URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2019 r.

ZMIANY:
2019-09-26 13:28:05: Dodano wynik do przetargu
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica, zakwalifikowanych do objęcia  specjalistyczną opieką ze względu na stan zdrowia oraz sytuację rodzinną.
2. Szczegółowy zakres świadczonych usług będzie ustalany indywidualnie dla każdego klienta, na podstawie zaleceń lekarza oraz przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 1. Zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
 2. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na odrębne pakiety (części):
 
Pakiety Wykaz dzieci objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi Forma zajęć w ramach których prowadzone będzie uczenie i rozwijanie umiejętności do samodzielnego życia
Pakiet 1. 5 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica
(autyzm wczesnodziecięcy)
Zajęcia pedagogiczne
Pakiet 2. 5 – letni chłopiec z miejscowości Nielepkowice
(autyzm wczesnodziecięcy)
Zajęcia terapeutyczne
 
Pakiet 3. 3 – letnia dziewczynka z miejscowości Zapałów
(autyzm dziecięcy)
Terapia ogólnorozwojowa

Znak: GOPS.4220.5.2019                                                       Wiązownica, 18.09.2019 r.
                                                                                                            
......................................................................
       (pieczęć  nagłówkowa)                                
Zapytanie ofertowe
 
Nazwa zadania: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2019 r.
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy                
REGON                                  651549584
NIP                                         7922049283 
Miejscowość                          Wiązownica
Adres                                      ul. Warszawska 15, 37-522  Wiązownica
pow. jarosławski
Strona internetowa:                www.wiazownica.com
Godziny urzędowania                       Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530
tel. / fax                                  (016) 622 36 70,  fax  (016) 622 36 31 wew. 141
e-mail:                                                gops@wiazownica.com
 
II. Termin wykonania (zakończenia):
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.10.2019 r. do 24.12.2019 r.   
 
III. Tryb udzielenia zamówienia:
Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica, zakwalifikowanych do objęcia  specjalistyczną opieką ze względu na stan zdrowia oraz sytuację rodzinną.
2. Szczegółowy zakres świadczonych usług będzie ustalany indywidualnie dla każdego klienta, na podstawie zaleceń lekarza oraz przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 1. Zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
 2. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na odrębne pakiety (części):
 
Pakiety Wykaz dzieci objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi Forma zajęć w ramach których prowadzone będzie uczenie i rozwijanie umiejętności do samodzielnego życia
Pakiet 1. 5 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica
(autyzm wczesnodziecięcy)
Zajęcia pedagogiczne
Pakiet 2. 5 – letni chłopiec z miejscowości Nielepkowice
(autyzm wczesnodziecięcy)
Zajęcia terapeutyczne
 
Pakiet 3. 3 – letnia dziewczynka z miejscowości Zapałów
(autyzm dziecięcy)
Terapia ogólnorozwojowa
 
VI. Warunki  udziału  w  postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy,
 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3  Zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie)
Zgodnie z § 3 Rozporządzenia z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, wykonawca spełni warunki udziału
w postępowaniu, jeżeli będzie:
1)   Dysponował osobą/ami z kwalifikacjami do wykonywania zawodu:  psychologa, pedagoga,  terapeuty zajęciowego, lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,
lub
będzie dysponował osobą/ami, która zdobywa lub podnosi wymagane kwalifikacje zawodowe, określone w ust. 1 §3 wyż. cyt. rozporządzenia, co najmniej rocznego stażu pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 §3 wyż. cyt. rozporządzenia i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
Warunek dysponowania osobami o kwalifikacjach psychologa lub terapeuty zajęciowego lub pedagoga dotyczy całego zakresu przedmiotu zamówienia.
 2)  Wskazane osoby muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
- szpitalu psychiatrycznym,
- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami   rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
- ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
- zakładzie rehabilitacji.
3)   Wskazane osoby muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, np.:
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
- kształtowania nawyków celowej aktywności,
- prowadzenia treningu zachowań społecznych.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę  oświadczeń i dokumentów.
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego  powinno wynikać między innymi:
 • jaki podmiot (nazwa i adres) oddaje swoje zasoby wykonawcy składającemu ofertę,
 • nazwa zamówienie, do realizacji którego będą udostępniane zasoby podmiotu trzeciego,
 • zakres udostępnianych zasobów ( zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów),
 • sposób wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (np., podwykonawstwo, doradztwo itp.).
 • stosunku prawnego, na podstawie którego podmiot trzeci udostępnia wykonawcy zasoby (umowa cywilno – prawna, umowa o współpracy itp.),
 • na jaki okres zostały udostępnione zasoby podmiotu trzeciego.
 
VI.  Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:
 1. formularz oferty
 2. formularz cenowy przedstawiający cenę wykonywania jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień powszedni od poniedziałku do piątku, zgodnie z załącznikiem nr 2.,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli dotyczy),
 4. oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 6. wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia,
 7. pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy)
 8. pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
 9. dokument potwierdzający wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 10. udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt 1 § 3 w/w rozporządzenia.
 11. posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 12. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.
 13. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.
 14. Oświadczenie RODO
 
VII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena jednej godziny usług.
 
1.    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
       Cena brutto  100%
Cena brutto, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 100 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:
NC x 100/C
gdzie:
NC - najniższa zaoferowana cena
C- cena oferty punktowanej.
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.
3.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę, spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą  liczbę punktów.
4.    Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
5.    Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
6.    Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę winny być ustalone jako niezmienne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
 
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1.    Formularz cenowy i oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
2.    Dokumenty wymienione w pkt VI są bezwzględnie wymagane i muszą być złożone w formie  pisemnej, w języku polskim, komputerowo lub odręcznie (czytelnym pismem) nieścieralnym atramentem lub długopisem.  
3.    Każdy Wykonawca  przystępując do postępowania może złożyć ofertę przetargową na cały zakres przedmiotu zamówienia ( wszystkie pakiety łącznie) lub na wybrane, pojedyncze pakiety (części).
4.    Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać  z tłumaczeniem na język polski.
5.    Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.    Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
7.    Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
8.    Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
9.    Złożone oferty będą oceniane odrębnie w odniesieniu do każdego pakietu (części) zamówienia.
10. Na kopercie należy umieści napis „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
   w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica                          

        w 2019 r.
 
IX. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiązownicy  ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, pokój nr 7 do dnia  26.09.2019 r. do godz. 10:00.

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu
    do wniesienia odwołania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 7 do dnia 26.09.2019 r., godz. 10:15

4. Sesja otwarcia ofert
1)  Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:     nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę, a także inne informacje, np: termin wykonania zamówienia.
2) Wykonawca który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego
z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
  3) Badanie i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części     niejawnej postępowania przetargowego.
  4)  Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści     
       złożonych przez nich ofert.
   5) Zamawiający poprawi w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
  6) O wprowadzonych poprawkach zamawiający niezwłocznie informuje wykonawcę, którego
        oferta została poprawiona.
 
X.  Przesłanki odrzucenia oferty, wykluczenia i unieważnienia postępowania.
1.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego,
- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia t. j. odbiega o 30% od średniej wartości cen złożonych ofert.
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, nie zgodził się na jej poprawienie;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów
2.   Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia jest niecelowe lub niezasadne , czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
 
XI. Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany zawartej umowy winny dla swojej ważności dokonywane być w formie pisemnej.
 
XII. Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
2. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie  przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
 1. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonają podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika
  z dokumentów załączonych do oferty);
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również ogłoszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy, a Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
 
Załączniki:
1.  Formularz ofertowy.
2.  Formularz cenowy.
3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia  publicznego.
4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.
5. Oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
7. Wykaz osób realizujących przedmiot zamówienia,
8. Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy)
9. Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
10. Dokument potwierdzający wykształcenie, potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
11. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt 1 § 3 w/w rozporządzenia.
12. Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
13. Oświadczenie RODO
 
Kierownik GOPS w Wiązownicy    
 
 
Data składania ofert:
2019-09-26 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-09-18 13:44:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-09-26 13:28:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz cenowy 13.23 KbPlik doc
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 23.42 KbPlik doc
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.38 KbPlik doc
4. Oświadczenie o niekaralności 12.61 KbPlik doc
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych 12.66 KbPlik doc
6. Oświadczenie osoby fizycznej 12.31 KbPlik doc
7. Oświadczenie RODO 13.71 KbPlik doc
8. Wykaz osób 14.41 KbPlik doc
9. Zobowiązanie 20.22 KbPlik doc
10. Formularz oferty 16.87 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 19 stycznia 2020r. 21:18:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.