URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica.

ZMIANY:
2020-01-08 09:24:48: Dodano wynik do przetargu
2019-12-31 09:10:13: Dodano plik Odp. na pytania wykonawców 1.doc
 1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym                  i  zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe), które będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,       w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania wartości zamówienia.
 1. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe      o wadze do 2000 g (gabaryt S, M, L):
 1. przesyłka zwykła listowa ekonomiczna nierejestrowana,
 2. przesyłka zwykła listowa priorytetowa nierejestrowana,
 3. przesyłka polecona ekonomiczna rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną      i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
 4. przesyłka polecona priorytetowa rejestrowana najszybszej kategorii będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
 5. przesyłka polecona ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
 6.   przesyłka polecona priorytetowa ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
 7. przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana,
  za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę.
 1. Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe          o wadze do 10.000 g (gabaryt S, M, L):
 1. ekonomiczne – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii,
 2. priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii,
 3. paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii z zadeklarowaną wartością,
 4. ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – paczki rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia punktu nadawczego zlokalizowanego na terenie miejscowości Wiązownica oraz co najmniej 1 punktu awizacyjnego na terenie gminy.
 2. W przypadku ich braku, wykonawca zobowiązany jest do ich utworzenia  w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
 3. Przesyłki pocztowe przygotowane do wysłania będą dostarczane  przez Zamawiającego do punktu odbioru, wskazanego przez Wykonawcę w godz. 1300-1330 natomiast  dostarczenie odebranej poczty skierowanej do Zamawiającego winno zostać dokonane codziennie w godz. 0900-1100.
Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. W przypadku przesyłek priorytetowych przekazanych przez Zamawiającego do godz. 1430, ich nadanie następować będzie w dniu przekazania do godziny 1500.
 1. Przyjęcie przesyłek do obrotu pocztowego przez Wykonawcę będzie każdorazowo dokumentowane pieczęcią, podpisem i datą w książce nadawczej dla przesyłek rejestrowanych oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek nierejestrowanych.
 2. Usługa będzie realizowana na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica.
 3.   Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co   
  należy rozumieć:
 1. dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek,
 2. dla przesyłek zwykłych ‐ nierejestrowanych – zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek.
 1. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek
  w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia
  do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.
 2. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego, pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.
 3. Ze względu na specyfikę przesyłek rejestrowanych Zamawiającego, Zamawiający wymaga przestrzegania przez Wykonawcę nw. wymogów ustawowych w odniesieniu do dokumentów urzędowych w zakresie:
 1. skutków nadania pisma (moc doręczenia) – m.in. zob. art. 57 § 5 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego /termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego/, art. 165 § 2 – Kodeks postępowania cywilnego /oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu/, art. 12 § 6 pkt 2 – Ordynacja podatkowa /Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego/, art. 198b ust. 2 zdanie drugie ustawy ‐ Prawo zamówień publicznych /złożenie skarg w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jego wniesieniem/,
 2. skutków potwierdzenia przyjęcia przesyłki oraz przekazu pocztowego (moc dokumentu urzędowego) – zob. art. 17 ustawy – Prawo pocztowe /potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę operatora wyznaczonego/.
 1. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie z przepisami rozdziału 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
  i postanowieniami umowy.
 2. W tabeli  stanowiącej załącznik do ogłoszenia o zamówieniu zostały  wyszczególnione  rodzaje  przesyłek  jakie będą zlecane Wykonawcy oraz orientacyjne ilości danej korespondencji w skali 11 miesięcy. Zamawiający  przyjął podane ilości przesyłek  każdego rodzaju w oparciu o analizę potrzeb.  Zestawienie to daje podstawę do wyliczenia ceny. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania  w 100% podanych ilości przesyłek.  Rodzaje  i  ilości  przesyłek  w  ramach  świadczonych  usług  są  szacunkowe i będą ulegały zmianie  w  zależności  od  potrzeb  Zamawiającego,  na co Wykonawca wyraża zgodę.
 3. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych            w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości, zaś każda z usług wskazanych w tabeli poniżej musi być dostępna dla Zamawiającego.

     
 
 
 
Gmina Wiązownica
ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
 
 

 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)    o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
 
 
 

Świadczenie usług pocztowych  w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica.
 
 
 
 
Zatwierdzam:
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
……………………………………………………………
(podpis na oryginale)
 
 
 
 
Wiązownica, 24.12.2019 r
 
 
 
 
Rozdział I
Informacje ogólne i wprowadzające
 
 1.   Dane Zamawiającego:
            Nazwa                                    Gmina Wiązownica
  Adres                                     Urząd Gminy w Wiązownicy
              ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
              woj. podkarpackie
powiat jarosławski
Telefon                                   tel.  + 48 (16) 622 36 31
Faks                                        fax. + 48 (16) 622 36 32
Poczta elektroniczna              sekretariat@wiazownica.com
NIP Gminy                             792 203 15 67
REGON Gminy                      650900364
Strona internetowa                 www.wiazownica.com
BIP                                          bip.wiazownica.com
Link do progili nabywcy:       https://platforma zakupowa.pl/wiazownica
Znak (numer referencyjny)
postepowania                         IZ.271.23.2019
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
 
Gmina Wiązownica, reprezentowana przez Wójta Gminy, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich oraz paczek i ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (tj.: Dz. U z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) na rzecz Zamawiającego – Gminy Wiązownica.
 2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 3. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, tj.
1.4.1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479),
1.4.2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477),
1.4.3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128),
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r, poz.1145 ze zm.),
 3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
 5. Ustawy z dnia 23 listoapa 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U z 2018 r. poz.2188 ze zm.),
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Zamawiający nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych.
 10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej ani dynamicznego systemu zakupów.
 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w języku polskim.
 14. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części.
 15. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 16. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 17. Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone dnia 24.12.2019r. na stronie internetowej Urzędu www.bip.wiazownica.com, na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na profilu nabywcy:  https://platforma zakupowa.pl/wiazownica
 
 
Rozdział II
Opis przedmiotu zamówienia
 
 1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym                  i  zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe), które będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,       w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania wartości zamówienia.
 1. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe      o wadze do 2000 g (gabaryt S, M, L):
 1. przesyłka zwykła listowa ekonomiczna nierejestrowana,
 2. przesyłka zwykła listowa priorytetowa nierejestrowana,
 3. przesyłka polecona ekonomiczna rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną      i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
 4. przesyłka polecona priorytetowa rejestrowana najszybszej kategorii będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
 5. przesyłka polecona ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
 6.   przesyłka polecona priorytetowa ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
 7. przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana,
  za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę.
 1. Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe          o wadze do 10.000 g (gabaryt S, M, L):
 1. ekonomiczne – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii,
 2. priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii,
 3. paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii z zadeklarowaną wartością,
 4. ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – paczki rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia punktu nadawczego zlokalizowanego na terenie miejscowości Wiązownica oraz co najmniej 1 punktu awizacyjnego na terenie gminy.
 2. W przypadku ich braku, wykonawca zobowiązany jest do ich utworzenia  w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
 3. Przesyłki pocztowe przygotowane do wysłania będą dostarczane  przez Zamawiającego do punktu odbioru, wskazanego przez Wykonawcę w godz. 1300-1330 natomiast  dostarczenie odebranej poczty skierowanej do Zamawiającego winno zostać dokonane codziennie w godz. 0900-1100.
Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. W przypadku przesyłek priorytetowych przekazanych przez Zamawiającego do godz. 1430, ich nadanie następować będzie w dniu przekazania do godziny 1500.
 1. Przyjęcie przesyłek do obrotu pocztowego przez Wykonawcę będzie każdorazowo dokumentowane pieczęcią, podpisem i datą w książce nadawczej dla przesyłek rejestrowanych oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek nierejestrowanych.
 2. Usługa będzie realizowana na rzecz Urzędu Gminy Wiązownica.
 3.   Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co   
  należy rozumieć:
 1. dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek,
 2. dla przesyłek zwykłych ‐ nierejestrowanych – zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek.
 1. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek
  w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia
  do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.
 2. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego, pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.
 3. Ze względu na specyfikę przesyłek rejestrowanych Zamawiającego, Zamawiający wymaga przestrzegania przez Wykonawcę nw. wymogów ustawowych w odniesieniu do dokumentów urzędowych w zakresie:
 1. skutków nadania pisma (moc doręczenia) – m.in. zob. art. 57 § 5 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego /termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego/, art. 165 § 2 – Kodeks postępowania cywilnego /oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu/, art. 12 § 6 pkt 2 – Ordynacja podatkowa /Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego/, art. 198b ust. 2 zdanie drugie ustawy ‐ Prawo zamówień publicznych /złożenie skarg w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jego wniesieniem/,
 2. skutków potwierdzenia przyjęcia przesyłki oraz przekazu pocztowego (moc dokumentu urzędowego) – zob. art. 17 ustawy – Prawo pocztowe /potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę operatora wyznaczonego/.
 1. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie z przepisami rozdziału 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
  i postanowieniami umowy.
 2. W tabeli  stanowiącej załącznik do ogłoszenia o zamówieniu zostały  wyszczególnione  rodzaje  przesyłek  jakie będą zlecane Wykonawcy oraz orientacyjne ilości danej korespondencji w skali 11 miesięcy. Zamawiający  przyjął podane ilości przesyłek  każdego rodzaju w oparciu o analizę potrzeb.  Zestawienie to daje podstawę do wyliczenia ceny. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania  w 100% podanych ilości przesyłek.  Rodzaje  i  ilości  przesyłek  w  ramach  świadczonych  usług  są  szacunkowe i będą ulegały zmianie  w  zależności  od  potrzeb  Zamawiającego,  na co Wykonawca wyraża zgodę.
 3. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych            w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości, zaś każda z usług wskazanych w tabeli poniżej musi być dostępna dla Zamawiającego.
16.    Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV).    
         CPV        64.11.00.00-0 Usługi pocztowe   
64.11.20.00-4 Usługi pocztowe dotyczące listów 
64.11.30.00-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek
64.12.00.00-3 Usługi kurierskie 
 
17.     Podział zamówienia na części
Zamawiający  nie  dokonał podziału zamówienia na części i nie dopuszcza możliwości   składania  ofert częściowych.
 
Rozdział III
Termin i miejsce wykonania zamówienia
 
 1. Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Wiązownica.
 2. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany  od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty ceny oferty Wykonawcy.
 

 Rozdział IV
Warunki udziału w postępowaniu

 1. Zgodnie z art. 22 Ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy,
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4.1.3.1   Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
                Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności tj. posiada wpis do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia oraz dokumentów i oświadczeń złożonych w ofercie.
 1.          Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie  oświadczenia wykonawcy.
 1. Zdolności technicznej lub zawodowej (wiedza i doświadczenie)
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizowali  co najmniej 1 usługę pocztową  obejmującym okres min. 12 miesięcy  o wartości co najmniej  100 000 zł brutto.
           
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano usługi  wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania  tych dowodów.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
 • zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
 • zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia oraz dokumentów i oświadczeń złożonych w ofercie.
 
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,        w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego  powinno wynikać między innymi:
 • jaki podmiot (nazwa i adres) oddaje swoje zasoby wykonawcy składającemu ofertę,
 • nazwa zamówienie, do realizacji którego będą udostępniane zasoby podmiotu trzeciego,
 • zakres udostępnianych zasobów ( zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów),
 • sposób wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (np., podwykonawstwo, doradztwo itp.).
 • stosunku prawnego, na podstawie którego  podmiot trzeci udostępnia wykonawcy zasoby (umowa cywilno – prawna, umowa o współpracy itp.),
 • na jaki okres zostały udostępnione zasoby podmiotu trzeciego.
 1. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania przez kilku wykonawców, działających w trybie art. 23 ustawy, warunki udziału formalne, tj. warunek, aby nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy Pzp muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z tych wykonawców, natomiast określone powyżej przez zamawiającego warunki udziału merytoryczne, tj. posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej oraz znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania (jeżeli warunki     w tym zakresie zostały określone przez Zamawiającego w SIWZ)  mogą być spełnione łącznie przez wszystkich tych wykonawców.
 4. Aby wziąć udział w postępowaniu konieczne jest posiadanie wszystkich dokumentów wymienionych w ogłoszeniu o zamówieniu, potwierdzających spełnienie warunków formalnych oraz merytorycznych (podmiotowych), dot. spełnienia warunków udziału            w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania.
 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące tych podmiotów i zawierające dane każdego z tych podmiotów.
 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, przy ocenie warunków o których mowa w niniejszym rozdziale, Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny Wykonawców oraz ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz zdolność ekonomiczną i finansową (jeżeli dotyczy poszczególnych warunków).
 7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt 6.4 ogłoszenia o zamówieniu.
 
Rozdział V
Informacja o podwykonawcach
 1. Wykonawca może powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy. Zlecenie realizacji części zamówienia podwykonawcy jest wyłącznie  zgodnie z postanowieniami Ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy.
 2. W przypadku zamiaru powierzenia zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda:
 1. wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy,
 2. podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
 1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca się powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy            z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
 3. Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,  zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                    o podwykonawstwo.
 4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
 5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
 6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i winna zawierać:
a)  przedmiot i szczegółowy zakres zamówienia,
b) termin  zakończenie  wykonania usług, który nie może wykraczać poza termin określony    w umowie  pomiędzy zamawiającym a wykonawcą,,
    c)  wysokość wynagrodzenia  za usługi zlecone  podwykonawcom nie mogą  przekroczyć
         kwoty  wynagrodzenia  wynikającego  z  umowy  zawartej  pomiędzy zamawiającym         a Wykonawcą,
  d)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w  umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie przez Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawcy.
e)  w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                  z oryginałem kopię zawartej umowy w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
 1. Zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą  a Zamawiającym.
 2. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
 
Rozdział VI
Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
 
 
 1. Na kompletną ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 1. Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu z podaniem całkowitego wynagrodzenia  Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia,
 2. Parafowany wzór umowy,
 3. Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy),
 4. Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy)
 1. Wraz z ofertą wykonawca powinien załączyć:
 1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do ogłoszenia o zamówieniu,
 2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do  ogłoszenia o zamówieniu,
 3. Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika                      z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
 
6.3     W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z ofertą Wykonawca składa:
 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
6.4     W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego  przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe.
2)  wykaz głównych usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również    wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.    
         Dowodami są  referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego    usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie jest  w stanie uzyskać   tych dokumentów – inne dokumenty.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć wymaganych    dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenia innych dokumentów, w celu potwierdzenia  spełniania  opisanego warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej  lub zawodowej.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano usługi  wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania  tych dowodów.
 
 1. Oferta wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) musi spełniać następujące wymagania (jeżeli dotyczy):
 1. podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum,
 2. oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu
  i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca w zakresie w jakim go dotyczą.
 
 1.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126):
 1. pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 1. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
 2. w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 
6.7    Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
 1. oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są           w oryginale.
 2. dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy    w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia, o których mowa       w ppkt. 1) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 3. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 4. poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie papierowej na dokumencie.
 5. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 
Rozdział VII
Przesłanki do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa

w art. 24 ust. 5
 
7.1     Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Rozdział VIII
Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

 
 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert  odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica.
 2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w zakresie składania oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie innych informacji odbywa się platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica za pomocą formularza i przycisku „wyślij wiadomość”.
 3. We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem zamawiający i wykonawcy będą posługiwać się numerem ogłoszenia nr IZ postępowania.
 4. Zamawiającym może komunikować się  z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej – sekretariat@wiazownica.com
 5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na  żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza  fakt ich otrzymania.
 6. Przekazane drogą elektroniczną informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
 7. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp. na  skutek wezwania zamawiającego, dla swej skuteczności powinny zostać złożone w postaci elektronicznej przed  upływem wyznaczonego przez zamawiającego terminu.
 8. W przypadku składania wyjaśnień, o których mowa aw art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 ustawy Pzp., jak również w przypadku wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. wystarczające jest ich przesłanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 9. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą  z zachowaniem zasad i terminów określonych w art. 38 ustawy Pzp.
 10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielenia wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez odpowiedzi.
 11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków. Kopie odpowiedzi Zamawiającego będą zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i przekazane Wykonawcom, którym przekazał dokumentację zamówienia wraz z treścią wniosku, lecz bez ujawniania jego autora.
 12. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy.
 13. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentacji przetargowej z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski Wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i nie jest wymagana akceptacja zmian przez Wykonawców. W razie zmiany w dokumentach przetargowych Zamawiający może przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych przez niego modyfikacji w dokumentach przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków.
Rozdział IX
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
 1. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: Józef Osowski, tel. 16 622 36 31, e-mail: inwestycje@wiazownica.com  - w zakresie spraw formalno-prawnych.
Rozdział X
Wadium
10.1  Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium przetargowego.
 
Rozdział XI
Termin związania z ofertą
 
11.1 Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
11.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy.
11.3   Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony czas.
11.4   Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
11.5   Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne jedynie z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek przedłużenie lub wniesienia nowego wadium dotyczy wyłącznie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 
Rozdział XII
Opis sposobu przygotowania oferty
 
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, według formularza oferty i pozostałych załaczników i przesłana do Zamawiającego w formie elektronicznej  za pośrednictwem platformy zakupowej   pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica .
 3. Na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl zamieszczono plik pt.: Instrukcja     składania oferty dla Wykonawców.
 4. Wykonawca może za pośrednictwem „Platformy zakupowej”, przed upływem terminu  składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
 6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
 7. Wszelkie inne dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać  przetłumaczone na język polski.
 8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
 9. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
 10. W ofercie, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 11. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty muszą  być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu z ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania niniejszej czynności prawnej, udzielone przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
 12. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania ofert. Upoważnienie do podpisywania ofert winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy złożyć  w oryginale pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
 13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
  W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
 14. Pełnomocnictwo należy złożyć  w oryginale pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym rzez notariusza.
 15. Ten  sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę  tych Wykonawców.
 16. Wadium, jeżeli było wymagane, zostanie uznane za wniesione prawidłowo, jeśli Wykonawca, który dokona jego zapłaty, bądź przedstawi dokument zabezpieczenia zostanie umocowany do wniesienia wadium przez pozostałych wykonawców występujących wspólnie.
 17. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.
 18. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
 19. W przypadku, gdy Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018, poz.419 ze zm.), jest obowiązany:
 1. dołączyć do oferty wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy,
 2. dołączyć pisemne uzasadnienie faktyczne wyłączenia jawności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wskazanych w wykazie;
 3. zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym np. napisem “TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”
 4. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy, a więc nazwy (firmy), adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.
 5. Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa musi być dokonane nie później niż w terminie składania ofert poprzez złożenie dokumentów (dowodów), potwierdzających, że in formacje te:
 1. mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą oraz
 2. nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej oraz
 3. zostały objęte niezbędnymi działaniami przedsiębiorcy w celu zachowania ich poufności (ochrona prawna, ochrona fizyczna).
13.23. Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych określa niezbędne wymagania sprzętowo  - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj:
1) stały dostęp do sieci internetowej o przepustowości min 512 kb/s
2) komputer klasy PC lub MAC z systemem operacyjnym MS Windows, Linux lub nowsze wersje, pamięć min 2 GB Ram, procesor Intel 2GHZ lub nowszy, przeglądarkę internetową, program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki pdf.
3) zalecane formaty plików – pdf o wielkości do 75 MB
 
 
Rozdział XIII
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1.  
 2.  
  1. Oferty wraz z wymaganymi  dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica wybierając przedmiotowe postępowanie,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2020 do godz. 09:00
  2. Oferty Wykonawców zostaną automatycznie zaszyfrowane  na „platformie zakupowej”.
  3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę przekazania w systemie platformy zakupowej, poprzez kliknięcie  przycisku „Złóż ofertę”, po prawidłowym przejściu procesu platforma zakupowa wyświetli komunikat, że oferta została złożona.
  4. Otwarcie ofert nastąpi  w Urzędzie Gminy Wiązownica w dniu 02.01.2020 o godz. 09:30 na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.
  5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
  6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,  a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach.
  7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert, podając:
- nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- informacje dotyczące ceny i inne kryteriów oceny ofert.
 1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę  o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
 
Rozdział XIV
Opis sposobu obliczania ceny
 
 1.  
 2.  
 1. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie czynności i elementy związane z prawidłową realizacją  usługi.
 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 3. Cenę brutto oferty należy obliczyć uwzględniając określony w „Opisie przedmiotu zamówienia”  ilościowy i jakościowy zakres zamówienia, koszty wynikające z warunków określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i ewentualne ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na wartość oferty.
 4. Cenę  oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki – w tym
            podatek VAT.
14.6     W sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będą brać udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców będą zawierać cenę z 0% stawką VAT. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający, dla porównania  ofert, doliczy do ceny ofertowej oferty złożonej przez odmiot zagraniczny kwotę należnego podatku VAT oraz cła , jeżeli Wykonawca pochodzi spoza terytorium Unii Europejskiej, które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
14.7     Ceny określone przez Wykonawcę winny być ustalone jako kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
 
Rozdział XV
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 1.  
 2.  
 1. Ocenie poddane zostaną wyłącznie te oferty, które  nie zostaną odrzucone w trybie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
 2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:
Nazwa kryterium Waga i liczba punktów Sposób oceny Wzór
Cena
(Kc)
100% = 100 pkt Matematyczny
 
Punktacja przyznana w sposób określony wskazanym wzorem.
 
Najniższa cena ofertowa
-------------------------------------- x100
cena oferty badanej
 
 
 
 1. Kryteria oceny ofert - stosowanie ww. obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 2. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
 
Rozdział XVI
Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 1.  
 2.  
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu kryteria i zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego (wg wzoru załączonego do ogłoszenia o zamówieniu) w terminie określonym w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.
 
Rozdział XVII
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 
 1.  
 2.  
 1. Zamawiający  nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVIII
Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego
oraz warunki zmiany umowy
 
18.1 Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt (wzór) umowy stanowiący załącznik do ogłoszenia o zamówieniu.
Rozdział XIX
Środki ochrony prawnej
19.1 Wykonawcy biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie).
Rozdział XX
Klauzula informacyjna – art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania  wraz z ofertą  złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według  załącznika do siwz.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
 3. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym I zagranicznym dla Urzędu Gminy Wiązownica.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 8 i 96 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018, poz. 1986 ze zmianami),
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 10. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
 1. Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 
*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
Rozdział XXI
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
 
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:
 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
 2. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 5. Wykaz zrealizowanych usług - załącznik nr 5
 6. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów – załącznik nr 6
 7. Oświadczenie z RODO – załącznik nr 7
 
 
 
 
Data składania ofert:
2020-01-02 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-12-24 08:48:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-01-08 09:24:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 287.00 KbPlik doc
2. Formularz oferty 18.48 KbPlik doc
3. Istotne postanowienia umowy 26.28 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 22.32 KbPlik doc
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 20.54 KbPlik doc
6. Oświadczenie RODO 13.64 KbPlik doc
7. Wykaz wykonanych zamówień 13.97 KbPlik doc
8. Zakres usług - do wyceny 17.04 KbPlik doc
9. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 19.22 KbPlik doc
10. Odpowiedź na pytania na usługi pocztowe 59.50 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 01 czerwca 2020r. 13:53:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.