URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola

ZMIANY:
2019-11-25 14:53:05: Dodano wynik do przetargu
2.1  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia nieruchomości  położonej w miejscowości Ryszkowa Wola
2.2  Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 881 z nieruchomościami oznaczonymi jako działki ewidencyjne nr 748/6, 748/9, 748/12, 756/7, 756/6, 792, 759, 746/5, 746/2, 858/1, 879, 880, 882, 883, 884.
Od chwili nadania upoważnienia geodecie przez organ, działa on w jego imieniu.
 1.  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.
 1. Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019.725. t.j. ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady ministrów spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. 1999 nr 45 poz. 453).
 3. Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. 2018.2096. t.j. ze zm.),
 4. Ustawą z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego  (tj. Dz.U. 2019.1460. t.j. ze zm.).

Wiązownica, dnia 12.11.2019
Znak: IZ. 271.I.22.2019


ZAPYTANIE OFERTOWE
 
I   Zamawiający                                 Gmina Wiązownica
  Adres                                     ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
                                                 woj. podkarpackie
                                                 powiat jarosławski
Telefon                                   tel.  + 48 (16) 622 36 31
Faks                                        fax. + 48 (16) 622 36 32
 
 
II    Opis przedmiotu zamówienia
2.1  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia nieruchomości  położonej w miejscowości Ryszkowa Wola
2.2  Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 881 z nieruchomościami oznaczonymi jako działki ewidencyjne nr 748/6, 748/9, 748/12, 756/7, 756/6, 792, 759, 746/5, 746/2, 858/1, 879, 880, 882, 883, 884.
Od chwili nadania upoważnienia geodecie przez organ, działa on w jego imieniu.
 1.  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.
 1. Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019.725. t.j. ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady ministrów spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. 1999 nr 45 poz. 453).
 3. Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. 2018.2096. t.j. ze zm.),
 4. Ustawą z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego  (tj. Dz.U. 2019.1460. t.j. ze zm.).
 
III  Termin wykonania (zakończenia) zamówienia
3.1 Dokumentację  geodezyjną należy wykonać w terminie do 31 grudnia 2019 r. 
                                                    
IV  Warunki udziału w postępowaniu
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:
 1. Do dokonania rozgraniczenia upoważniony może być geodeta posiadający uprawnienia do rozgraniczenia i podziałów nieruchomości oraz do sporządzania dokumentacji dla celów prawnych.
Wydanych zg. z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 176).
 
V   Opis i sposób przygotowania oferty
 1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola”.
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną.
 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Vi   Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą
 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 1. formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do zapytania,
 2. oświadczenie RODO,
 3. kserokopia uprawnień geodezyjnych,
 4. parafowany projekt umowy,
 
VII   Kryteria wyboru ofert
 1. Najniższa zaoferowana cena – 100%.
 
VIII   Termin i miejsce składania ofert
 1. Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, sekretariat, w terminie do 25.11. 2019r. do godz. 10.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2019r. o godz. 10.15 w sali narad Urzędu.
 
IX   Klauzula informacyjna – art. 13 RODO   o   przetwarzaniu   danych   osobowych  
       w   celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania  wraz z ofertą złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według  załącznika do zapytania.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
 3. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości  Ryszkowa Wola” . Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 8 i 96 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019, poz. 1843),
 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 4. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
 1. Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych
    dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
    publicznego  nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
X    Postanowienia końcowe
 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy – wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
 2. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów   kodeksu cywilnego.
 3. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
                                                                                                                     Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                        Marian Jerzy Ryznar
Załączniki:
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Wzór umowy – załącznik nr 2
Oświadczenie RODO – zał. nr 3
Załącznik graficzny – mapa – zał. nr 4
Data składania ofert:
2019-11-25 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-11-13 13:52:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-11-25 14:53:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 21.82 KbPlik doc
2. Formularz oferty 13.51 KbPlik doc
3. Projekt umowy 19.60 KbPlik doc
4. Zał. graficzny 542.20 KbPlik pdf

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 14 sierpnia 2020r. 01:04:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.