłków  na bazie „Fastwood”,
                  „Instant”  oraz z produktów gotowych tzw. „mrożonek”.
3.11.4  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań sprawdzających    
             jakość przygotowywanych posiłków pod względem  kaloryczności, gramatury itp.
3.12     Wykonawca winien komponować jadłospisy w sposób zapewniający odpowiednią kaloryczność  obiadu, zgodną z normami obiadowymi oraz uwzględniać rację pokarmową dla osób powyżej 60 roku życia, przy zachowaniu następującej gramatury zestawu obiadowego:
 1. Obiad mięsny:            zupa  0.5 l na osobę,
mięso  15 dkg na osobę,
ziemniaki, kasza, ryż, makaron 30 dkg na osobę,
 1. Obiad bezmięsny:      pierogi, naleśniki, krokiety itp.  35 dkg na osobę,
 2. Podwieczorek jogurt, galaretka, budyń  oraz owoce (jabłko. banan, mandarynka itp.
 
3.13   Harmonogram  i ilość dostarczanych posiłków:
W ramach zamówienia Wykonawca  zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia  ogółem 5 080  posiłków w ciągu roku, w tym:
 - zupa                         2 030 posiłków
 - danie mięsne                       2 030 posiłków
 - danie bezmięsne      1 020 posiłków
 - podwieczorek          5 080 posiłków
1)  dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa) - zupa i pieczywo.
Pod pojęciem pożywna zupa należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką podaną ze  świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego.  
Zupy należy przygotować na wywarach jarskich (warzywnych) lub mięsnych z dodatkiem  głównego składnika. Zupy na wywarach z kości w ograniczonych ilościach.
Podprawianie zup niskotłuszczową śmietaną lub mlekiem, albo masłem czy mąką, sporadycznie zasmażka. Przeciętna waga 1 porcji zupy – 500 g.
           2)  dwa  razy w  tygodniu  (wtorek, czwartek)  obiad  mięsny  z  surówką  bądź  dotowanymi
                warzywami,
           Drugie danie - powinno składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, drób) produktów bogatych w węglowodany złożone (ziemniaki, kasza, ryż, makaron, kluski itp.) oraz dodatków warzywnych (surówki, warzywa gotowane)
 3)   jeden raz  w tygodniu (piątek) danie bezmięsne
                Przez danie bezmięsne należy rozumieć np. pierogi, naleśniki, krokiety itp.
 
3.14   Warunki przygotowania posiłków:
1.  Posiłki wydawane będą w dniach od poniedziałku do piątku przez cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia 02.01.2021 r.  do 31.12.2021 r.  z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni świątecznych w  budynku  Dziennego Domu Pobytu „SENIOR+” w Radawie w godz. 11:30 – 12:30
2.  Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów pokonsumpcyjnych, które będą składowane w pojemniku  zabezpieczonym (dostarczonym) przez Wykonawcę .
  3.  Wykonawca  zabezpieczy  jednorazowe  naczynia i sztućce  do wydawania posiłków.
  4.  Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym  środkiem transportu przystosowanym do   przewozu   żywności,  spełniając    przy   tym   wszelkie   wymogi   sanitarno – higieniczne w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej ochrony, temperatury oraz jakości przewożonych posiłków.
        Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV).    
         55321000-6  usługi przygotowania posiłków.
         55524000-9  usługi dostarczania posiłków.
 
IV.       Termin realizacji umowy
 1.       Termin realizacji umowy:  od dnia podpisania umowy  do 31.12.2021 r.
 
V.         Warunki   udziału   w    postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia   oraz   opis    sposobu     
       dokonywania oceny ich spełniania
 1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży decyzję o zatwierdzeniu zakładu wydaną przez  właściwy terenowo organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowania i wydawania posiłków, przewozu posiłków w ramach cateringu samochodem.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą.
 
           Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
            Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie,
 
         Zdolności technicznej lub zawodowej
            Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie,
 
 1. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu i powinny potwierdzać spełnianie tych warunków. Warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i sposób dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 i 4 niniejszego rozdziału.
 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
5.6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
5.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże   zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
 
VI.      Informacja  na  temat  podstaw  wykluczenia  oraz  zakazu  powiązań  osobowych   lub kapitałowych
 1. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
 2. Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, w związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
 3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Wykonawca, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym zostanie wykluczony z postępowania.
 5. Ponadto Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy także:
  1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
 
 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
 1.      Na  ofertę  składają  się  następujące  dokumenty  i  załączniki, które  należy bezwzględnie     
     dołączyć do oferty:
 • wypełniony formularz oferty – zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
 • oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia,
 • aktualną decyzję o zatwierdzeniu zakładu wydaną przez  właściwy terenowo organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowania i wydawania posiłków, przewozu posiłków w ramach cateringu samochodem.
 • odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy),
 • oświadczenie RODO
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
 • zaakceptowany projekt umowy,
 • Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika  bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.
 3. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 4. Zamawiający może jednokrotnie wezwać w zakresie tego samego dokumentu, w terminie 5 dni, do złożenia lub uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w niniejszej specyfikacji.
 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 
 1. Informacje    o    sposobie    porozumiewania   się   Zamawiającego  z  Wykonawcami   oraz   
       przekazywania oświadczeń i dokumentów
 1. Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie lub elektronicznie. Istotne informacje dotyczące postępowania, adresowane do wszystkich Wykonawców, Zamawiający zamieszczał będzie na stronie https://bip.wiazownica.com .
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron - na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zasada ta nie dotyczy oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw składanych przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.
 
 1.       Termin związania ofertą
 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
 1.       Opis sposobu przygotowania ofert
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert,  które złożył Wykonawca.
 3. Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale    
     VII pkt. 7.1 zapytania ofertowego.
 1. Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie i treści zgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 3. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (-e) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) i posiadały kolejno ponumerowane strony
 6. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
 
Oferta na zadanie pn.: Usługa dożywiania podopiecznych Dziennego Domu Pomocy SENIOR+ w miejscowości Radawa.
Nie otwierać przed dniem 16.12.2020 r. godz. 1015
 
 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 
 1.       Wymagania dotyczące wadium
11.1    Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium przetargowego.
 
 1.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1                 Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Wiązownica  ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
        Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)
         w terminie do dnia 16-12-2020 do godz. 10:00
12.2   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
        Pokój nr 25 I p. (Sala narad)
        do dnia 16-12-2020 o godz. 10:15
 
 1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt. 12.1 terminie, będą zwracane niezwłocznie Wykonawcy. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.
 2. Zmiana i wycofanie oferty:
  1. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować  ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
  2. Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
  3. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być złożone przed  upływem terminu składania ofert.
  4. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.
 
 1. Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto za przedmiot zamówienia,  wyrażoną cyfrą i słownie. Oprócz tego należy podać obowiązującą stawkę podatku VAT zgodną z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U z 2018 poz. 2174 z późn. zm.).
 2. Jako formę wynagrodzenia przyjęto formę kosztorysową.
 3. Ogólna wartość wynagrodzenia umowy może ulec obniżeniu w przypadku rezygnacji z realizacji części zamówienia. W takim przypadku wartość ogólna przedmiotu umowy zostanie obniżona o wartość dostaw brutto dla niewykonanego zakresu – wg cen jednostkowych podanych w ofercie.
 4. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia.
 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania, oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena oferty (brutto) – waga 100 %
 1. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
           Wyliczenie punktów oceny ofert dla kryterium „cena”:
Punkty przyznane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
Pc = (Cmin / Cx ) x 100 x waga kryterium
gdzie:
Pc – ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „cenę”,
Cmin – cena minimalna (z VAT) zaoferowana w postępowaniu spośród badanych ofert,
Cx – cena (z VAT) podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
 
 1. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostanę sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
 3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający wybiera ofertę z niższym kosztem nabycia.
 5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 
 1. Informacja    o    formalnościach,    jakie    powinny   z ostać    dopełnione    po     wyborze
oferty  w  celu  zawarcia umowy
 1. W przypadku podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
 2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
-    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
-   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie,
-   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie.
 1. Informacje wskazane powyżej zostaną zamieszczone na stronie https://bip.wiazownica.com
 2. Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania będzie zawierać: nazwę i adres wybranego wykonawcy oraz jej cenę.
 3. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępnieni wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
 4. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy.
 5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.
 6. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy brali udział w postępowaniu.
 
 
 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
16.1     Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
 1. Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej     umowy,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy, jeżeli  Zamawiający  wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na takich warunkach
 1. Warunki umowy zostały określone w załączniku do specyfikacji zapytania ofertowego.
 2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności w zakresie:
  1. możliwość ograniczenia zakresu zamówienia (zmiany liczby posiłków) w zależności od zaistniałych potrzeb.
 4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
 5. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
XVIII    Pozostałe informacje
 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego,
- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, nie zgodził się na jej poprawienie;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
 1. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia jest niecelowe lub niezasadne , czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
 1. Niezwłocznie po unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza informacje o unieważnieniu na swojej stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 2. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, m.in. w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego - składającym oferty z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7.
 6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji, w szczególności przedłużyć termin składania ofert. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
 
XIX       Klauzula informacyjna – art. 13 RODO   o   przetwarzaniu   danych   osobowych  
              w     celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania  wraz z ofertą  złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według  załącznika do zapytania.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
 3. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Usługa dożywiania podopiecznych Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w miejscowości Radawa”
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 8 i 96 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019, poz. 1843),
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 5. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
 1. Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
     publicznego  nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 
*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku prowadzonego postępowania
                  Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest
                  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
        
        
 
                           
Załączniki:
 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 4. Projekt umowy
 5. Oświadczenie
 6. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie RODO

 
Data składania ofert:
2020-12-16 10:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-12-08 09:01:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2021-02-09 07:57:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja zapytania ofertowego 336.03 KbPlik doc
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 15.57 KbPlik doc
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 15.66 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 17.39 KbPlik doc
5. Oświadczenie RODO 13.73 KbPlik doc
6. Projekt umowy 99.50 KbPlik doc
7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 20.06 KbPlik doc
8. Formularz oferty 19.68 KbPlik doc
9. Informacja z otwarcia ofert 34.00 KbPlik doc

Rejestr zmian