URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Specyfikacja zapytania ofertowego ma realizację zadania pn: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Manasterz.

ZMIANY:
2020-07-21 14:56:09: Dodano wynik do przetargu
2020-06-25 11:09:11: Dodano plik Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową i modernizacją  drogi dojazdowej do gruntów rolnych dróg  na terenie miejscowości Manasterz, gm. Wiązownica.
W ramach  przedmiotowego zamówienia  gruntownej  modernizacji zostanie poddana  droga  o  nawierzchni gruntowej, przebiegającą przez dz. nr ewid. 642/1 i 656 w m. Manasterz, gm. Wiązownica.    
Modernizacja  nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych będzie polegała na wykonaniu następującego zakresu robót:
 • mechaniczne wykonanie koryta na gł. 15 cm.  pasem szer. 3,5 m.   wraz  z profilowaniem i mechanicznym  zagęszczeniem podłoża,
 • wykonanie  podbudowy z kruszywa – niesortu kamiennego   0/63 mm. , grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu  20 cm.,
 • wykonaniu nawierzchni z klińca kamiennego o frakcji  5/20 mm.  o gr. warstwy po zagęszczeniu  3 cm., z wyprofilowanym spadkiem poprzecznym,
2.2     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski  i przedmiar robót stanowiące  integralną część siwz.
2.3     Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w siwz. i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
2.4     Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania  protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres  gwarancji jakości.
 
 
 
 
 
Gmina Wiązownica
ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
 

 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zgodnie                              z postanowieniami  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro,

na realizację zadania pn.
 „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Manasterz”
 
 
 
 
Zatwierdzam:
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
……………………………………………………………
(podpis na oryginale)
 
 
 
 
Wiązownica, 09.06.2020 r.
 
 
Rozdział I
Informacje ogólne i wprowadzające
 
 1.   Dane Zamawiającego:
            Nazwa                                    Gmina Wiązownica
  Adres                                     Urząd Gminy w Wiązownicy
              ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
           woj. podkarpackie
powiat jarosławski
Telefon                                   tel.  + 48 (16) 622 36 31
Faks                                        fax. + 48 (16) 622 36 32
Poczta elektroniczna              sekretariat@wiazownica.com
NIP Gminy                             792 20 31 567
REGON Gminy                      650900364
Strona internetowa                 www.wiazownica.com
BIP                                          bip.wiazownica.com
Znak (numer referencyjny)
postepowania                         IZ.271.I.13.2020
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
 
 1. Gmina Wiązownica, reprezentowana przez Wójta Gminy, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
 2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na  realizację zadania pn: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w  miejscowości Manasterz, gm. Wiązownica.
 3. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej specyfikacją lub w skrócie Specyfikacja.
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w j. polskim.
 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 8. Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.bip.wiazownica.com oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym         w siedzibie Zamawiającego.
 
Rozdział II
Opis przedmiotu zamówienia
2.1     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową i modernizacją  drogi dojazdowej do gruntów rolnych dróg  na terenie miejscowości Manasterz, gm. Wiązownica.
W ramach  przedmiotowego zamówienia  gruntownej  modernizacji zostanie poddana  droga  o  nawierzchni gruntowej, przebiegającą przez dz. nr ewid. 642/1 i 656 w m. Manasterz, gm. Wiązownica.    
Modernizacja  nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych będzie polegała na wykonaniu następującego zakresu robót:
 • mechaniczne wykonanie koryta na gł. 15 cm.  pasem szer. 3,5 m.   wraz  z profilowaniem i mechanicznym  zagęszczeniem podłoża,
 • wykonanie  podbudowy z kruszywa – niesortu kamiennego   0/63 mm. , grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu  20 cm.,
 • wykonaniu nawierzchni z klińca kamiennego o frakcji  5/20 mm.  o gr. warstwy po zagęszczeniu  3 cm., z wyprofilowanym spadkiem poprzecznym,
2.2     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski  i przedmiar robót stanowiące  integralną część siwz.
2.3     Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w siwz. i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
2.4     Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania  protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres  gwarancji jakości.
2.5   Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000-7
45111000-8
45230000-8
45233100-0
45233142-6
45233226-9
Rozdział III
Termin i miejsce wykonania zamówienia
 1. Miejsce realizacji zamówienia: m. Manasterz, gmina Wiązownica.
 2. Przedmiot zamówienia należy zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 sierpnia  2020  r.
Rozdział IV
Warunki udziału w postępowaniu
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo         z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy,                    a Oferentem, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Wykonawca, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym zostanie wykluczony z postępowania.
 6. Ponadto Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy także:
  1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4.4.1      Zdolności technicznej lub zawodowej (wiedza i doświadczenie)
Warunek w zakresie posiadanego doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 zamówienie (robotę budowlaną   polegającą na budowie, przebudowie lub  modernizacji dróg o  wartości co najmniej  100 tys. zł. (sto tys. złotych).
Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie roboty                   w ramach jednej umowy.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
 • zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
 • zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie,
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano roboty wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania  tych dowodów.
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego  powinno wynikać między innymi:
 • jaki podmiot (nazwa i adres) oddaje swoje zasoby wykonawcy składającemu ofertę,
 • nazwa zamówienie, do realizacji którego będą udostępniane zasoby podmiotu trzeciego,
 • zakres udostępnianych zasobów ( zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów),
 • sposób wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (np., podwykonawstwo, doradztwo itp.).
 • stosunku prawnego, na podstawie którego  podmiot trzeci udostępnia wykonawcy zasoby (umowa cywilno – prawna, umowa o współpracy itp.),
 • na jaki okres zostały udostępnione zasoby podmiotu trzeciego.
 1. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 
Rozdział V
Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 1. Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ z podaniem całkowitego wynagrodzenia  Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia,
 2. Parafowany wzór umowy,
 3. Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy),
 4. Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy)
 • oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
 • odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy),
 • wykaz wykonanych robót,
 • oświadczenie RODO,
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
 • zaakceptowany projekt umowy,
 • Pełnomocnictwo(a) -  w  przypadku,  gdy  upoważnienie  do  podpisania   oferty   nie           
                   wynika  bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
 1. Oferta wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) musi spełniać następujące wymagania (jeżeli dotyczy):
 1. podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum,
 2. oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu
  i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
 3. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca w zakresie w jakim go dotyczą.
5.3  Kosztorys  ofertowy  składa   wyłącznie  wybrany   w   postępowaniu  Wykonawca,  przed
        podpisaniem umowy.
 
5.4  W toku badania i oceny, jeżeli wykonawcy nie złożyli oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie  braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokumenty są  niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie Wykonawców do  uzupełnienia, poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień w określonym terminie. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 1.    Zamawiający poprawia w ofercie:
-   oczywiste omyłki pisarskie,
-    oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych   dokonanych poprawek,
-    inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty,
-    niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
 1.      Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
-    jest niezgodna z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego,
-   jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia,
-    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
-    została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
-    zawiera błędy w obliczeniu ceny,
-   wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, nie zgodził się na jej poprawienie,
-   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
-    wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym przez zamawiającego terminie  wymaganych oświadczeń lub dokumentów,
 1.      Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
-   nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
-    cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
-   jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
-    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia jest niecelowe lub niezasadne , czego nie można było wcześniej przewidzieć,
-    postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
Niezwłocznie po unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza informacje                       o unieważnieniu na swojej stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 
Rozdział VI
Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się nadanym numerem sprawy IZ.271.I.13.2020
 2. Adres do korespondencji: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 4. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, w drodze zamieszczenia stosownej zmiany na stronie internetowej Zamawiającego. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu w którym Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 5. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentacji przetargowej, w tym również termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków.
 6. Zamawiający zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie przesyłał w formie faksu lub e-mailem. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi faksu lub e-maila, Zamawiający uzna przekazanie zawiadomienia jako skuteczne.
 7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.
Rozdział VII
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: Józef Osowski, tel. 16 622 36 31, e-mail: inwestycje@wiazownica.com  - w zakresie spraw formalno-prawnych.
Rozdział VIII
W
adium
8.1     Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.
 
Rozdział IX
Termin związania z ofertą
9.1     Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
Rozdział X
Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), w języku polskim, sporządzoną pismem czytelnym.
 2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.
 5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji oferty oraz ponumerowane.
 7. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.
 8. Ofertę należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach.
 9. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres i powinna być oznakowana następująco:
                                          Urząd Gminy w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
 
Oferta przetargowa na realizację zadania:
 „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Wiązownica,              gm. Wiązownica”
Znak postępowania: IZ.271.I.13.2020
nie otwierać przed 25.06.2020 r. godz. 09:30
 
Ponadto kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy - aby złożoną po terminie upływu składania ofert można ją było odesłać.
 
Rozdział XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w budynku Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat pokój nr 22 I p., do dnia 25.06.2020 do godz. 10:00
 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku Urząd Gminy  Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica w dniu 25.06.2020 r. o godz. 10:15, w pokoju nr 25 I p. sala narad.
Rozdział XII
Opis sposobu obliczania ceny

 1. Zamawiający informuje, że formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
 2. Kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostanie określone wynagrodzenie ryczałtowe należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysu jako iloczynu ilości (liczby) ustalonych przez Wykonawcę jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu.
 3. Cenę  oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.5 Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
 
Rozdział XIII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:
Nazwa kryterium Waga i liczba punktów Sposób oceny Wzór
Cena
(Kc)
60% = 60 pkt Matematyczny
 
Punktacja przyznana w sposób określony wskazanym wzorem.
 
Najniższa cena ofertowa
----------------------------------------- x 60
cena oferty badanej
 
Okres gwarancji
(Kg)
40% = 40 pkt Zgodny z oświadczeniem wykonawcy. Zamawiający przyzna punktację w zależności od zaoferowanego okresu gwarancji jakości. w wymiarze nie mniejszym niż:
- 36 m-cy = 0 punktów,
- 48 m-cy = 20 punktów,
- 60 m-cy = 40 punktów.
 
 
Łączna ocena oferty:
O = Kc (max. 60 punktów) + Kg (max. 40 punktów)
 
Punktacja zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia w formularzu oferty                w zakresie ustalonych kryteriów oceny ofert.
 1. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona żadnego wyboru w kryterium „Okres gwarancji”  Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 36 m-cy.
 2. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji  w przedziałach pomiędzy wskazanymi powyżej terminami, Zamawiający przyjmie do oceny punktowej niższą wartość ( np. zaoferowany okresu gwarancji  55 m-cy będzie oceniany jako zaoferowany 48 miesięczny okres gwarancji).
 3. Kryteria oceny ofert - stosowanie ww. obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 4. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
 5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty, ze względu na to, że dwie lub więcej ofert  przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli  oferty te przedstawiają taką samą cenę, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.
Rozdział XIV
Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty     w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zawarte  kryteria i zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 3. Przed zawarciem umowy wykonawca musi dopełnić następujących formalności:
 1. przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące umowę maja prawo reprezentacji, jeżeli nie wynika to z dokumentu rejestrowego Wykonawcy
 2. przedłoży dowód zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 
Rozdział XV
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
15.1     Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
15.2     Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie dla każdej części odrębnie lub łącznie na cały zakres przedmiotu zamówienia.
15.3     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca może wnieść  w formie:
   - w pieniądzu,
   - poręczeniach bankowych,
   - gwarancjach bankowych lub  ubezpieczeniowych,
 1. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy zabezpieczenia  n. w. u.
 2. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 3. Zabezpieczenie  wnoszone  w pieniądzu Wykonawca będzie zobowiązany wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Jarosław   o/Wiązownica numer 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 z podaniem tytułu:  „Budowa     i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Manasterz, gm. Wiązownica” - zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy IZ.271.I.13.2020
 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
 5. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznawania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 6. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
 
Rozdział XVI
Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego oraz warunki zmiany umowy
 
16.1     Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt (wzór) umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
Rozdział XVII
Klauzula informacyjna – art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
17.1   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania  wraz z ofertą  złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według  załącznika do siwz.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
 2. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa              i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Manasterz, gm. Wiązownica.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 8 i 96 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017, poz. 1579 ze zmianami),
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 7. Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 9. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
17.11   Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
Rozdział XXII
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
 
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:
 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
 2. Przedmiar robót - załącznik nr 2
 3. Projekt umowy – załącznik nr 3
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4
 5. Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 5
 6. Oświadczenie RODO – załącznik nr 6
 7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 7
 8. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów – załącznik nr 8
 9. ST  - załącznik nr 9
 10. Dokumentacja
 
 
 
 
Data składania ofert:
2020-06-25 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-06-10 08:13:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-07-21 14:56:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz oferty 18.63 KbPlik doc
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 15.54 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 17.69 KbPlik doc
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 15.62 KbPlik doc
5. Oświadczenie RODO 13.73 KbPlik doc
6. Umowa projekt 119.00 KbPlik doc
7. Wykaz wykonanych zamówień 13.87 KbPlik doc
8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 19.24 KbPlik doc
9. ST 42.01 KbPlik doc
10. Przedmiar robót 232.96 KbPlik pdf
11. Przebieg trasy drogi 320.05 KbPlik pdf
12. Informacja z otwarcia ofert 38.50 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 29 września 2020r. 09:27:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.