URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
REMONT CMENTARZA WOJENNEGO Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MANASTERZ – ETAP I.

ZMIANY:
2020-09-21 07:48:58: Dodano wynik do przetargu
2020-09-14 10:53:43: Dodano plik Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
 1.       Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w miejscowości Manasterz – etap I.
 2.       W ramach zamówienia przewiduje się następujący zakres robót do wykonania:
 1. roboty przygotowawcze i roboty ziemne,
 2. montaż słupków ogrodzeniowych z drewna modrzewiowego w gruncie, w rozstawie co 250 cm., bale o śr. 150 mm., zabezpieczone preparatem impregnującym  - 84 szt., (7,45 m3 drewna),
 3. montaż elementów wypełnienia przęseł ogrodzenia, rygle drewniane sosnowe, bale o śr. 120 mm. zabezpieczone preparatem impregnującym - 82 szt. (9,85 m3 drewna),
 4. wykonanie stopy fundamentowej o wym. 40x40 cm.  gł. 120 cm.  z obsadzeniem ceownika [ 300.
 5. wykonanie i montaż  na przygotowanym podłożu krzyża dębowego o przekroju belek 25x25 cm.  i  wysokości 350 cm.,
 6. wykonanie  i montaż  tablicy  informacyjnej z pleksi w kolorze czarnym z białymi napisami o wym. 100x60 cm.  montowana  na rurze stalowej fi 40 mm.  zakotwionej  w stopie fundamentowej o następującej treści inskrypcji:
CMENTARZ WOJENNY W MANASTERZU – NR 46
Cmentarz z okresu I wojny światowej w Manasterzu powstał w okresie listopada 1915 – kwiecień 1916 roku. Został urządzony przez specjalny oddział dowodzony przez rotmistrza Jonaka z 13. Posterunku Żandarmerii w Jarosławiu po przeprowadzeniu ekshumacji ciał poległych żołnierzy. Urządzono go na polu walki w pobliżu zachowanej linii stanowisk bojowych.
      Na cmentarzu pochowano żołnierzy poległych w czasie ciężkich zmagań nad Lubaczówką i Sanem jesienią 1914 i na wiosnę 1915 roku. Byli to przedstawiciele różnych narodowości, wchodzących w skład armii austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej.
      Cmentarz rozplanowano w kształcie prostokąta ogrodzonego wałem ziemnym. Dwie prostopadłe aleje dzielą powierzchnię cmentarza na cztery pola grobowe. W miejscu przecięcia się alei usypano ziemny kopiec, a na nim ustawiono  dębowy krzyż. Wokół krzyża  na rogach czterech pół grobowych pochowano ciała dwunastu żołnierzy – reprezentantów różnych narodowości ( po trzy groby na każdym polu).  Na powierzchni czterech pół urządzono groby indywidualne, podwójne, potrójne i zbiorowe (masowe). Zidentyfikowane osoby oznaczono specjalnymi ceramicznymi tabliczkami, umieszczając na nich dane osobowe i numery jednostek.
      Według sprawozdania z 2016  roku na cmentarzu złożono doczesne szczątki 1408 poległych żołnierzy.  
 
3.3       Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono na załącznikach graficznych do zapytania:
            - rzut projektowanego ogrodzenia cmentarza,
            - rysunek przęsła,
            - rysunek krzyża,
            - rysunek tablicy informacyjnej,       
Znak: IZ.271.I.18.2020                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikacja  zapytania ofertowego
 
 
na zadanie pn.: Remont cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w miejscowości Manasterz – etap I.
 
 
 
Zadanie  jest dofinansowane ze środków Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
 
 
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro”
 
 
 
 
 
 
                                                                               Zatwierdził:
                                                                              Wójt Gminy
                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
Wiązownica, dn. 03.09.2020 r.
 
 
 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina  Wiązownica 
REGON                                        650900364
NIP                                               792 20 31 567  
Miejscowość                                Wiązownica
Adres                                            ul. Warszawska 15, 37-522  Wiązownica
pow. jarosławski
Strona internetowa:                      www.wiazownica.com
Godziny urzędowania                 Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530
tel. / fax                                        (016) 622 36 31,  fax  (016) 622 36 31 wew. 23
e-mail:                                          sekretariat@wiazownica.com
 
 1.       Tryb Udzielenia zamówienia
2.1       Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Przy udzielaniu niniejszego zamówienia, ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.
 
 1.       Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w miejscowości Manasterz – etap I.
 2.       W ramach zamówienia przewiduje się następujący zakres robót do wykonania:
 1. roboty przygotowawcze i roboty ziemne,
 2. montaż słupków ogrodzeniowych z drewna modrzewiowego w gruncie, w rozstawie co 250 cm., bale o śr. 150 mm., zabezpieczone preparatem impregnującym  - 84 szt., (7,45 m3 drewna),
 3. montaż elementów wypełnienia przęseł ogrodzenia, rygle drewniane sosnowe, bale o śr. 120 mm. zabezpieczone preparatem impregnującym - 82 szt. (9,85 m3 drewna),
 4. wykonanie stopy fundamentowej o wym. 40x40 cm.  gł. 120 cm.  z obsadzeniem ceownika [ 300.
 5. wykonanie i montaż  na przygotowanym podłożu krzyża dębowego o przekroju belek 25x25 cm.  i  wysokości 350 cm.,
 6. wykonanie  i montaż  tablicy  informacyjnej z pleksi w kolorze czarnym z białymi napisami o wym. 100x60 cm.  montowana  na rurze stalowej fi 40 mm.  zakotwionej  w stopie fundamentowej o następującej treści inskrypcji:
CMENTARZ WOJENNY W MANASTERZU – NR 46
Cmentarz z okresu I wojny światowej w Manasterzu powstał w okresie listopada 1915 – kwiecień 1916 roku. Został urządzony przez specjalny oddział dowodzony przez rotmistrza Jonaka z 13. Posterunku Żandarmerii w Jarosławiu po przeprowadzeniu ekshumacji ciał poległych żołnierzy. Urządzono go na polu walki w pobliżu zachowanej linii stanowisk bojowych.
      Na cmentarzu pochowano żołnierzy poległych w czasie ciężkich zmagań nad Lubaczówką i Sanem jesienią 1914 i na wiosnę 1915 roku. Byli to przedstawiciele różnych narodowości, wchodzących w skład armii austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej.
      Cmentarz rozplanowano w kształcie prostokąta ogrodzonego wałem ziemnym. Dwie prostopadłe aleje dzielą powierzchnię cmentarza na cztery pola grobowe. W miejscu przecięcia się alei usypano ziemny kopiec, a na nim ustawiono  dębowy krzyż. Wokół krzyża  na rogach czterech pół grobowych pochowano ciała dwunastu żołnierzy – reprezentantów różnych narodowości ( po trzy groby na każdym polu).  Na powierzchni czterech pół urządzono groby indywidualne, podwójne, potrójne i zbiorowe (masowe). Zidentyfikowane osoby oznaczono specjalnymi ceramicznymi tabliczkami, umieszczając na nich dane osobowe i numery jednostek.
      Według sprawozdania z 2016  roku na cmentarzu złożono doczesne szczątki 1408 poległych żołnierzy.  
 
3.3       Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono na załącznikach graficznych do zapytania:
            - rzut projektowanego ogrodzenia cmentarza,
            - rysunek przęsła,
            - rysunek krzyża,
            - rysunek tablicy informacyjnej,        
 
IV.       Termin realizacji umowy
 1.       Termin realizacji umowy:  do dnia 30.11.2020 r.
 
V.         Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu     
       dokonywania oceny ich spełniania
 1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
            Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie,
         Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
            Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie,
         Zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje  co najmniej:
 1. 1 osobą  (kierownik budowy) posiadającym uprawnienia do kierowania budową i robotami  budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie.
 2. 1 osobą, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych w ofercie Wykonawcy.
 
 1. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu i powinny potwierdzać spełnianie tych warunków. Warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i sposób dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 i 4 niniejszego rozdziału.
 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
5.6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
5.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże   zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
 
VI.      Informacja  na  temat  podstaw  wykluczenia  oraz  zakazu  powiązań  osobowych   lub kapitałowych
 1. Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, w związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Wykonawca, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym zostanie wykluczony z postępowania.
 4. Ponadto Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy także:
  1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
 
 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć:
 1. formularz ofertowy,
 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w zakresie wskazanym odpowiednio w załącznikach do zapytania ofertowego,
 3. kosztorys ofertowy,
 4. oświadczenie RODO,
 5. oświadczenie  o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
 6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 7. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, wraz z  niezbędnymi dokumentami ( uprawnienia budowlane wraz  z poświadczeniem Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków o dopuszczeniu do kierowania robotami w obiektach zabytkowych.
 
 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.
 4. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 
 1. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz   
       przekazywania oświadczeń i dokumentów
 1. Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie lub elektronicznie. Istotne informacje dotyczące postępowania, adresowane do wszystkich Wykonawców, Zamawiający zamieszczał będzie na stronie https://bip.wiazownica.com .
 
 1.       Termin związania ofertą
 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 1.       Opis sposobu przygotowania ofert
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert,  które złożył Wykonawca.
 3. Kompletna oferta musi zawierać:
  1. wypełniony formularz oferty – zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
  2. dokumenty wymienione w rozdziale VII.
  3. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika  bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 5. Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (-e) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
 8. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
                Oferta na zadanie pn.: Remont cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej
w miejscowości Manasterz
Nie otwierać przed dniem 14.09.2020 r. godz. 1015
 
 
 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 
 1.       Wymagania dotyczące wadium
11.1    Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium przetargowego.
 
 1.       Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1                 Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Wiązownica  ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
        Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)
         w terminie do dnia 14-09-2020 do godz. 10:00
12.2   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
        Pokój nr 25 I p. (Sala narad)
         do dnia 14-09-2020 o godz. 10:15
 
 1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt. 12.1 terminie, będą zwracane niezwłocznie Wykonawcy. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.
 2. Zmiana i wycofanie oferty:
  1. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować  ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
  2. Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
  3. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być złożone przed  upływem terminu składania ofert.
  4. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.
 
 1. Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto za przedmiot zamówienia,  wyrażoną cyfrą i słownie. Oprócz tego należy podać obowiązującą stawkę podatku VAT zgodną z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U z 2018 poz. 2174 z późn. zm.).
 2. Jako formę wynagrodzenia przyjęto formę ryczałtową.
 3. Ogólna wartość wynagrodzenia umowy może ulec obniżeniu w przypadku rezygnacji z realizacji części zamówienia. W takim przypadku wartość ogólna przedmiotu umowy zostanie obniżona o wartość dostaw brutto dla niewykonanego zakresu – wg cen jednostkowych podanych w ofercie.
 4. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia.
 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania, oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena oferty (brutto) – waga 100 %
 1. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
           Wyliczenie punktów oceny ofert dla kryterium „cena”:
Punkty przyznane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
Pc = (Cmin / Cx ) x 100 x waga kryterium
gdzie:
Pc – ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „cenę”,
Cmin – cena minimalna (z VAT) zaoferowana w postępowaniu spośród badanych ofert,
Cx – cena (z VAT) podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
 
 1. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostanę sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
 3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający wybiera ofertę z niższym kosztem nabycia.
 5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 
 1. Informacja   o   formalnościach,   jakie   powinny   zostać   dopełnione   po   wyborze oferty w celu zawarcia umowy
 1. W przypadku podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
 2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
-    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
-   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie,
-   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie.
 1. Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania będzie zawierać: nazwę i adres wybranego wykonawcy oraz jej cenę.
 2. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy.
 3. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.
 4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy brali udział w postępowaniu.
 
 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
16.1     Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej     umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na takich warunkach
 1. Warunki umowy zostały określone w załączniku do specyfikacji zapytania ofertowego.
 2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 
XVIII    Pozostałe informacje
 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego,
- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, nie zgodził się na jej poprawienie;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
 1. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia jest niecelowe lub niezasadne , czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
 1. Niezwłocznie po unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza informacje o unieważnieniu na swojej stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 2. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, m.in. w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego - składającym oferty z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji, w szczególności przedłużyć termin składania ofert. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
 
XIX       Klauzula informacyjna – art. 13 RODO   o   przetwarzaniu   danych   osobowych  
              w     celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania  wraz z ofertą  złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według  załącznika do zapytania.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
 3. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w miejscowości Manasterz”
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 8 i 96 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018, poz. 1986 ze zmianami),
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 5. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
 1. Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
     publicznego  nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 
*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku prowadzonego postępowania
                  Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest
                  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 
                                              
Załączniki:
 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 4. Projekt umowy
 5. Oświadczenia
 6. Wykaz osób
 7. Oświadczenie RODO
 8. Rysunki techniczne

 
Data składania ofert:
2020-09-14 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-09-03 10:42:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-09-21 07:48:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja zapytania ofertowego 330.49 KbPlik doc
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 15.21 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 17.16 KbPlik doc
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 15.38 KbPlik doc
5. Oświadczenie RODO 15.35 KbPlik doc
6. Projekt umowy 92.00 KbPlik doc
7. Wykaz osób 14.38 KbPlik doc
8. Rys. krzyża 856.79 KbPlik pdf
9. Rys. ogrodzenia 215.77 KbPlik pdf
10. Rys. przęsła 243.95 KbPlik pdf
11. Rys. tablicy 799.94 KbPlik pdf
12. Przedmiar robót 325.42 KbPlik pdf
13. Formularz oferty 20.85 KbPlik doc
14. Informacja z otwarcia ofert 34.00 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 20 października 2020r. 07:58:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.