DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ORAZ OSÓB STARSZYCH, CHORYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2020-09-25 10:23:52: Dodano wynik do przetargu
2020-09-18 08:47:53: Dodano plik Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dożywiania w zakresie przygotowania i dostawy
posiłków dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020-2021, w okresie: od dnia 01.10.2020 r.
do dnia 22.12.2020 r. (58 dni), oraz osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz
uczniów oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wiązownica, w formie gorących posiłków. 2.2
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: Przygotowanie i wydawanie posiłków w stołówce
szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej w Wiązownicy, oraz przygotowanie, dowóz i wydanie posiłków
dla uczniów szkół podstawowych w Manasterzu, Szówsku, Zapałowie, Ryszkowej Woli i Cetuli, osób
starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych, oraz dla dzieci oddziałów przedszkolnych z terenu
gminy. 2.3 Posiłki dla uczniów będą przygotowywane wyłącznie w pomieszczeniach kuchni mieszczącej
się w budynku szkoły podstawowej w Wiązownicy, spełniającej niezbędne wymogi sanitarno –
higieniczne. 2.4 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i zgodność z warunkami
jakościowymi przygotowywanych posiłków, opisanymi w przedmiocie zamówienia. 2.5 Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia. 2.6 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, wydawania i dostarczania posiłków o
najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa. 2.7 Ciepły posiłek
musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki
winny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych,
świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. 2.8 Wykonawca gwarantuje
wysoką jakość dostarczanego produktu, terminowość dostaw oraz zgodność z obowiązującymi normami i
wymogami sanitarnymi. 2.9 Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży posiłków uczniom nie objętym
niniejszym zamówieniem w cenie równej jaką podał w ofercie (samodzielnie wykupującym posiłki). 2.10
Obiady powinny odpowiadać następującym kryteriom: - zawartość energii – 850 kcal; - udział energii z
białka – nie mniej niż 12% wartości energetycznej posiłku; - udział białka zwierzęcego – średnio 50%
ogólnej ilości białka zawartego w posiłku; - udział energii z tłuszczu – do 30%. Przewidywana dzienna
ilość posiłków do wydania wynosi: dla części I - 120 porcji - pełen obiad 95 porcji - obiad jednodaniowy
20 porcji - pełen obiad (½ porcji) – przedszkola 20 porcji - obiad jednodaniowy (½ porcji) – przedszkola
10 porcji - pełen obiad dla osób starszych Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w zał. nr
2 do SIWZ. 2.10 Sposób przygotowywania obiadów: 2.10.1 Pod pojęciem obiadów jednodaniowych
należy rozumieć (trzy razy w tygodniu drugie danie - poniedziałek, środka, piątek; dwa razy w tygodniu
pożywna zupa- wtorek, czwartek). Pod pojęciem pożywna zupa należy rozumieć zupę z tzw. mięsną
wkładką podaną ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego. 2.10.2 Pod pojęciem obiadu
2-daniowego ½ należy rozumieć ½ pełnego obiadu składającego się z zupy oraz drugiego dania i napoju.
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=abbb8b6...
5 z 18 2020-09-09, 14:12
2.10.3 Pod pojęciem obiadu 2-daniowego należy rozumieć pełny obiad składający się z zupy oraz
drugiego dania i napoju. 2.10.4 Pod pojęciem obiadu jednodaniowego ½ - należy rozumieć (trzy razy w
tygodniu ½ drugiego dania - poniedziałek, środka, piątek; dwa razy w tygodniu pożywna ½ zupa- wtorek,
czwartek). Pod pojęciem pożywna zupa należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką podaną ze świeżym
pieczywem bez ograniczenia ilościowego. 2.10.5 Zupy należy przygotować na wywarach jarskich
(warzywnych) lub mięsnych z dodatkiem głównego składnika. Zupy na wywarach z kości w
ograniczonych ilościach. 2.10.6 Podprawianie zup niskotłuszczową śmietaną lub mlekiem, albo masłem
czy mąką, sporadycznie zasmażka. Przeciętna waga 1 porcji zupy – 400 g. / ½ porcji zupy – 200 g. 2.10.7
Drugie danie - powinno składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego (mięso,
ryby, drób) produktów bogatych w węglowodany złożone (ziemniaki, kasza, ryż, makaron, kluski itp.)
oraz dodatków warzywnych (surówki, warzywa gotowane). 2.10.8 Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca
będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze pro zdrowotnym
poprzez: - stosowanie tłuszczów roślinnych; - ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych; -
umiarkowane stosowanie mięsa „czerwonego”; - stosowanie mięsa drobiowego; - stosowanie ryb; -
umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli; - duży udział warzyw i owoców w posiłkach, w tym także
nasion roślin strączkowych. 2.10.9 Napój – w ilości 200 ml (kompot, herbata). 2.10.10 Obiady dowożone
jednodaniowe, zamiennie w takiej samej ilości zupa o zwiększonej kaloryczności z pieczywem i drugie
danie bez napoju. 2.10.11 Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości,
posiadających aktualne terminy ważności. 2.10.12 Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania
posiłków na bazie „Fastwood”. 2.10.13 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań
sprawdzających jakość przygotowywanych posiłków pod względem kaloryczności, gramatury itp. 2.10.14
Zamawiający zabezpiecza naczynia ceramiczne dla potrzeb wydawania posiłków wyłącznie w stołówce w
Wiązownicy, natomiast w zakresie obiadów dowożonych do szkół podstawowych, Wykonawca
zabezpieczy termosy i własny środek transportu przystosowany do przewozu żywności, spełniający przy
tym wszelkie wymogi sanitarno - higieniczne oraz jednorazowe naczynia i sztućce do wydawania
posiłków. 2.10.15 Długość tras dowozu (w jedną stronę) posiłków wynosi : 1) Wiązownica - SP
Manasterz = 6,2 km. 2) Wiązownica - SP Cetula = 9,6 km. 3) Wiązownica - SP Szówsko = 4,2 km. 4)
Wiązownica – SP Ryszkowa Wola =12,6 km. 5) Wiązownica – SP Zapałów = 15,1 km. Wiązownica –
Mołodycz 16,6 km. Wiązownica – Radawa 9,0 km. Wiązownica – Szówsko 4,5 km. Wiązownica –
Nielepkowice 3,0 km. Wiązownica – Piwoda 4,0 km. Wiązownica – Surmaczówka = 18,3 km.
Wiązownica- Wólka Zapałowska= 17,1 km. 2.11 Warunki przygotowania posiłków: 2.11.1 Posiłki będą
przygotowane w pomieszczeniach kuchni mieszczącej się w budynku szkoły podstawowej w Wiązownicy,
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=abbb8b6...
6 z 18 2020-09-09, 14:12
wyposażonej w podstawowe urządzenia i sprzęt gastronomiczny, niezbędny do przygotowania i
wydawania posiłków, które zostaną użyczone bezpłatnie Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego, wyłącznie do prowadzenia usługi dożywianie stanowiącej przedmiot zamówienia.
Wykonawca nie może wykorzystywać przekazanych w użyczenie pomieszczeń i sprzętu
gastronomicznego do innych celów ponad wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
2.11.2 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność materialną za oddane pomieszczenia i
wyposażenie tych pomieszczeń oraz zobowiązuje się do ponoszenia kosztów ewentualnych napraw
sprzętu i urządzeń powstałych w wyniku zwykłego użytkowania. 2.11.3 Wykonawca będzie pokrywał
koszty zużycia gazu i energii elektrycznej i wywozu nieczystości stałych. W zamian za sprzątanie kuchni i
stołówki Zamawiający zabezpieczy bezpłatnie dostawę bieżącej wody wraz z odprowadzeniem ścieków.
2.11.4 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność materialną za oddane w użyczenie
pomieszczenia i wyposażenie tych pomieszczeń. 2.11.5 Posiłki będą kupowane przez uczniów szkół
podstawowych, dofinansowane z budżetu gminy. 2.11.6 Posiłki wydawane będą w dniach nauki szkolnej,
w roku szkolnym, w okresie czasu od dnia 01.10.2020 r. do dnia 22.12.2020 r. ( 58 dni dożywiania).
2.11.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby posiłków w zależności od zaistniałych
potrzeb. W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania wykonawcy nie będzie przysługiwać
wynagrodzenie za nie zrealizowaną usługę. 2.11.8 Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na
odbiór i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych. 2.11.9 Posiłki Wykonawca dostarczać będzie
własnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie
wymogi sanitarno – higieniczne w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej
ochrony, temperatury oraz jakości przewożonych posiłków. Harmonogram dostarczania oraz miejsce
wydawania posiłków Wykonawca ustali bezpośrednio z Dyrektorami poszczególnych szkół. 2.12
Zamawiający wymaga, aby stosownie do przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wykonawca lub
podwykonawca zatrudnił na umowę o pracę osoby wykonujące czynności związane z realizacją
zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy – Kodeks pracy. W szczególności zamawiający
wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę na
czas nieokreślony, czas określony lub okres próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy. 2.13 Zamawiający
wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na umowę o pracę min. 3 osoby, którym
powierzone zostaną czynności związane z realizacją zamówienia. 2.14 W trakcie realizacji zamówienia
zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie
spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 2.19. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 2.14.1
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=abbb8b6...
7 z 18 2020-09-09, 14:12
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny, 2.14.2 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w.
wymogów, 2.14.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.15 Na podstawie art.
36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp., na potwierdzenie faktu zatrudnienia, Wykonawca lub podwykonawca
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, oświadczenia
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z przedmiotem
zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy, oraz dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z informacją o liczbie
odprowadzonych składek przez wykonawcę lub podwykonawcę, w postaci np. zaświadczenie właściwego
oddziału ZUS, lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających
zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia. 2.16 Nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w pkt. 2.20
w terminach określonych przez Zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się od obowiązku
zatrudnienia pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę. 2.17 Sankcje w
stosunku do Wykonawcy lub Podwykonawcy, za wykonywanie czynności związanych z przedmiotem
zamówienia przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub nieprzedłożenia dokumentów
lub dowodów na potwierdzenie zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, określone
zostały w projekcie umowy.
Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązownica: DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ORAZ OSÓB STARSZYCH, CHORYCH,
SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Ogłoszenie nr 583266-N-2020 z dnia 2020-09-09 r.

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązownica, krajowy numer
identyfikacyjny 36623019100000, ul. Warszawska 15 , 37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie,
państwo Polska, tel. 16 622 36 31 , , e-mail cuw@wiazownica.com, , faks 16 622 36 31.
Adres strony internetowej (URL): www.wiazownica.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)
Tak
www.wiazownica.com
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.wiazownica.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską
Adres:
CUW Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, pok. nr 34 II p.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, którenie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ORAZ OSÓB STARSZYCH, CHORYCH,
SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA
Numer referencyjny: CUW.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. 1


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dożywiania w zakresie przygotowania i dostawy
posiłków dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020-2021, w okresie: od dnia 01.10.2020 r.
do dnia 22.12.2020 r. (58 dni), oraz osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz
uczniów oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wiązownica, w formie gorących posiłków. 2.2
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: Przygotowanie i wydawanie posiłków w stołówce
szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej w Wiązownicy, oraz przygotowanie, dowóz i wydanie posiłków
dla uczniów szkół podstawowych w Manasterzu, Szówsku, Zapałowie, Ryszkowej Woli i Cetuli, osób
starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych, oraz dla dzieci oddziałów przedszkolnych z terenu
gminy. 2.3 Posiłki dla uczniów będą przygotowywane wyłącznie w pomieszczeniach kuchni mieszczącej
się w budynku szkoły podstawowej w Wiązownicy, spełniającej niezbędne wymogi sanitarno –
higieniczne. 2.4 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i zgodność z warunkami
jakościowymi przygotowywanych posiłków, opisanymi w przedmiocie zamówienia. 2.5 Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia. 2.6 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, wydawania i dostarczania posiłków o
najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa. 2.7 Ciepły posiłek
musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki
winny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych,
świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. 2.8 Wykonawca gwarantuje
wysoką jakość dostarczanego produktu, terminowość dostaw oraz zgodność z obowiązującymi normami i
wymogami sanitarnymi. 2.9 Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży posiłków uczniom nie objętym
niniejszym zamówieniem w cenie równej jaką podał w ofercie (samodzielnie wykupującym posiłki). 2.10
Obiady powinny odpowiadać następującym kryteriom: - zawartość energii – 850 kcal; - udział energii z
białka – nie mniej niż 12% wartości energetycznej posiłku; - udział białka zwierzęcego – średnio 50%
ogólnej ilości białka zawartego w posiłku; - udział energii z tłuszczu – do 30%. Przewidywana dzienna
ilość posiłków do wydania wynosi: dla części I - 120 porcji - pełen obiad 95 porcji - obiad jednodaniowy
20 porcji - pełen obiad (½ porcji) – przedszkola 20 porcji - obiad jednodaniowy (½ porcji) – przedszkola
10 porcji - pełen obiad dla osób starszych Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w zał. nr
2 do SIWZ. 2.10 Sposób przygotowywania obiadów: 2.10.1 Pod pojęciem obiadów jednodaniowych
należy rozumieć (trzy razy w tygodniu drugie danie - poniedziałek, środka, piątek; dwa razy w tygodniu
pożywna zupa- wtorek, czwartek). Pod pojęciem pożywna zupa należy rozumieć zupę z tzw. mięsną
wkładką podaną ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego. 2.10.2 Pod pojęciem obiadu
2-daniowego ½ należy rozumieć ½ pełnego obiadu składającego się z zupy oraz drugiego dania i napoju.
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=abbb8b6...
5 z 18 2020-09-09, 14:12
2.10.3 Pod pojęciem obiadu 2-daniowego należy rozumieć pełny obiad składający się z zupy oraz
drugiego dania i napoju. 2.10.4 Pod pojęciem obiadu jednodaniowego ½ - należy rozumieć (trzy razy w
tygodniu ½ drugiego dania - poniedziałek, środka, piątek; dwa razy w tygodniu pożywna ½ zupa- wtorek,
czwartek). Pod pojęciem pożywna zupa należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką podaną ze świeżym
pieczywem bez ograniczenia ilościowego. 2.10.5 Zupy należy przygotować na wywarach jarskich
(warzywnych) lub mięsnych z dodatkiem głównego składnika. Zupy na wywarach z kości w
ograniczonych ilościach. 2.10.6 Podprawianie zup niskotłuszczową śmietaną lub mlekiem, albo masłem
czy mąką, sporadycznie zasmażka. Przeciętna waga 1 porcji zupy – 400 g. / ½ porcji zupy – 200 g. 2.10.7
Drugie danie - powinno składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego (mięso,
ryby, drób) produktów bogatych w węglowodany złożone (ziemniaki, kasza, ryż, makaron, kluski itp.)
oraz dodatków warzywnych (surówki, warzywa gotowane). 2.10.8 Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca
będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze pro zdrowotnym
poprzez: - stosowanie tłuszczów roślinnych; - ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych; -
umiarkowane stosowanie mięsa „czerwonego”; - stosowanie mięsa drobiowego; - stosowanie ryb; -
umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli; - duży udział warzyw i owoców w posiłkach, w tym także
nasion roślin strączkowych. 2.10.9 Napój – w ilości 200 ml (kompot, herbata). 2.10.10 Obiady dowożone
jednodaniowe, zamiennie w takiej samej ilości zupa o zwiększonej kaloryczności z pieczywem i drugie
danie bez napoju. 2.10.11 Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości,
posiadających aktualne terminy ważności. 2.10.12 Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania
posiłków na bazie „Fastwood”. 2.10.13 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań
sprawdzających jakość przygotowywanych posiłków pod względem kaloryczności, gramatury itp. 2.10.14
Zamawiający zabezpiecza naczynia ceramiczne dla potrzeb wydawania posiłków wyłącznie w stołówce w
Wiązownicy, natomiast w zakresie obiadów dowożonych do szkół podstawowych, Wykonawca
zabezpieczy termosy i własny środek transportu przystosowany do przewozu żywności, spełniający przy
tym wszelkie wymogi sanitarno - higieniczne oraz jednorazowe naczynia i sztućce do wydawania
posiłków. 2.10.15 Długość tras dowozu (w jedną stronę) posiłków wynosi : 1) Wiązownica - SP
Manasterz = 6,2 km. 2) Wiązownica - SP Cetula = 9,6 km. 3) Wiązownica - SP Szówsko = 4,2 km. 4)
Wiązownica – SP Ryszkowa Wola =12,6 km. 5) Wiązownica – SP Zapałów = 15,1 km. Wiązownica –
Mołodycz 16,6 km. Wiązownica – Radawa 9,0 km. Wiązownica – Szówsko 4,5 km. Wiązownica –
Nielepkowice 3,0 km. Wiązownica – Piwoda 4,0 km. Wiązownica – Surmaczówka = 18,3 km.
Wiązownica- Wólka Zapałowska= 17,1 km. 2.11 Warunki przygotowania posiłków: 2.11.1 Posiłki będą
przygotowane w pomieszczeniach kuchni mieszczącej się w budynku szkoły podstawowej w Wiązownicy,
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=abbb8b6...
6 z 18 2020-09-09, 14:12
wyposażonej w podstawowe urządzenia i sprzęt gastronomiczny, niezbędny do przygotowania i
wydawania posiłków, które zostaną użyczone bezpłatnie Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego, wyłącznie do prowadzenia usługi dożywianie stanowiącej przedmiot zamówienia.
Wykonawca nie może wykorzystywać przekazanych w użyczenie pomieszczeń i sprzętu
gastronomicznego do innych celów ponad wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
2.11.2 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność materialną za oddane pomieszczenia i
wyposażenie tych pomieszczeń oraz zobowiązuje się do ponoszenia kosztów ewentualnych napraw
sprzętu i urządzeń powstałych w wyniku zwykłego użytkowania. 2.11.3 Wykonawca będzie pokrywał
koszty zużycia gazu i energii elektrycznej i wywozu nieczystości stałych. W zamian za sprzątanie kuchni i
stołówki Zamawiający zabezpieczy bezpłatnie dostawę bieżącej wody wraz z odprowadzeniem ścieków.
2.11.4 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność materialną za oddane w użyczenie
pomieszczenia i wyposażenie tych pomieszczeń. 2.11.5 Posiłki będą kupowane przez uczniów szkół
podstawowych, dofinansowane z budżetu gminy. 2.11.6 Posiłki wydawane będą w dniach nauki szkolnej,
w roku szkolnym, w okresie czasu od dnia 01.10.2020 r. do dnia 22.12.2020 r. ( 58 dni dożywiania).
2.11.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby posiłków w zależności od zaistniałych
potrzeb. W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania wykonawcy nie będzie przysługiwać
wynagrodzenie za nie zrealizowaną usługę. 2.11.8 Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na
odbiór i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych. 2.11.9 Posiłki Wykonawca dostarczać będzie
własnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie
wymogi sanitarno – higieniczne w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej
ochrony, temperatury oraz jakości przewożonych posiłków. Harmonogram dostarczania oraz miejsce
wydawania posiłków Wykonawca ustali bezpośrednio z Dyrektorami poszczególnych szkół. 2.12
Zamawiający wymaga, aby stosownie do przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wykonawca lub
podwykonawca zatrudnił na umowę o pracę osoby wykonujące czynności związane z realizacją
zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy – Kodeks pracy. W szczególności zamawiający
wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę na
czas nieokreślony, czas określony lub okres próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy. 2.13 Zamawiający
wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na umowę o pracę min. 3 osoby, którym
powierzone zostaną czynności związane z realizacją zamówienia. 2.14 W trakcie realizacji zamówienia
zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie
spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 2.19. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 2.14.1
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny, 2.14.2 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w.
wymogów, 2.14.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.15 Na podstawie art.
36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp., na potwierdzenie faktu zatrudnienia, Wykonawca lub podwykonawca
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, oświadczenia
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z przedmiotem
zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy, oraz dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z informacją o liczbie
odprowadzonych składek przez wykonawcę lub podwykonawcę, w postaci np. zaświadczenie właściwego
oddziału ZUS, lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających
zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia. 2.16 Nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w pkt. 2.20
w terminach określonych przez Zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się od obowiązku
zatrudnienia pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę. 2.17 Sankcje w
stosunku do Wykonawcy lub Podwykonawcy, za wykonywanie czynności związanych z przedmiotem
zamówienia przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub nieprzedłożenia dokumentów
lub dowodów na potwierdzenie zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, określone
zostały w projekcie umowy.
II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55524000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-01 2020-12-22
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży decyzję o
zatwierdzeniu zakładu wydaną przez właściwy terenowo organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji
Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowania i wydawania posiłków, przewozu
posiłków w ramach cateringu samochodem. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na
podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na
wezwanie zamawiającego.

Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych również należycie wykonywanych, co
najmniej: 1 usługi w zakresie zbiorowego żywienia (dożywiania dzieci lub osób) o wartości min.
120 000 zł., odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, daty wykonania i
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane należycie. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: zamówienia rozpoczęte i
zakończone w w/w okresie, zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło
nastąpić wcześniej niż w w/w okresie, W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego wykonano usługi wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych
dowodów. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia
wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualną decyzję o zatwierdzeniu zakładu wydaną przez właściwy terenowo organ Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej
kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowania i
wydawania posiłków, przewozu posiłków w ramach cateringu samochodem. 2) wykaz usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te
zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy przygotowany
zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ, 2) Kosztorys ofertowy, 3) Parafowany wzór
umowy, 4) Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy), 5) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli
dotyczy) Wraz z ofertą wykonawca powinien załączyć: 1) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym
w zał. do SIWZ, 2) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 3) Odpis z właściwego
rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób
upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem (jeżeli dotyczy), 4) Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie
wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin płatności faktury 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 2.
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość dokonania
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności: 2.1. zmiany będące
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia, 2.2. zmiana
obowiązującej stawki VAT; 2.3. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;
2.4. zmiany liczby i rodzajów posiłków w zależności od zaistniałych potrzeb, niezależnych od
zamawiającego, 2.5. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Data składania ofert:
2020-09-17 09:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-09-09 14:39:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-09-25 10:23:52
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 313.00 KbPlik doc
2. Formularz oferty 22.21 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 22.90 KbPlik doc
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 20.73 KbPlik doc
5. Projekt umowy 69.00 KbPlik doc
6. Zakres usługi - przedmiar 14.15 KbPlik doc
7. Oświadczenie RODO 13.54 KbPlik doc
8. Wykaz wykonanych zamówień 13.97 KbPlik doc
9. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 19.17 KbPlik doc
10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
11. Informacja z otwarcia ofert 37.00 KbPlik doc

Rejestr zmian