Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby nauki w systemie zdalnego nauczania uczniów w szkołach na terenie gminy Wiązownica.

ZMIANY:
2020-10-09 13:05:00: Dodano wynik do przetargu
2020-09-30 14:13:13: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
Więcej >>>
2020-09-30 14:06:20: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu komputerowego (laptopy) wraz z niezbędnym oprogramowaniem na  potrzeby nauki w systemie zdalnego nauczania              w szkołach, na terenie gminy Wiązownica. System operacyjny i oprogramowanie będzie zainstalowane fabrycznie przez producenta.          Zamawiający będzie wymagał aktywowania systemu Windows przez Wykonawcę.                            Zamawiający nie dopuszcza  zaoferowania sprzętu poleasingowego.                                                        Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części, ze względu na źródło finansowania.      Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część nr 1  Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy) o następujących parametrach technicznych w ramach  Programu zdalna szkoła+
Laptop  w ilości  4 szt.
 • procesor - min. Intel Core i3 – max. Intel Core i5,
 • pamięć RAM – min. 8 GB, max. 16 GB,
 • karta graficzna wbudowana np. Intel HD Graphics,
 • dysk twardy - min. 256 GB-SSD, max. 512 GB-SSD,
 • przekątna ekranu - min. 14”, max. 15,6”
 • typ ekranu – niedotykowy,
 • klawiatura – qwerty,
 • mikrofon zintegrowany,
 • karta dźwiękowa zintegrowana,
 • napęd optyczny DVD +- RW,
 • kamera zintegrowana wbudowana w ramkę ekranu,
 • łączność – port LAN, wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/ac,
 • gwarancja 24 m-ce,
 • system operacyjny Windows 10 w wersji Home,
 • oprogramowanie LibreOffice lub ApacheOffice,
 • mysz komputerowa na kabel,
 
Część nr 2  Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy) o następujących parametrach technicznych: (zdalna szkoła)
Laptop  w ilości  5 szt.
 • procesor - min. Intel Core i3 – max. Intel Core i5,
 • pamięć RAM - min 4 GB, max. 8 GB,
 • karta graficzna wbudowana np. Intel HD Graphics,
 • dysk twardy - min. 240 GB-SSD, max. 512 GB-SSD,
 • przekątna ekranu - min. 13”, max. 15,6”
 • ekran dotykowy – nie,
 • klawiatura – qwerty,
 • mikrofon zintegrowany,
 • głośniki zintegrowane,
 • kamera zintegrowana wbudowana w ramkę ekranu,
 • łączność – port 1Gbit LAN, wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/ac,
 • napęd optyczny -  nie jako parametr konieczny,
 • gwarancja 24 m-ce,
 • system operacyjny Windows 10 w wersji min. Home,
 • oprogramowanie LibreOffice lub ApacheOffice,
 • mysz komputerowa na kabel,
 Wykonawcy udziela gwarancji na dostarczony sprzęt  na okres minimum 24 miesiące.
Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi w drodze protokołu przekazania-odbioru, który będzie potwierdzał jego prawidłową dostawę.
Cały dostarczony  sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wiązownica.
W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
        GMINA  WIĄZOWNICA
                    ul. Warszawska 15 
   37-522   Wiązownica,  woj.  podkarpackie
       tel./fax. ( 16) 622 36 31,   622 36 32
  NIP 792-20-31-567      REGON 650900364
 
Znak: IZ.271.I.20.2020                                  
 
 
 
 
Specyfikacja  zapytania ofertowego
 
 
na realizację zadania p.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem  na  potrzeby nauki w systemie zdalnego nauczania  uczniów  w szkołach na terenie gminy Wiązownica
 
 
 
 
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro”,
oraz
zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014 – 2020
 
Oś priorytetowa nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
 
Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
 
zdalna szkoła
 
Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
 
 
 
                                                                               Zatwierdził:
                                                                              Wójt Gminy
                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
 
Wiązownica, dn. 21.09.2020 r.
                              
I.     Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina  Wiązownica 
REGON                          650900364
NIP                                792 20 31 567  
Miejscowość                            Wiązownica
Adres                                       ul. Warszawska 15, 37-522  Wiązownica
pow. jarosławski
Strona internetowa:                  www.wiazownica.com
Godziny urzędowania     Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530
tel. / fax                         (016) 622 36 31,  fax  (016) 622 36 31 wew. 23
e-mail:                                     sekretariat@wiazownica.com
 
 
II.     Termin wykonania zamówienia (dostawy):
2.1     Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  przedmiot zamówienia zgodny z opisem - rozdział IV zapytania ofertowego -  w  terminie  do 20  października 2020 r.
 
III.    Tryb udzielenia zamówienia:
3.1     Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego zamówienia, ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.
Zapytanie ofertowe  zostało  zamieszczone i będzie prowadzone na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.bip.wiazownica.com
 
IV.    Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu komputerowego (laptopy) wraz z niezbędnym oprogramowaniem na  potrzeby nauki w systemie zdalnego nauczania              w szkołach, na terenie gminy Wiązownica. System operacyjny i oprogramowanie będzie zainstalowane fabrycznie przez producenta.
 2. Zamawiający będzie wymagał aktywowania systemu Windows przez Wykonawcę.
 3. Zamawiający nie dopuszcza  zaoferowania sprzętu poleasingowego.
 4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części, ze względu na źródło finansowania.
 5. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część nr 1  Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy) o następujących parametrach technicznych w ramach  Programu zdalna szkoła+
Laptop  w ilości  4 szt.
 • procesor - min. Intel Core i3 – max. Intel Core i5,
 • pamięć RAM – min. 8 GB, max. 16 GB,
 • karta graficzna wbudowana np. Intel HD Graphics,
 • dysk twardy - min. 256 GB-SSD, max. 512 GB-SSD,
 • przekątna ekranu - min. 14”, max. 15,6”
 • typ ekranu – niedotykowy,
 • klawiatura – qwerty,
 • mikrofon zintegrowany,
 • karta dźwiękowa zintegrowana,
 • napęd optyczny DVD +- RW,
 • kamera zintegrowana wbudowana w ramkę ekranu,
 • łączność – port LAN, wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/ac,
 • gwarancja 24 m-ce,
 • system operacyjny Windows 10 w wersji Home,
 • oprogramowanie LibreOffice lub ApacheOffice,
 • mysz komputerowa na kabel,
 
Część nr 2  Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy) o następujących parametrach technicznych: (zdalna szkoła)
Laptop  w ilości  5 szt.
 • procesor - min. Intel Core i3 – max. Intel Core i5,
 • pamięć RAM - min 4 GB, max. 8 GB,
 • karta graficzna wbudowana np. Intel HD Graphics,
 • dysk twardy - min. 240 GB-SSD, max. 512 GB-SSD,
 • przekątna ekranu - min. 13”, max. 15,6”
 • ekran dotykowy – nie,
 • klawiatura – qwerty,
 • mikrofon zintegrowany,
 • głośniki zintegrowane,
 • kamera zintegrowana wbudowana w ramkę ekranu,
 • łączność – port 1Gbit LAN, wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/ac,
 • napęd optyczny -  nie jako parametr konieczny,
 • gwarancja 24 m-ce,
 • system operacyjny Windows 10 w wersji min. Home,
 • oprogramowanie LibreOffice lub ApacheOffice,
 • mysz komputerowa na kabel,
 
 1. Wykonawcy udziela gwarancji na dostarczony sprzęt  na okres minimum 24 miesiące.
 2. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi w drodze protokołu przekazania-odbioru, który będzie potwierdzał jego prawidłową dostawę.
 3. Cały dostarczony  sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wiązownica.
 4. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
 5. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną jest obowiązany wykazać w treści oferty, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne parametry określone w specyfikacji, bądź też przedstawia rozwiązania lepsze od wymaganych w specyfikacji. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia i elementy muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne na poziomie co najmniej takim jak wymagany w specyfikacji. Wykazanie równoważności spoczywa na Wykonawcy.  Przy zaoferowaniu rozwiązań innych od opisanych, Wykonawca musi szczegółowo wykazać w treści oferty ich równoważność, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów                z wymaganiami specyfikacji. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych      i funkcjonalnych, np. karty techniczne, prospekty, katalogi, foldery itp.
 6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Informacja o podwykonawcach.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazwy podwykonawców.
4.11   Zamawiający nie przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia  dotychczasowemu Wykonawcy dostaw zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
 
V.     Warunki udziału w postępowaniu
 1. Zamawiający nie  stawia szczegółowego warunku w  zakresie  posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, w zakresie potencjału technicznego lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy.
 
VI.     Informacja  na  temat  podstaw  wykluczenia  oraz  zakazu  powiązań  osobowych   lub  kapitałowych
 
 1. Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, w związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3.    Wykonawca, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym zostanie  
   wykluczony z postępowania.
6.4     Ponadto Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy także Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
 
VII.   Wykaz dokumentów i oświadczeń  składających  się na ofertę oraz oświadczeń składanych przez Wykonawcę  w  celu  potwierdzenia, że  nie  podlega  on  wykluczeniu  oraz  spełnia    warunki udziału w postępowaniu:
 
 1.    Na  ofertę  składają  się  następujące  dokumenty  i  załączniki, które  należy bezwzględnie     
   dołączyć do oferty:
 • wypełniony formularz oferty – zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
 • oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
 • odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy),
 • oświadczenie RODO,
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
 • zaakceptowany projekt umowy,
 • Pełnomocnictwo(a) -  w  przypadku,  gdy  upoważnienie  do  podpisania   oferty   nie   wynika  bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
 1. podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum,
 2. oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu
  i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
 3. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca w zakresie w jakim go dotyczą (jeżeli warunki  udziału zostały określone w postępowaniu)
 
 1. Informacje   o   sposobie    porozumiewania   się   Zamawiającego   z   Wykonawcami   oraz   przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów
 1. Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie lub elektronicznie. Istotne informacje dotyczące postępowania, adresowane do wszystkich Wykonawców, Zamawiający zamieszczał będzie na stronie postępowania: www.bip.wiazownica.com. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron - na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie  z Pełnomocnikiem.
 
IX.       Termin związania ofertą
 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu zaczyna się wraz        z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
X.        Sposób przygotowania oferty:
10.1     Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z zał. nr 1 – formularz oferty do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
10.2                 Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
10.3                 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
10.4     Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane                 w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać  z tłumaczeniem na język polski.
10.5     Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
10.6     Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
10.7     Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na  platformie zakupowej zamawiającego.
10.8     Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
 
Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym
na adres zamawiającego z napisem na kopercie:
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem 
na  potrzeby nauki w systemie zdalnego nauczania  uczniów w szkołach
na terenie gminy Wiązownica
 
 1. Wymagania dotyczące wadium
11.1    Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium przetargowego.
 
XII.    Termin i miejsce składania ofert:
12.1     Oferty należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego:
Urząd Gminy Wiązownica  ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
         Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)
         w terminie do dnia 30-09-2020 do godz. 10:00
12.2     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
         Pokój nr 25 I p. (Sala narad)
         do dnia 30-09-2020 o godz. 10:15
12.3   Oferty złożone po terminie będą nie będą rozpatrywane.
12.4            Sesja otwarcia ofert
  1)  bezpośrednio   przed  otwarciem  ofert  zamawiający  przekaże zebranym wykonawcom       
     informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2)  otwarcie  ofert  jest  jawne  i nastąpi  bezpośrednio  po  odczytaniu  ww.  informacji. Po
            otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy,
            którego  oferta  jest  otwierana, cena, a  także  inne  informacje,  np:   termin wykonania
            zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
      3)   Wykonawca   który  nie   będzie   obecny   przy   otwieraniu   ofert   może  wystąpić  do
            Zamawiającego  z  wnioskiem  o przesłanie  informacji   ogłoszonych w trakcie otwarcia
            ofert.
       4)  badanie  i  ocena   złożonych  ofert   dokonana   zostanie  przez   komisję   przetargową
             w części niejawnej postępowania przetargowego.
       5)   Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści     
             złożonych przez nich ofert.
       6)         Zamawiający poprawi w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych     
dokonanych poprawek;
 • inne   omyłki   polegające  na  niezgodności  oferty  z treścią zapytania,  
niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty.
       7)  o   wprowadzonych   poprawkach   zamawiający   niezwłocznie   informuje  wykonawcę,
            którego oferta została poprawiona.
 
XIII.   Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto za przedmiot zamówienia,  wyrażoną cyfrą i słownie. Oprócz tego należy podać obowiązującą stawkę lub kwotę  podatku VAT zgodną z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U z 2018 poz. 2174 z późn. zm.).
 2. Jako formę wynagrodzenia przyjęto formę kosztorysową.
 3. Ogólna wartość wynagrodzenia umowy może ulec obniżeniu w przypadku rezygnacji z realizacji części zamówienia. W takim przypadku wartość ogólna przedmiotu umowy zostanie obniżona o wartość  brutto dla niewykonanego zakresu – wg cen jednostkowych podanych w ofercie.
 4. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia.
 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 
XIV.     Kryteria oceny ofert
14.1     Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
14.2     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
Cena brutto  100%
Cena brutto, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 100 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:
NC x 100/C
gdzie:
NC - najniższa zaoferowana cena
C- cena oferty punktowanej.
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku.
14.3     Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
14.4     Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
14.5     Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że  wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
 
 1. Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej     umowy,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy, jeżeli  Zamawiający  wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na takich warunkach
  1. Warunki umowy zostały określone w załączniku do specyfikacji zapytania ofertowego.
  2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
  3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności w zakresie możliwości ograniczenia zakresu zamówienia w zależności od zaistniałych potrzeb.
  4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
  5. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
  6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
XVI.  Przesłanki odrzucenia oferty,  unieważnienia postępowania lub wykluczenia             z postępowania
 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,                               z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego,
- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, nie zgodził się na jej poprawienie,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
 1. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia jest niecelowe lub niezasadne , czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
 1. Niezwłocznie po unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza informacje                       o unieważnieniu na swojej stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 2. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, m.in. w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego - składającym oferty z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji, w szczególności przedłużyć termin składania ofert. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
 
XVII.      Klauzula informacyjna – art. 13 RODO  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  w   celu   związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania  wraz z ofertą  złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według  załącznika do zapytania.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
 3. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem  na  potrzeby nauki          w systemie zdalnego nauczania  uczniów w szkołach na terenie gminy Wiązownica.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 8 i 96 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019, poz. 1843 ze zm.),
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 5. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
 1. Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
     publicznego  nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku prowadzonego postępowania
Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
                  
 
                           
 
Data składania ofert:
2020-09-30 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-09-22 07:37:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-10-09 13:05:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja zapytania ofertowego 51.31 KbPlik doc
2. Formularz oferty 17.88 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 15.54 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 17.71 KbPlik doc
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 15.60 KbPlik doc
6. Oświadczenie RODO 13.92 KbPlik doc
7. Proj. umowy 27.15 KbPlik doc
8. Informacja z otwarcia ofert 17.54 KbPlik doc
9. Korekta informacji z otwarcia ofert 17.48 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 04 sierpnia 2021r. 09:48:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.