Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”.

ZMIANY:
2020-11-26 14:29:23: Dodano wynik do przetargu
2020-11-18 14:08:48: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.doc
Więcej >>>
2020-11-10 14:06:51: Dodano plik Odpowiedzi nr 2.docx
2020-11-10 14:06:27: Dodano plik Odpowiedzi nr 1.docx
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Gmina Wiązownica oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Wiązownica i jej jednostek organizacyjnych”. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez poszczególne gminy/powiat i ich jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 i 4.1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 4.1 do SIWZ).
Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ:
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022 wynosi 3 650 594,00 kWh.
Dz.U./S S203
19/10/2020
492918-2020-PL
1 / 6
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:492918-2020:TEXT:PL:HTML
Polska-Wiązownica: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2020/S 203-492918
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina WiązownicaAdres pocztowy: ul. Warszawska 15Miejscowość: WiązownicaKod NUTS: PL822 PrzemyskiKod pocztowy: 37-522Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Józef OsowskiE-mail: inwestycje@wiazownica.pl Tel.: +48 166223631Faks: +48 166223631Adresy internetowe:Główny adres: http://www.wiazownica.com
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.wiazownica.com/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/UGW/skrytka
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Wiązownica i jej jednostek organizacyjnych
Numer referencyjny: IZ.271.11.2020
II.1.2)
Główny kod CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
19/10/2020S203
https://ted.europa.eu/TED
1 / 6
Dz.U./S S203
19/10/2020
492918-2020-PL
2 / 6
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów
Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
Kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Zamawiający wymaga akceptacji wzoru umowy w całości.
Więcej informacji w SIWZ.
Wspólny słownik zamówień CPV:
09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii,
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 168 190.08 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Gmina Wiązownica oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Wiązownica i jej jednostek organizacyjnych”. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez poszczególne gminy/powiat i ich jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 i 4.1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 4.1 do SIWZ).
Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ:
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022 wynosi 3 650 594,00 kWh.
Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022 wynosi
1 168 190,08 PLN.
Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy (zał. nr 4.1 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu operatorowi systemu dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług
19/10/2020S203
https://ted.europa.eu/TED
2 / 6
Dz.U./S S203
19/10/2020
492918-2020-PL
3 / 6
dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu jednostek organizacyjnych, które wskazane zostały w zał. nr 1 do SIWZ:
— Gminnego Centrum Kultury w Wiązownicy,
— Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku,
— Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piwodzie,
— Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zapałowie,
— Szkoły Podstawowej im. Kardynała Wyszyńskiego w Manasterzu,
— Szkoły Podstawowej im. Księdza Stanisława Sudoła w Wiązownicy,
— Szkoły Podstawowa w Mołodyczu,
— Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli,
— Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy.
Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny Szczegółowe informacje zawarte zostały w zał. nr 1 do SIWZ.
Wspólny Słownik zamówień CPV
09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 168 190.08 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
19/10/2020S203
https://ted.europa.eu/TED
3 / 6
Dz.U./S S203
19/10/2020
492918-2020-PL
4 / 6
Wykonawca powinien złożyć:
— aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
Ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców
Składających ofertę wspólną.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien złożyć:
— aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych
lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Warunek zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca przedłoży skan wyżej wymienionego dokumentu opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
— wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla co najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż co najmniej 1,3 GWh w skali roku.
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Umowa będzie realizowana na podstawie projektu umowy (zał. nr 4 do SIWZ i zał. nr
4.1 do SIWZ). Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę.
Dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte w
rozdziale XVII SIWZ oraz załączniku nr 4 do SIWZ.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/11/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
19/10/2020S203
https://ted.europa.eu/TED
4 / 6
Dz.U./S S203
19/10/2020
492918-2020-PL
5 / 6
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 18/11/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika zamawiającego – New Power sp. z
o.o., ul. Chełmżyńska 180 A, 04-464 Warszawa, POLSKA, pok. nr 201.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Dział V SIWZ zawiera warunki udziału w postępowaniu.
Dział VI SIWZ zawiera podstawy wykluczenia.
Dział VII SIWZ zawiera wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
Dział IX SIWZ zawiera wymagania dotyczące wadium.
Dział XI zawiera opis sposobu przygotowania ofert
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
19/10/2020S203
https://ted.europa.eu/TED
5 / 6
Dz.U./S S203
19/10/2020
492918-2020-PL
6 / 6
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i w pkt 2.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020
19/10/2020S203
https://ted.europa.eu/TED
6 / 6
Data składania ofert:
2020-11-18 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-11-18 11:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-10-19 13:02:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-11-26 14:29:23
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu UE 122.49 KbPlik pdf
2. SIWZ 258.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do siwz 45.44 KbPlik xls
4. Załącznik nr 2 do siwz - Formularz oferty 54.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do siwz Oświadczenie JEDZ wersja do odczytu 80.22 KbPlik pdf
6. Oświadczenie w formie JEDZ - wersja do pobrania.xml 125.70 KbPlik txt
7. Załącznik nr 4 do siwz - projekt umowy 120.00 KbPlik doc
8. Załącznik nr 4.1 do siwz - zał. do umowy 39.00 KbPlik doc
9. Załącznik nr 5 do siwz - wykaz dostaw 36.50 KbPlik doc
10. Załącznik nr 6 do siwz - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 31.00 KbPlik doc
11. Załacznik nr 7 do siwz - Informacja o podwykonawstwie 33.84 KbPlik doc
12. Odpowiedź nr 1 na pytania Wykonawców 13.37 KbPlik doc
13. Odpowiedź nr 2 na pytania Wykonawców 15.47 KbPlik doc
14. Informacja z otwarcia ofert 49.50 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 27 września 2021r. 06:54:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.