Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 865 JAROSŁAW – BEŁŻEC W MIEJSCOWOŚCI RYSZKOWA WOLA I WÓLKA ZAPAŁOWSKA

ZMIANY:
2020-12-03 14:40:10: Dodano wynik do przetargu
2020-11-18 10:44:26: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
Więcej >>>
2020-11-12 14:58:23: Dodano plik Odpowiedź na pytania 3.docx
2020-11-12 14:57:53: Dodano plik PZT Wólka Zapałowska 2.pdf
2020-11-12 14:51:44: Usunięto plik Odpowiedź na pytania 2.docx
2020-11-12 13:41:49: Dodano plik Odpowiedź na pytania 2.docx
2020-11-12 13:41:00: Dodano plik Odpowiedź na pytania 2.docx
2020-11-12 13:22:34: Dodano plik Odpowiedź na pytania 1.docx
2.1     Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 relacji Jarosław – Bełżec, na odcinku o długości 388 mb. w km. 13+561 – 13+949  strona lewa w miejscowości Ryszkowa Wola,  oraz na odcinku o długości 505 mb. w km: 19+690 – 20+195 strona prawa  w miejscowości Wólka Zapałowska.
2.2     Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części.
           Część Nr 1  Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej  865 Jarosław
                                 –Bełżec w miejscowości Ryszkowa Wola
Zakres robót obejmuje wykonanie  oświetlenia ulicznego po lewej stronie drogi wojewódzkiej  Jarosław – Bełżec,  w pasie drogowym  przedmiotowej drogi, działka nr ewid. 925/1 ( długość linii kablowej 388 m.).
 1. projektowany obwód oświetleniowy wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x25mm2  w wykopie o gł. ok. 70 – 80 cm. zgodnie z projektem zagospodarowania działki.  Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy.
 2. jako punkty oświetlenia  przewidziano  słupy stalowe ocynkowane cylindryczne typu S-90C  montowane na fundamencie typu F 150/200 z wysięgnikiem 1-ramiennym         ST W1 5/60 z oprawami typu SGS 102/150,
Usytuowania poszczególnych słupów  należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Słupy należy uziemić poprzez ułożenie w wykopie bednarki ocynkowanej 30x4 mm.
 3) przewód kablowy układać w rurze ochronnej DVK 75, natomiast przy przekroczeniu utwardzonych wjazdów na nieruchomości oraz dróg   przewód układać w rurze ochronnej SRS 75  metodą podwiertu,
 4) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. Na każdym słupie, na wys. 4 m. należy zamontować gniazdo hermetyczne IP 65 dla podłączenia iluminacji świątecznej,
5)   złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć  przewodami YDY 3x2,5 mm2.
6)   całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów.
7)   Zakres robót obejmuje:
 • wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia,
 • wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0.8 m i szerokości 0,4m
 • ułożenie kabla 4x25mm2 w wykopie,
 • ułożenie rur osłonowych w wykopie,
 • ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego,
 • montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe,
 • montaż słupów oświetleniowych,
 • montaż opraw oświetleniowych,
 • wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy
 • montaż i podłączenie złączy IZK,
 • ułożenie bednarki w wykopie,
 • badanie, pomiary, znakowanie słupów,
 • inwentaryzacja powykonawcza.
 
           Część Nr 2  Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej  865 Jarosław
                                 –Bełżec w miejscowości Wólka Zapałowska
Zakres robót obejmuje wykonanie  oświetlenia ulicznego po prawej stronie drogi wojewódzkiej  Jarosław – Bełżec,  w pasie drogowym  przedmiotowej drogi, działka nr ewid. 200 i 92 ( długość linii kablowej 505 m.).
 1. projektowany obwód oświetleniowy wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x25mm2  w wykopie o gł. ok. 70 – 80 cm. zgodnie z projektem zagospodarowania działki.  Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy.
 2. jako punkty oświetlenia  przewidziano  słupy stalowe ocynkowane cylindryczne typu S-90C  montowane na fundamencie typu F 150/200 z wysięgnikiem 1-ramiennym         ST W1 5/60 z oprawami typu SGS 102/150,
Usytuowania poszczególnych słupów  należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Słupy należy uziemić poprzez ułożenie w wykopie bednarki ocynkowanej 30x4 mm.
 3) przewód kablowy układać w rurze ochronnej DVK 75, natomiast przy przekroczeniu utwardzonych wjazdów na nieruchomości oraz dróg   przewód układać w rurze ochronnej SRS 75  metodą podwiertu,
 4) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. Na każdym słupie, na wysokości 4 m. należy zamontować gniazdo hermetyczne IP 65 dla podłączenia iluminacji świątecznej,
5)   złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć  przewodami YDY 3x2,5 mm2.
6)   całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów.
7)   Zakres robót obejmuje:
 • wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia,
 • wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0.8 m i szerokości 0,4m
 • ułożenie kabla 4x25mm2 w wykopie,
 • ułożenie rur osłonowych w wykopie,
 • ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego,
 • montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe,
 • montaż słupów oświetleniowych,
 • montaż opraw oświetleniowych,
 • wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy
 • montaż i podłączenie złączy IZK,
 • ułożenie bednarki w wykopie,
 • badanie, pomiary, znakowanie słupów,
 • inwentaryzacja powykonawcza.
 
2.13   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące  integralną część siwz.
2.14   Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w siwz. i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
2.15   Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (STWiOR, przedmiary robót) należy traktować, jako  wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego.
2.16   Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania  protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres  gwarancji jakości.
Ogłoszenie nr 605378-N-2020 z dnia 2020-11-03 r.
Wójt Gminy Wiązownica: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 865 JAROSŁAW – BEŁŻEC W MIEJSCOWOŚCI RYSZKOWA WOLA I WÓLKA ZAPAŁOWSKA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Wiązownica, krajowy numer identyfikacyjny 55167400000000, ul. Wiązownica  208 , 37-522  Wiązownica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 622-36-31, e-mail ugwiazownica@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.wiazownica.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wiazownica.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wiazownica.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską
Adres:
Urząd Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat pok. nr 22 I p.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 865 JAROSŁAW – BEŁŻEC W MIEJSCOWOŚCI RYSZKOWA WOLA I WÓLKA ZAPAŁOWSKA
Numer referencyjny: IZ.271.13.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 relacji Jarosław – Bełżec, na odcinku o długości 388 mb. w km. 13+561 – 13+949 strona lewa w miejscowości Ryszkowa Wola, oraz na odcinku o długości 505 mb. w km: 19+690 – 20+195 strona prawa w miejscowości Wólka Zapałowska. 2.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części. CZĘŚĆ NR 1 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 865 JAROSŁAW –BEŁŻEC W MIEJSCOWOŚCI RYSZKOWA WOLA Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego po lewej stronie drogi wojewódzkiej Jarosław – Bełżec, w pasie drogowym przedmiotowej drogi, działka nr ewid. 925/1 ( długość linii kablowej 388 m.). 1) projektowany obwód oświetleniowy wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x25mm2 w wykopie o gł. ok. 70 – 80 cm. zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy stalowe ocynkowane cylindryczne typu S-90C montowane na fundamencie typu F 150/200 z wysięgnikiem 1-ramiennym ST W1 5/60 z oprawami typu SGS 102/150, Usytuowania poszczególnych słupów należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Słupy należy uziemić poprzez ułożenie w wykopie bednarki ocynkowanej 30x4 mm. 3) przewód kablowy układać w rurze ochronnej DVK 75, natomiast przy przekroczeniu utwardzonych wjazdów na nieruchomości oraz dróg przewód układać w rurze ochronnej SRS 75 metodą podwiertu, 4) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. Na każdym słupie, na wys. 4 m. należy zamontować gniazdo hermetyczne IP 65 dla podłączenia iluminacji świątecznej, 5) złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm2. 6) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 7) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0.8 m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla 4x25mm2 w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. CZĘŚĆ NR 2 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 865 JAROSŁAW –BEŁŻEC W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA ZAPAŁOWSKA Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego po prawej stronie drogi wojewódzkiej Jarosław – Bełżec, w pasie drogowym przedmiotowej drogi, działka nr ewid. 200 i 92 ( długość linii kablowej 505 m.). 3) projektowany obwód oświetleniowy wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x25mm2 w wykopie o gł. ok. 70 – 80 cm. zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 4) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy stalowe ocynkowane cylindryczne typu S-90C montowane na fundamencie typu F 150/200 z wysięgnikiem 1-ramiennym ST W1 5/60 z oprawami typu SGS 102/150, Usytuowania poszczególnych słupów należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Słupy należy uziemić poprzez ułożenie w wykopie bednarki ocynkowanej 30x4 mm. 3) przewód kablowy układać w rurze ochronnej DVK 75, natomiast przy przekroczeniu utwardzonych wjazdów na nieruchomości oraz dróg przewód układać w rurze ochronnej SRS 75 metodą podwiertu, 4) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. Na każdym słupie, na wysokości 4 m. należy zamontować gniazdo hermetyczne IP 65 dla podłączenia iluminacji świątecznej, 5) złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm2. 6) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 7) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0.8 m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla 4x25mm2 w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 2.13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz. 2.14 Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w siwz. i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.15 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (STWiOR, przedmiary robót) należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.16 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45310000-3
45314310-7
45316110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 zamówienie (robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie oświetlenia zewnętrznego ulicznego dróg, chodników, ścieżek rowerowych lub obiektów budowlanych), odrębnie na poszczególne części zamówienia, w kwotach: § dla części nr 1 - min. 100 000 zł. brutto § dla części nr 2 - min. 150 000 zł. brutto Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie roboty w ramach jednej umowy. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: § zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie § zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano roboty wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów. 2) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedłożą pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w szczególności dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: § instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie, Warunek obowiązuje dla jednej i wszystkich części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji robót, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową i robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 2) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 2) Parafowany wzór umowy, 3) Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy), 4) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy) Wraz z ofertą wykonawca powinien załączyć: 1) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 2) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, 4) Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, sposobu realizacji robót budowlanych i terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności: 1) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi normami, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, tj. długotrwałe opady deszczu lub spadek temperatur powietrza, jeżeli konieczność wykonania tych prac w tym czasie nie wynikała z okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2) zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówień (robót) dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub mają wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, 3) zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi, przez co rozumie się zjawiska naturalne związane z działaniem sił natury i siły wyższej, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe upały, epidemie ograniczające prowadzenie robót, itp. 4) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 5) zmiany spowodowane opóźnienie w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji budowlanej, 6) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 7) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy lub jego części przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych wskazanych w dokumentacji, a wynikających z wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań groziło nieterminowym lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 8) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, wykopalisk archeologicznych, niewypałów niezinwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub obiektów, które skutkować mogą nieterminowym wykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 9) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy żadnej ze stron umowy, 10) zmiana obowiązującej stawki VAT, 11) ograniczenia zakresu robót objętych zamówieniem z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, jeżeli okaże się , że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, przy czym rozliczenie wyłączonych elementów robót nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy, 12) zmiany podwykonawców, niewymienionym w ofercie, którym wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, jeżeli taka zmiana zostanie zaakceptowana przez zamawiającego. 13) zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia na osoby inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych rozumianych jako zdarzenia nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności tj. nieszczęśliwy wypadek powodujący długotrwałą niezdolność do pracy, długotrwała choroba, śmierć. Zmiana osoby wskazanej w ofercie może się odbyć wyłącznie za zgodą Zamawiającego, a nowa osoba powinna posiadać kwalifikacje nie gorsze niż wymagane w SIWZ. 14) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 865 JAROSŁAW–BEŁŻEC W MIEJSCOWOŚCI RYSZKOWA WOLA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego po lewej stronie drogi wojewódzkiej Jarosław – Bełżec, w pasie drogowym przedmiotowej drogi, działka nr ewid. 925/1 ( długość linii kablowej 388 m.). 1) projektowany obwód oświetleniowy wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x25mm2 w wykopie o gł. ok. 70 – 80 cm. zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy stalowe ocynkowane cylindryczne typu S-90C montowane na fundamencie typu F 150/200 z wysięgnikiem 1-ramiennym ST W1 5/60 z oprawami typu SGS 102/150, Usytuowania poszczególnych słupów należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Słupy należy uziemić poprzez ułożenie w wykopie bednarki ocynkowanej 30x4 mm. 3) przewód kablowy układać w rurze ochronnej DVK 75, natomiast przy przekroczeniu utwardzonych wjazdów na nieruchomości oraz dróg przewód układać w rurze ochronnej SRS 75 metodą podwiertu, 4) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. Na każdym słupie, na wys. 4 m. należy zamontować gniazdo hermetyczne IP 65 dla podłączenia iluminacji świątecznej, 5) złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm2. 6) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 7) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0.8 m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla 4x25mm2 w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45310000-3, 45314310-7, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 865 JAROSŁAW–BEŁŻEC W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA ZAPAŁOWSKA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego po prawej stronie drogi wojewódzkiej Jarosław – Bełżec, w pasie drogowym przedmiotowej drogi, działka nr ewid. 200 i 92 ( długość linii kablowej 505 m.). 3) projektowany obwód oświetleniowy wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x25mm2 w wykopie o gł. ok. 70 – 80 cm. zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 4) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy stalowe ocynkowane cylindryczne typu S-90C montowane na fundamencie typu F 150/200 z wysięgnikiem 1-ramiennym ST W1 5/60 z oprawami typu SGS 102/150, Usytuowania poszczególnych słupów należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Słupy należy uziemić poprzez ułożenie w wykopie bednarki ocynkowanej 30x4 mm. 3) przewód kablowy układać w rurze ochronnej DVK 75, natomiast przy przekroczeniu utwardzonych wjazdów na nieruchomości oraz dróg przewód układać w rurze ochronnej SRS 75 metodą podwiertu, 4) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. Na każdym słupie, na wysokości 4 m. należy zamontować gniazdo hermetyczne IP 65 dla podłączenia iluminacji świątecznej, 5) złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm2. 6) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 7) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0.8 m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla 4x25mm2 w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45310000-3, 45314310-7, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Data składania ofert:
2020-11-18 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-11-03 10:01:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-12-03 14:40:10
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 136.24 KbPlik doc
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.66 KbPlik doc
3. Oświadczenie RODO 13.75 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 23.24 KbPlik doc
5. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych 16.42 KbPlik doc
6. Wykaz osób 14.28 KbPlik doc
7. Wykaz wykonanych zamówień 13.89 KbPlik doc
8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 20.12 KbPlik doc
9. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
10. Formularz oferty 21.07 KbPlik doc
11. Projekt umowy 149.50 KbPlik doc
12. PZT Ryszkowa Wola - mapa 1.25 MBPlik pdf
13. Opis do PZT Ryszkowa Wola 91.08 KbPlik pdf
14. Projekt budowlany Ryszkowa Wola 99.57 KbPlik pdf
15. Przekrój rowu kablowego Ryszkowa Wola 38.16 KbPlik pdf
16. Schemat zasilania 38.54 KbPlik pdf
17. Uzgodnienia z PGE Ryszkowa Wola 627.09 KbPlik pdf
18. Warunki przyłączenia do sieci Ryszkowa Wola 119.22 KbPlik pdf
19. Specyfikacja Techniczna Ryszkowa Wola 149.29 KbPlik pdf
20. Przedmiar robót Ryszkowa Wola 219.39 KbPlik image
21. PZT Wólka Zapałowska 1.11 MBPlik pdf
22. Opis do PZT Wólka Zapałowska 91.53 KbPlik pdf
23. Projekt budowlany Wólka Zapałowska 124.51 KbPlik pdf
24. Profil skrzyżowania z gazociągiem Wólka Zapałowska 27.27 KbPlik pdf
25. Przekrój rowu kablowego Wólka Zapałowska 38.29 KbPlik pdf
26. Schemat zasilania Wólka Zapałowska 45.65 KbPlik pdf
27. Uzgodnienia z PGE Wólka Zapałowska 672.96 KbPlik pdf
28. Warunki przyłączenia do sieci Wólka Zapałowska 118.59 KbPlik pdf
29. Specyfikacja Wólka Zapałowska 149.37 KbPlik pdf
30. Przedmiar robót Wólka Zapałowska 237.68 KbPlik image
31. Odpowiedź nr 1 na pytania Wykonawców 14.40 KbPlik doc
32. Odpowiedź nr 2 na pytania Wykonawców 13.19 KbPlik doc
33. PZT 2 Wólka Zapałowska 1.13 MBPlik pdf
34. Odpowiedź nr 3 na pytania Wykonawców 13.73 KbPlik doc
35. Informacja z otwarcia ofert 15.90 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 27 września 2021r. 06:39:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.