URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wiązownica.

ZMIANY:
2020-01-10 13:03:00: Dodano wynik do przetargu
2019-12-20 12:11:41: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
Więcej >>>
2019-11-27 13:03:19: Dodano plik Uwaga Modyfikacja siwz.docx
Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zterenu gminy Wiązownica
Dz.U./S S222
18/11/2019
544623-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 7
18/11/2019S222
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 7
Numer referencyjny: IZ.271.20.2019
II.1.2)
Główny kod CPV
90500000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczny odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnychz nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wiązownica w sposób zapewniający osiągnięcieodpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami orazograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
W celu sporządzenia oferty Zamawiający podaje szacunkową ilość odpadów wytworzonych na terenie gminyWiązownica przez mieszkańców, wynikającą z przekazanych sprawozdań za rok 2018 r.
— 1 557 Mg. nieruchomości zamieszkałe
I półrocze 2019 r.
— 751 Mg. nieruchomości zamieszkałe
Dz.U./S S222
18/11/2019
544623-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 7
18/11/2019S222
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 7
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544623-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Wiązownica: Usługi związane z odpadami
2019/S 222-544623
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina WiązownicaAdres pocztowy: ul. Warszawska 15Miejscowość: WiązownicaKod NUTS: PL822Kod pocztowy: 37-522Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Józef OsowskiE-mail: inwestycje@wiazownica.pl Tel.: +48 166223631Faks: +48 166223631
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wiazownica.com
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.bip.wiazownica.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie podadresem: https://platformazakupowa.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zterenu gminy Wiązownica
Dz.U./S S222
18/11/2019
544623-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 7
18/11/2019S222
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 7
Numer referencyjny: IZ.271.20.2019
II.1.2)
Główny kod CPV
90500000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczny odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnychz nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wiązownica w sposób zapewniający osiągnięcieodpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami orazograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
W celu sporządzenia oferty Zamawiający podaje szacunkową ilość odpadów wytworzonych na terenie gminyWiązownica przez mieszkańców, wynikającą z przekazanych sprawozdań za rok 2018 r.
— 1 557 Mg. nieruchomości zamieszkałe
I półrocze 2019 r.
— 751 Mg. nieruchomości zamieszkałe
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 965 340.00 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90513100
90514000
90512000
90533000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Wiązownica
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczny odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnychz nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wiązownica w sposób zapewniający osiągnięcieodpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami orazograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Odbiórodpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gminy Wiązownica obejmuje:
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych pochodzących z gospodarstw domowych.
2. Odbiór odpadów segregowanych w tym odpadów ulegających biodegradacji.
3. Odbiór przedmiotów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opony, odpadówbudowlanych i rozbiórkowych oraz zimnego popiołu.
4. Dostarczanie do gospodarstw domowych worków do selektywnej zbiórki odpadów:
— koloru zielonego na szkło – 120 l,
Dz.U./S S222
18/11/2019
544623-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 7
18/11/2019S222
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 7
— koloru niebieskiego na papier tekturę i opakowania wielomateriałowe – 120 l,
— koloru żółtego na tworzywa sztuczne i metale – 120 l,
— koloru brązowego na odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych – 120 l.
5. Odbiór niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluoroscencyjne,oleje tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory.
6 .Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów z PSZOK na zgłoszenie telefoniczne.
7. Wyposażenie PSZOK w odpowiednie pojemniki leży po stronie Wykonawcy. Punkt ma umożliwić odbiórodpadów zbieranych selektywnie, w szczególności odpadów niebezpiecznych, np. przeterminowane lekarstwa,zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, opakowania po farbach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpadywielkogabarytowe, opony.
PSZOK winien zostać wyposażony w odpowiednie kontenery i pojemniki umożliwiające selektywną zbiórkęwszystkich frakcji, powinny być odpowiednio oznakowane dla odpowiednich frakcji. PSZOK jest zlokalizowanyna terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiązownica.
Na terenie gminy Wiązownica obowiązywać będzie system mieszany (pojemnikowy i workowy) zbiórkizmieszanych odpadów komunalnych oraz system workowy na odpady segregowane.
Odpady komunalne segregowane i niesegregowane powinny być zbierane w systemie indywidualnym „uźródła" w pojemnikach lub workach foliowych do tego celu przeznaczonych o odpowiedniej wytrzymałościzapewniającej bezpieczny z punktu widzenia technicznego i sanitarnego transport. Wykonawca jestzobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zebrać wszystkieodpady zgromadzone w pojemnikach lub workach.
Odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych od mieszkańców gminy prowadzony będzie wedługharmonogramu opracowanego przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu i uzgodnionego zZamawiającym z częstotliwością jeden raz w miesiącu. Powyższy harmonogram Wykonawca przekażeZamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych w terminach wynikających z przyjętegoharmonogramu odbioru, niezależnie od warunków atmosferycznych, pojazdami przystosowanymi do odbioruposzczególnych frakcji odpadów oraz w sposób wykluczający mieszanie odpadów segregowanych.
W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacjausługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzyZamawiającym i Wykonawcą i może polegać na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przezwłaścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługujedodatkowe wynagrodzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniegostanu sanitarnego, w szczególności zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczasdokonywania odbioru.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dz.U./S S222
18/11/2019
544623-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 7
18/11/2019S222
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 7
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że w celu wyboru najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny iwyboru ofert:
1. Cena ofertowa o wadze 60 %,
2. Termin płatności faktury o wadze 15 %,
3. Aspekty środowiskowe o wadze 25 %.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Wiązownica, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku z gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010),
2) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawąz dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.),
3) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia Wykonawcy orazdokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie Zamawiającego.
1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Wiązownica,
2) wpis (zezwolenie, licencja) na transport odpadów stanowiących przedmiot zamówienia.
3) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeńokresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 usługę odbioru odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy, o łącznej masie min.1000 Mg wraz z potwierdzeniem należytego wykonania lub wykonywania.
Dz.U./S S222
18/11/2019
544623-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 7
18/11/2019S222
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 7
2) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponowałniezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami tj. co najmniej 6 pojazdami, w tym:
a) co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi o minimalnej kubaturze 3 m3 każdy, przystosowanymdo odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
b) co najmniej 2 pojazdami skrzyniowymi o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbierania odpadów bez funkcjikompaktującej,
c) co najmniej 1 pojazdem skrzyniowym z dźwigiem HDS do odbioru odpadów wielkogabarytowych,
d) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów w kontenerach KP np. hakowiec.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia Wykonawcy orazdokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie Zamawiającego.
1) wykaz głównych usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieżwykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonaniai podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów dotyczącychnajważniejszych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostaływykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – innedokumenty.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedłożyć wymaganych dokumentów, Zamawiającydopuszcza złożenia innych dokumentów, w celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału wpostępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano usługi wskazane w wykazie,Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów;
2) wykaz potencjału technicznego (narzędzi, urządzeń technicznych), którym dysponuje lub będzie dysponowałWykonawca niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowaniatymi zasobami.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa projekt umowy stanowią.cy załącznik do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Dz.U./S S222
18/11/2019
544623-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 7
18/11/2019S222
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 7
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/12/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, POLSKA, sala nard pok. nr 25 I p.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III kwartał 2020
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przetargowego. Zamawiający określa wadium wkwocie 20 000 PLN.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawozamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), tj.:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 poz. 1804 ze zm.).
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, należy je przelać na konto Zamawiającego: BankSpółdzielczy w Jarosławiu o/Wiązownica nr rachunku: 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001. Na poleceniuprzelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg znak sprawy IZ.271.20.2019.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801
Dz.U./S S222
18/11/2019
544623-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 7
18/11/2019S222
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 7
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówieniaoraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawozamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisamiustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżelizostały przesłane w inny sposób;
3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąćwiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone wpkt 1). i w pkt 2).
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznejopatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanegocertyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania wtaki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadkuwniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu doczasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/11/2019
Data składania ofert:
2019-12-20 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-12-20 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-11-18 13:05:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-01-10 13:03:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu EU 134.79 KbPlik pdf
2. Formularz JEDZ- wersja edytowalna 182.00 KbPlik doc
3. SIWZ 160.00 KbPlik doc
4. Umowa projekt 105.00 KbPlik doc
5. Oświadczenie RODO 13.62 KbPlik doc
6. Wykaz środków transportu 14.50 KbPlik doc
7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 19.85 KbPlik doc
8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 37.00 KbPlik doc
9. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych 16.01 KbPlik doc
10. Formularz oferty 30.28 KbPlik doc
11. Uwaga Modyfikacja treści siwz 14.85 KbPlik doc
12. Informacja z otwarcia ofert 15.15 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 28 września 2020r. 05:10:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.