URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wiązownica

ZMIANY:
2019-10-07 14:06:22: Dodano wynik do przetargu
2019-10-07 14:04:02: Usunięto plik Zawiadomienie o wyborze bip.pdf
Więcej >>>
2019-10-07 14:03:43: Usunięto plik Zawiadomienie o wyborze bip.pdf
2019-10-07 14:01:58: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze bip.pdf
2019-10-07 13:59:57: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze bip.pdf
2019-09-25 14:55:51: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert Gmina Wiązownica.doc
2019-09-19 10:56:29: Dodano plik Odpowiedzi na zapytania nr 1.docx
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek
organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Gmina Wiązownica oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez p Gminę i jej jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 i 5.1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie
reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 5.1). Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi 1 824 797,00 kWh. Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi 675 174,89 zł. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy
(zał. nr 5.1 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z
zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu:
• Gminnego Centrum Kultury w Wiązownicy • Szkoły Podstawowa w Mołodyczu • Szkoły Podstawowej
w Ryszkowej Woli • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piwodzie z Filią w Cetuli • Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zapałowie • Szkoły Podstawowej im. Księdza Stanisława Sudoła w
Wiązownicy • Szkoły Podstawowej w Manasterzu • Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy •
Zespołu Szkół w Szówsku Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego Zamawiający informuje, że
proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny.

Wójt Gminy Wiązownica: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY
WIĄZOWNICA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180A 04-464
Warszawa faks 22 295 12 92 e-mail: e.pacek@newpower.pl
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 598324-N-2019 z dnia 2019-09-17 r.

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Wiązownica, krajowy numer identyfikacyjny 55167400000000,
ul. Wiązownica 208 , 37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 622-36-31, email
ugwiazownica@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://wiazownica.com/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://bip.wiazownica.com/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

Tak
http://bip.wiazownica.com/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Siedziba Pełnomocnika Zamawiającego New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180 A, 04 – 464
Warszawa, pok. nr 214
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA
POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA
Numer referencyjny: IZ.271.15.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek
organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Gmina Wiązownica oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ
zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY
WIĄZOWNICA Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez p Gminę i jej jednostki
organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 i 5.1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie
reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania
ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 5.1). Zamówienie
– zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ: Szacunkowe
zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi 1 824 797,00
kWh. Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi 675 174,89
zł. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy
(zał. nr 5.1 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia
wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy
sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego
wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży
energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania
Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z
zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na
podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu:
• Gminnego Centrum Kultury w Wiązownicy • Szkoły Podstawowa w Mołodyczu • Szkoły Podstawowej
w Ryszkowej Woli • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piwodzie z Filią w Cetuli • Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zapałowie • Szkoły Podstawowej im. Księdza Stanisława Sudoła w
Wiązownicy • Szkoły Podstawowej w Manasterzu • Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy •
Zespołu Szkół w Szówsku Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego Zamawiający informuje, że
proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny.
II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09300000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 675174,89
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01 lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-01-01 2020-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca winien złożyć: aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego
dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien złożyć: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż co najmniej 0,9 GWh w skali
roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów
zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane (np. zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Wykonawca winien złożyć: aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy
Pzp W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć
oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca winien złożyć: a) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w
okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Warunek zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego dokumentu. b) wykaz
dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż
co najmniej 0,9 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (np. zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ), a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której
mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o
którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem
lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji: 1) składa także oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i
4 do SIWZ Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 5 pkt 4 Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). W przypadku oferty
składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców
oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: a) ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; b) zobowiązani są
ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia
za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z
innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z
załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia w zakresie
wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Podwykonawstwo Wykonawca może
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) składa oświadczenia w zakresie wskazanym w zał.
nr 3 i 4 do SIWZ Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać
podwykonawcom żadnej części zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Zamawiający
stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu do oferty dołącza: 1) oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ
dotyczące tych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz którego oferta została najwyżej oceniona,
przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 5) 1 ,c działu VII SIWZ.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu do oferty
dołącza: 1) oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 4 do SIWZ W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach
nr 3 i 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
(ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonywana łącznie przy czym koncesję na obrót energią
elektryczną winien posiadać każdy z Wykonawców) oraz brak podstaw wykluczenia. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa: a) w pkt 5, 1) c działu VII SIWZ składa: dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o których
mowa w pkt. 5, 2 a działu VII SIWZ powinien być aktualny. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, 2a) działu VII SIWZ zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5,3) działu VII SIWZ stosuje się odpowiednio. • Jeżeli
upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie takich
jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Oferta winna zawierać: 1) formularz oferty (zał. nr 2 do
SIWZ) wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami SIWZ, z podaniem: a) imienia i nazwiska,
nazwy (Firmy) oraz adresu (siedziby), a także nr faksu i adresu e-mail Wykonawcy , b) przedmiot
zamówienia oraz wartości zamówienia wyrażonej liczbowo i słownie kwotą brutto (łącznie z
podatkiem VAT), obejmującej całkowity koszt realizacji zamówienia, c) terminu wykonania, 2)
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ 3)
informacji o podwykonawstwie wg. zał. nr 9 do SIWZ (jeżeli Wykonawca przewiduje
podwykonawstwo w przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza
powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach
dyspozycji art. 144 ust.1 pkt. 1 Ustawy Pzp): • zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub
Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się
pisemnie o tych zmianach, • możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie liczby punktów poboru
wymienionych enumeratywnie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ),
które będzie dokonywane na podstawie zmiany załącznika nr 1 do Umowy bez konieczności
renegocjowania warunków Umowy, tj. wg stawki za kWh energii elektrycznej przewidzianej w Umowie i
wycenionej w Formularzu ofertowym Wykonawcy. Zmiana nie może przekroczyć 15% punktów poboru
wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i będzie następowała na podstawie aneksu
do Umowy. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie
grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. •
zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, • z
przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania
zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2020 r., • cena
jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko
w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym • cena
jednostkowa brutto ulegnie zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Data składania ofert:
2019-09-25 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-09-17 12:09:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-10-07 14:06:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 229.00 KbPlik doc
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 34.83 KbPlik txt
3. Formularz oferty - zał. nr 2 do siwz 55.00 KbPlik doc
4. Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy - warunki udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do siwz 20.94 KbPlik doc
5. Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy - Podstawy wykluczenia - zał. nr 4 do siwz 22.63 KbPlik doc
6. Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - zał. nr 5 do siwz 119.00 KbPlik doc
7. Zał. nr 1 do projektu umowy - zał. nr 5.1 do siwz 909.00 KbPlik doc
8. Wykaz dostaw - zał. nr 6 do siwz 36.50 KbPlik doc
9. Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia - zał. nr 7 do siwz 31.50 KbPlik doc
10. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 8 do siwz 35.50 KbPlik doc
11. Informacja o podwykonawcach - zał. nr 9 do siwz 32.75 KbPlik doc
12. Odpowiedzi na pytania nr 1 26.38 KbPlik doc
13. Informacja z otwarcia ofert 41.50 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 18 stycznia 2020r. 13:34:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.