URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola

ZMIANY:
2019-12-19 10:49:29: Dodano wynik do przetargu
2.1  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia nieruchomości  położonej w miejscowości Ryszkowa Wola
2.2  Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 881 z nieruchomościami oznaczonymi jako działki ewidencyjne nr 748/6, 748/9, 748/12, 756/7, 756/6, 792, 759, 746/5, 746/2, 858/1, 879, 880, 882, 883, 884.
Od chwili nadania upoważnienia geodecie przez organ, działa on w jego imieniu.
 1.  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.
 1. Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019.725. t.j. ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady ministrów spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. 1999 nr 45 poz. 453).
 3. Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. 2018.2096. t.j. ze zm.),
 4. Ustawą z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego  (tj. Dz.U. 2019.1460. t.j. ze zm.).

Wiązownica, dnia 10.12.2019
Znak: IZ. 271.I.24.2019
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 

I   Zamawiający                                 Gmina Wiązownica
  Adres                                                 ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
                                                             woj. podkarpackie    powiat jarosławski
Telefon                                   tel.  + 48 (16) 622 36 31
Faks                                        fax. + 48 (16) 622 36 32
 
 
II    Opis przedmiotu zamówienia
2.1  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia nieruchomości  położonej w miejscowości Ryszkowa Wola
2.2  Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 881 z nieruchomościami oznaczonymi jako działki ewidencyjne nr 748/6, 748/9, 748/12, 756/7, 756/6, 792, 759, 746/5, 746/2, 858/1, 879, 880, 882, 883, 884.
Od chwili nadania upoważnienia geodecie przez organ, działa on w jego imieniu.
 1.  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.
 1. Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019.725. t.j. ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady ministrów spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. 1999 nr 45 poz. 453).
 3. Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. 2018.2096. t.j. ze zm.),
 4. Ustawą z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego  (tj. Dz.U. 2019.1460. t.j. ze zm.).
 
III  Termin wykonania (zakończenia) zamówienia
3.1 Dokumentację  geodezyjną należy wykonać w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 
                                                    
IV  Warunki udziału w postępowaniu
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:
 1. Do dokonania rozgraniczenia upoważniony może być geodeta posiadający uprawnienia do rozgraniczenia i podziałów nieruchomości oraz do sporządzania dokumentacji dla celów prawnych.
Wydanych zg. z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 176).
 
V   Opis i sposób przygotowania oferty
 1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola”.
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną.
 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Vi   Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą
 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 1. formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do zapytania,
 2. oświadczenie RODO,
 3. kserokopia uprawnień geodezyjnych,
 4. parafowany projekt umowy,
 
VII   Kryteria wyboru ofert
 1. Najniższa zaoferowana cena – 100%.
 
VIII   Termin i miejsce składania ofert
 1. Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, sekretariat, w terminie do 19.12. 2019r. do godz. 10.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2019r. o godz. 10.15 w sali narad Urzędu.
 
IX   Klauzula informacyjna – art. 13 RODO   o   przetwarzaniu   danych   osobowych  
       w   celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania  wraz z ofertą złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według  załącznika do zapytania.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
 3. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości  Ryszkowa Wola” . Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 8 i 96 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019, poz. 1843),
 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 4. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
 1. Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych
    dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
    publicznego  nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
X    Postanowienia końcowe
 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy – wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
 2. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów   kodeksu cywilnego.
 3. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
                                                                                                                  Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                     Marian Jerzy Ryznar
Załączniki:
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Wzór umowy – załącznik nr 2
Oświadczenie RODO – zał. nr 3
Załącznik graficzny – mapa – zał. nr 4
Data składania ofert:
2019-12-19 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-12-10 09:34:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-12-19 10:49:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 21.97 KbPlik doc
2. Formularz oferty 13.51 KbPlik doc
3. Oświadczenie RODO 13.88 KbPlik doc
4. Umowa projekt 19.62 KbPlik doc
5. Zakłacznik graficzny 542.20 KbPlik pdf

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 14 sierpnia 2020r. 01:39:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.