URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy Wiązownica.

ZMIANY:
2020-02-20 08:17:00: Dodano wynik do przetargu
2020-02-10 11:08:49: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy Wiązownica, w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym. 2.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ok. 2728 szt. opraw rozmieszczonych na terenie gminy Wiązownica, w tym pozostających ma majątku gminy w ilości 2021 szt. i 17 układów sterujących, oraz na majątku PGE w ilości 707 szt. i 56 układów sterujących. Oprawy oświetleniowe będące na majątku gminy zlokalizowane są w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz placach publicznych w ilości 1 835 szt. , Orlikach w ilości 117 szt., na terenach cmentarzy w ilości 18 szt. i stadionów sportowych w ilości 51 szt. 2.3 Zakres robót związanych z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia obejmuje w szczególności: 1) konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego, oświetlenia placów, parkingów, boisk, chodników i iluminacji świątecznych na terenie gminy Wiązownica. 2) przejęcie w konserwację nowych punktów świetlnych (dobudowanych w czasie trwania niniejszej umowy), zainstalowanych na terenie gminy Wiązownica, 3) kontroli stanu widocznych części przewodów, ich połączeń, słupów oświetleniowych i osprzętu (opraw oświetleniowych, źródeł oświetlenia, zamknięć wnęk w słupach, powierzchni lakierniczej słupów, czystości kloszy opraw i itp.), 4) kontroli stanu urządzeń zabezpieczających, sterowania i pomiarowych, 5) kontroli układów zapłonowych opraw oświetleniowych, 6) wykonanie pomiarów stanu izolacji i skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, oraz usuwanie na bieżąco stwierdzonych podczas usterek, 7) wymianę uszkodzonych wysięgników, drzwiczek i tablic bezpiecznikowych słupowych, 8) regulację położenia opraw i odbłyśników oraz zwisów przewodów oświetlenia drogowego, 9) naprawa tablic rozdzielczych, szaf oświetleniowych (wymiana zamków, rygli, drzwiczek) oraz wyposażenia (zegary , bezpieczniki, wyłączniki, styczniki itp.), 10) wymiana, remont linii kablowych i napowietrznych oraz lokalizacja ich uszkodzeń, 11) przycinanie gałęzi drzew przysłaniających oprawy oświetleniowe oraz pochłaniające strumień świetlny, jak również powodujące zbliżenie do przewodów linii napowietrznych, 12) kontrolę czasu zapalania i wyłączania oświetlenia, 13) utrzymanie świecenia wszystkich opraw świetlnych w ustalonych godzinach, w odniesieniu do czasu wschodu i zachodu słońca, 14) sprawdzanie posadowienia i przywracanie pionowości słupów oświetleniowych, 15) malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarń, tablic rozdzielczych i szafek oraz numeracji słupów oświetleniowych. 2.4 Zamawiający może zlecić ustawienie zegarów wg wskazanego czasu załączania/wyłączania poszczególnych obwodów oświetlenia. 2.5 Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy szkód wyrządzonych na rzecz osób trzecich związanych z realizacja zamówienia. 2.6 Awarie urządzeń oświetlenia zgłaszane będą Wykonawcy przez pracownika Urzędu Gminy Wiązownica drogą e-mailową, telefonicznie lub faxem. 2.7 Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie niezwłocznym, nie później jak w czasie zaoferowanym w ofercie od przyjęcia zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą. 2.8 Usunięcie w czasie maksymalnym zaoferowanym w ofercie od chwili otrzymania zgłoszenia, przypadki świecenia opraw z wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie to uzgodnione jest z Zamawiającym, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia do Zamawiającego; 2.9 Wymiana lub naprawa w czasie zaoferowanym w ofercie, kabla, przewodu linii napowietrznej, elementu linii kablowej, napowietrznej (mufa, głowica, izolator, itp.), gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu; 2.10 Likwidacji zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych (wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, otwarta lub rozbita szafa oświetleniowa, otwarta wnęka bezpiecznikowa, itp.) w czasie maksymalnie 12 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego, 2.11 Wykonawca powinien uzyskać prawo wstępu do stacji trafo, na słupy energetyczne będące własnością zakładu energetycznego w celu wykonania niezbędnych prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.12 Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie realizował zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a szczególnie ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 2.13 Zakres usług konserwacji i obsługi punktów oświetleniowych nie są objęte nieprzewidziane zdarzenia losowe, np. gwałtowne wichury, oblodzenie linii, powodujące uszkodzenia całych linii, obwodów oświetlenia. 2.14 Wykonawca ma obowiązek pozostawania w całodobowej gotowości do podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem mienia, bezpiecznego użytkowania lub bezpieczeństwa mieszkańców. 2.15 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych. 2.16 Zamawiający informuje, że posiada zawartą umowę dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego Zawartą z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, oraz instrukcję eksploatacji oświetlenia ulicznego, określającą warunki i zasady prac związanych z bieżącą konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.


Ogłoszenie nr 507968-N-2020 z dnia 2020-01-31 r.
Wójt Gminy Wiązownica: „Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy Wiązownica”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Wiązownica, krajowy numer identyfikacyjny 55167400000000, ul. Wiązownica  208 , 37-522  Wiązownica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 622-36-31, e-mail ugwiazownica@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.wiazownica.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wiazownica.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wiazownica.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską
Adres:
Urząd Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat pok. nr 22 I p.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy Wiązownica”.
Numer referencyjny: IZ.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji urządzeń oświetlenia dróg, ulic, chodników, parków, boisk na terenie gminy Wiązownica, w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym. 2.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ok. 2728 szt. opraw rozmieszczonych na terenie gminy Wiązownica, w tym pozostających ma majątku gminy w ilości 2021 szt. i 17 układów sterujących, oraz na majątku PGE w ilości 707 szt. i 56 układów sterujących. Oprawy oświetleniowe będące na majątku gminy zlokalizowane są w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz placach publicznych w ilości 1 835 szt. , Orlikach w ilości 117 szt., na terenach cmentarzy w ilości 18 szt. i stadionów sportowych w ilości 51 szt. 2.3 Zakres robót związanych z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia obejmuje w szczególności: 1) konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego, oświetlenia placów, parkingów, boisk, chodników i iluminacji świątecznych na terenie gminy Wiązownica. 2) przejęcie w konserwację nowych punktów świetlnych (dobudowanych w czasie trwania niniejszej umowy), zainstalowanych na terenie gminy Wiązownica, 3) kontroli stanu widocznych części przewodów, ich połączeń, słupów oświetleniowych i osprzętu (opraw oświetleniowych, źródeł oświetlenia, zamknięć wnęk w słupach, powierzchni lakierniczej słupów, czystości kloszy opraw i itp.), 4) kontroli stanu urządzeń zabezpieczających, sterowania i pomiarowych, 5) kontroli układów zapłonowych opraw oświetleniowych, 6) wykonanie pomiarów stanu izolacji i skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, oraz usuwanie na bieżąco stwierdzonych podczas usterek, 7) wymianę uszkodzonych wysięgników, drzwiczek i tablic bezpiecznikowych słupowych, 8) regulację położenia opraw i odbłyśników oraz zwisów przewodów oświetlenia drogowego, 9) naprawa tablic rozdzielczych, szaf oświetleniowych (wymiana zamków, rygli, drzwiczek) oraz wyposażenia (zegary , bezpieczniki, wyłączniki, styczniki itp.), 10) wymiana, remont linii kablowych i napowietrznych oraz lokalizacja ich uszkodzeń, 11) przycinanie gałęzi drzew przysłaniających oprawy oświetleniowe oraz pochłaniające strumień świetlny, jak również powodujące zbliżenie do przewodów linii napowietrznych, 12) kontrolę czasu zapalania i wyłączania oświetlenia, 13) utrzymanie świecenia wszystkich opraw świetlnych w ustalonych godzinach, w odniesieniu do czasu wschodu i zachodu słońca, 14) sprawdzanie posadowienia i przywracanie pionowości słupów oświetleniowych, 15) malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarń, tablic rozdzielczych i szafek oraz numeracji słupów oświetleniowych. 2.4 Zamawiający może zlecić ustawienie zegarów wg wskazanego czasu załączania/wyłączania poszczególnych obwodów oświetlenia. 2.5 Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy szkód wyrządzonych na rzecz osób trzecich związanych z realizacja zamówienia. 2.6 Awarie urządzeń oświetlenia zgłaszane będą Wykonawcy przez pracownika Urzędu Gminy Wiązownica drogą e-mailową, telefonicznie lub faxem. 2.7 Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie niezwłocznym, nie później jak w czasie zaoferowanym w ofercie od przyjęcia zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą. 2.8 Usunięcie w czasie maksymalnym zaoferowanym w ofercie od chwili otrzymania zgłoszenia, przypadki świecenia opraw z wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie to uzgodnione jest z Zamawiającym, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia do Zamawiającego; 2.9 Wymiana lub naprawa w czasie zaoferowanym w ofercie, kabla, przewodu linii napowietrznej, elementu linii kablowej, napowietrznej (mufa, głowica, izolator, itp.), gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu; 2.10 Likwidacji zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych (wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, otwarta lub rozbita szafa oświetleniowa, otwarta wnęka bezpiecznikowa, itp.) w czasie maksymalnie 12 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego, 2.11 Wykonawca powinien uzyskać prawo wstępu do stacji trafo, na słupy energetyczne będące własnością zakładu energetycznego w celu wykonania niezbędnych prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.12 Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie realizował zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a szczególnie ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 2.13 Zakres usług konserwacji i obsługi punktów oświetleniowych nie są objęte nieprzewidziane zdarzenia losowe, np. gwałtowne wichury, oblodzenie linii, powodujące uszkodzenia całych linii, obwodów oświetlenia. 2.14 Wykonawca ma obowiązek pozostawania w całodobowej gotowości do podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem mienia, bezpiecznego użytkowania lub bezpieczeństwa mieszkańców. 2.15 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych. 2.16 Zamawiający informuje, że posiada zawartą umowę dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego Zawartą z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, oraz instrukcję eksploatacji oświetlenia ulicznego, określającą warunki i zasady prac związanych z bieżącą konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

II.5) Główny kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50232110-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. usługę polegającą na bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 200 000 zł. brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, że usługi zostały wykonane należycie, W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano usługi wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów. Przez jedną robotę (usługę) Zamawiający rozumie wykonanie roboty w ramach jednej umowy. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie 2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. 2) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , lub przedłoży pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w szczególności: a) co najmniej 1 osobą - operatorem podnośnika koszowego z uprawnieniami UDT, b) co najmniej 1 osobą - posiadającym świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji E do 1 kV wystawione przez uprawniony organ, c) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do PPN (pracy pod napięciem) do 1kV na liniach napowietrznych nn 0,4 kV. 3) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi środkami technicznymi do wykonania zamówienia , lub przedłoży pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w szczególności: a) co najmniej 1 podnośnikiem hydraulicznym z koszem na podwoziu samochodowym o wysięgu min. 6 m. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 2) wykaz potencjału technicznego - narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania za-mówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 3) wykaz głównych usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć wymaganych dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenia innych dokumentów, w celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano usługi wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 2) Parafowany wzór umowy, 3) Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy), 4) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy) Wraz z ofertą wykonawca powinien złożyć: 1) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 2) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy), 4) Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przetargowego. Zamawiający określa wadium w kwocie 10 000 zł. 10.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w rozdziale XIII SIWZ. 10.3 Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843), tj.: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 ze zm.). 10.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, należy je przelać na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu o/Wiązownica Nr rachunku: 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM - przetarg znak sprawy IZ.271.2.2020 10.5 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 10.4 SIWZ. 10.6 W przypadku gdy wadium zostało wniesione przelewem, wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie wykonania operacji. 10.7 W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dokumentu, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony gwaranta do jego wystawienia, np. przedstawiciela banku, ubezpieczyciela itp. Wniesienie dokumentu wadialnego w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w formie oryginału. 10.8 Oferty bez wniesionego wadium przetargowego będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone, bez dalszego rozpatrywania. 10.9 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa Pzp. 10.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.11 Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10.12 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna itd.) wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu może zostać wystawiona na rzecz pełnomocnika ( lidera konsorcjum) wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Czas reakcji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 144 ustawy w następujących przypadkach: 1) zmiana wartości cen jednostkowych brutto będzie możliwa w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takiej sytuacji ceny jednostkowe brutto zostaną zmienione na wyliczone w oparciu o aktualne przepisy dotyczące naliczania podatku VAT, 2) zmniejszenie zakresu ilościowego i rzeczowego robót objętych ryczałtem konserwacyjnym ze względu na przeprowadzoną przez Zamawiającego modernizację obejmującą swym zakresem zmniejszenie ilości punktów świetlnych dotychczas wymagających konserwacji. 3) zmiana ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy dostosowanego do rzeczywistego zakresu realizowanych robót w przypadku przeprowadzenia modernizacji o której mowa wyżej. 2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
 
 
 
 
Data składania ofert:
2020-02-10 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-10 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-01-31 09:53:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-02-20 08:17:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 128.97 KbPlik doc
2. Formularz oferty 21.12 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 22.56 KbPlik doc
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 20.63 KbPlik doc
5. Projekt umowy 30.52 KbPlik doc
6. Oświadczenie podatki lokalne 16.07 KbPlik doc
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 37.00 KbPlik doc
8. Wykaz potencjału technicznego 14.22 KbPlik doc
9. Wykaz wykonanych zamówień 13.80 KbPlik doc
10. Wykaz osób 13.92 KbPlik doc
11. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 19.86 KbPlik doc
12. Informacja z otwarcia ofert 14.93 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 11 lipca 2020r. 09:57:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.