URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Remont budynku remizy OSP w Mołodyczu

ZMIANY:
2019-08-02 11:10:12: Dodano wynik do przetargu
2019-07-19 13:16:23: Usunięto plik Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
Więcej >>>
2019-07-19 13:15:59: Dodano plik Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
2019-07-19 13:15:59: Dodano plik Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
2019-07-11 11:09:14: Dodano plik Korekta treści umowy stanowiącej zał. do zapytania.docx
3.1  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo – budowlanych i termomodernizacyjnych budynku istniejącej remizy OSP w miejscowości Mołodycz.
3.2  Zakres robót obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych  oraz docieplenia ścian zewnętrznych budynku  styropianem EPS o wsp. przewodzenia ciepła:  min. 0,038 [W/(mK)] wraz z wyprawą z tynku cienkowarstwowego  silikonowego,  wymianą parapetów zewnętrznych, dociepleniem stropu nad garażem i świetlicą, styropianem EPS 100 gr. 20 cm.  z  wylewką gr. 4 cm. oraz wymianą pokrycia dachowego budynku wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi.
3.3 Zakres robót  obejmuje w szczególności:
 1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe:
 • demontażu pokrycia dachowego,
 • demontaż rynien i rur spustowych,
 • demontaż obróbek blacharskich,
 • demontaż parapetów zewnętrznych, 
 • zamurowania otworów okiennych,
 • rozebranie izolacji stropu,
 • demontaż krat okiennych,
 • rozebranie schodów zewnętrznych,
2.  Roboty budowlane termomodernizacyjne i towarzyszące:
 • sprawdzenie    przyczepności   istniejącego   tynku   do  podłoża  i  ewentualne  usuniecie
odpadających elementów,
 • uzupełnienie ubytków zaprawa tynkarską,
 • docieplenie ścian zewnętrznych murowanych – styropian gr. 10 cm, + siatka na zaprawie klejowej,
 • docieplenie stropu - styropian gr. 20 cm + wylewka gr. 4 cm.,
 • wykonanie tynków cienkowarstwowych silikonowych o uziarnieniu 1,5 mm. kolor II gr. o fakturze „Baranek”,
 • wykonanie obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej płaskiej,
 • montaż rynien i rur spustowych,
 • wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej (blachodachówka) na łatach,
 • wykonanie podbitki okapu z desek struganych gr. min. 1,5 cm.,
 • częściowa zabudowa otworu w stropie  nad garażem,
 • montaż schodów strychowych i wyłazu dachowego,
 • instalacja odgromowa budynku ( zwody poziome i pionowe bez otoku),
 • schody zewnętrzne z krawężników  i kostki brukowej gr. 6 cm. (kostka szara),
3.4  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych robót, ujętych w opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarze robót,  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną.
 1. Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót. Do wbudowania mogą być użyte tylko i wyłącznie materiały i urządzenia nowe.

Specyfikacja  zapytania ofertowego
 
 
na wykonanie zadanie pn. Remont budynku remizy OSP w Mołodyczu 
 
 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz.1986) z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro
 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdzam:
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
……………………………………………………………
(podpis na oryginale)
 
 
 
 
 
Wiązownica, dn. 10.07.2019 r.
 
 
 
Rozdział I
Informacje ogólne i wprowadzające
 
 1.   Dane Zamawiającego:
Nazwa                                    Ochotnicza Straż Pożarna w Mołodyczu
  Adres                                      Mołodycz, 37-523 Radawa
 
 
  Pełnomocnik Zamawiającego
            Nazwa                                    Gmina Wiązownica
  Adres                                     ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
           woj. podkarpackie
powiat jarosławski
Telefon                                   tel.  + 48 (16) 622 36 31
Faks                                        fax. + 48 (16) 622 36 32
Poczta elektroniczna              sekretariat@wiazownica.com
NIP Gminy                             792 20 31 567
REGON Gminy                      650900364
Strona internetowa                 www.wiazownica.com
BIP                                          bip.wiazownica.com
Znak (numer referencyjny)
postepowania                         IZ.271.I.16.2019
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Pełnomocnika Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem
 
1.2     Zamawiający OSP Mołodycz, działający przez Pełnomocnika Gminę Wiązownica, reprezentowana przez Wójta Gminy, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.
 1.    Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowo –  
budowlanych budynku remizy OSP w miejscowości Mołodycz.
 1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji.
1.5    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 1. Zamawiający nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w j. polskim.
 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 8. Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wiazownica.com, oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie  Pełnomocnika Zamawiającego.
 
 
Rozdział II
Termin wykonania (zakończenia) zamówienia
 
2.1 Roboty należy wykonać w terminie do 15 września 2019 r.
 
Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia
 
3.1  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo – budowlanych i termomodernizacyjnych budynku istniejącej remizy OSP w miejscowości Mołodycz.
3.2  Zakres robót obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych  oraz docieplenia ścian zewnętrznych budynku  styropianem EPS o wsp. przewodzenia ciepła:  min. 0,038 [W/(mK)] wraz z wyprawą z tynku cienkowarstwowego  silikonowego,  wymianą parapetów zewnętrznych, dociepleniem stropu nad garażem i świetlicą, styropianem EPS 100 gr. 20 cm.  z  wylewką gr. 4 cm. oraz wymianą pokrycia dachowego budynku wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi.
3.3 Zakres robót  obejmuje w szczególności:
 1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe:
 • demontażu pokrycia dachowego,
 • demontaż rynien i rur spustowych,
 • demontaż obróbek blacharskich,
 • demontaż parapetów zewnętrznych, 
 • zamurowania otworów okiennych,
 • rozebranie izolacji stropu,
 • demontaż krat okiennych,
 • rozebranie schodów zewnętrznych,
2.  Roboty budowlane termomodernizacyjne i towarzyszące:
 • sprawdzenie    przyczepności   istniejącego   tynku   do  podłoża  i  ewentualne  usuniecie
odpadających elementów,
 • uzupełnienie ubytków zaprawa tynkarską,
 • docieplenie ścian zewnętrznych murowanych – styropian gr. 10 cm, + siatka na zaprawie klejowej,
 • docieplenie stropu - styropian gr. 20 cm + wylewka gr. 4 cm.,
 • wykonanie tynków cienkowarstwowych silikonowych o uziarnieniu 1,5 mm. kolor II gr. o fakturze „Baranek”,
 • wykonanie obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej płaskiej,
 • montaż rynien i rur spustowych,
 • wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej (blachodachówka) na łatach,
 • wykonanie podbitki okapu z desek struganych gr. min. 1,5 cm.,
 • częściowa zabudowa otworu w stropie  nad garażem,
 • montaż schodów strychowych i wyłazu dachowego,
 • instalacja odgromowa budynku ( zwody poziome i pionowe bez otoku),
 • schody zewnętrzne z krawężników  i kostki brukowej gr. 6 cm. (kostka szara),
3.4  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych robót, ujętych w opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarze robót,  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną.
 1. Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót. Do wbudowania mogą być użyte tylko i wyłącznie materiały i urządzenia nowe.
 
Rozdział IV
Warunki udziału w postępowaniu
 
4.1  W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,   o ile wynika to z odrębnych przepisów.
  Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.2  W zakresie potencjału technicznego i zawodowego:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zadanie odpowiadające swoim rodzajem  przedmiotowi zamówienia (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie), tj. wykonał  co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą  swoim rodzajem i zakresem  przedmiotowi zamówienia, tzn. polegającą na budowie, rozbudowie lub remoncie  obiektu kubaturowego o  wartości co najmniej 100 000 zł. brutto., zawierającą w swoim zakresie roboty termomodernizacyjne budynku.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie  oświadczenia oraz dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano usługi  wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania  tych dowodów.
Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie roboty w ramach jednej umowy.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
 • zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
 • zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.
4.3  W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
       Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 
Rozdział V
Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą
 
 1.    Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 1. formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do zapytania,
 2. kosztorys ofertowy,
 3. oświadczenie  dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do zapytania,
 4. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do zapytania,
 5. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem,
 6. wykaz wykonanych robót + referencje
 7. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
 8. oświadczenie RODO,
 9. pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
 10. zobowiązanie dla podmiotu trzeciego,
 1. Oferta wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) musi spełniać następujące wymagania (jeżeli dotyczy):
 1. podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum,
 2. oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu
  i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
 3. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca w zakresie w jakim go dotyczą (jeżeli warunki  udziału zostały określone w postępowaniu,
 
Rozdział VI
Kryteria oceny ofert
 
6.1  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
6.2  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
       Cena brutto  100%
Cena brutto, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 100 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:
NC x 100/C
gdzie:
NC - najniższa zaoferowana cena
C- cena oferty punktowanej.
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku.
6.3  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.
6.4 Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
6.5  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
6.6  Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
6.7  Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako niezmienne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
 
Rozdział VII  
Sposób przygotowania oferty
 
7.1 Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z zał. nr 1 – formularz oferty do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
7.2 Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
7.3 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
7.4 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać  z tłumaczeniem na język polski.
7.5 Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.6 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
7.7 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
7.8 Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
7.9 Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
7.10 Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie:
                                                 Urząd Gminy w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
Oferta przetargowa na realizację zadania:
Remont  budynku remizy OSP w Mołodyczu
Znak postępowania: IZ.271.I.16.2019
nie otwierać przed 18.07.2019 r. godz. 10:15
 
 
Rozdział VIII
Opis sposobu obliczania ceny
 
 1. Zamawiający informuje, że formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
 2. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie   przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń
 3. Cenę brutto oferty należy obliczyć uwzględniając określony w „Opis przedmiotu zamówienia” i „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” ilościowy i jakościowy zakres zamówienia i ewentualne ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na wartość oferty.
 4. Kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostanie określone wynagrodzenie ryczałtowe należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysu jako iloczynu ilości (liczby) ustalonych przez Wykonawcę jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu.
 5. Cenę  oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki – w tym podatek VAT.
8.7  Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
 
Rozdział IX
Termin i miejsce składania ofert
 
9.1  Oferty należy złożyć w siedzibie  Pełnomocnika Zamawiającego:
Urząd Gminy Wiązownica  ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
        Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)
        w terminie do dnia 18-07-2019 do godz. 10:00
9.2   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego
        Pokój nr 25 I p. (Sala narad)
        do dnia 18-07-2019 o godz. 10:15
9.3   Oferty złożone po terminie będą nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do adresata.
9.4   Sesja otwarcia ofert
  1) Bezpośrednio   przed  otwarciem  ofert  zamawiający  przekaże zebranym wykonawcom       
            informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  2) Otwarcie  ofert  jest  jawne  i nastąpi  bezpośrednio  po  odczytaniu  ww.  informacji. Po
            otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy,
            którego  oferta  jest  otwierana, cena, a  także  inne  informacje,  np:   termin wykonania
            zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
      3)  Wykonawca   który  nie   będzie   obecny   przy   otwieraniu   ofert   może  wystąpić  do
            Zamawiającego  z  wnioskiem  o przesłanie  informacji   ogłoszonych w trakcie otwarcia
            ofert.
       4) Badanie  i  ocena   złożonych  ofert   dokonana   zostanie  przez   komisję   przetargową
            w części  niejawnej postępowania przetargowego.
       5) Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści     
            złożonych przez nich ofert.
       6) Zamawiający poprawi w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych     
dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
       7) o   wprowadzonych   poprawkach   zamawiający   niezwłocznie   informuje  wykonawcę,
            którego oferta została poprawiona.
 
Rozdział X
Przesłanki odrzucenia oferty i Wykluczenia Wykonawcy
 
10.1.  Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10.2    Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego,
- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia t. j. odbiega o 30% od średniej wartości cen złożonych ofert.
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, nie zgodził się na jej poprawienie;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów
10.3   Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia jest niecelowe lub niezasadne , czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
 
Rozdział XI
Zmiany w umowie
 
11.1 Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie, o ile to zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju czynności.
11.2   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie   
leży    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia mowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
11.3   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
11.4   Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony. Zmiany te nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym.
11.5 W szczególności Zamawiający, dopuszcza:
        1)      aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy,
            zmianę adresu siedziby czy lokalizacji Zamawiającego, gdzie będą świadczone
            usługi, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,
                2)     zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od
            Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności
wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować,
 1. zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z powodu uzasadnionych
 zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla  Zamawiającego,
 1. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki          
podatku VAT  w trakcie  obowiązywania niniejszej umowy,
 1. zmniejszenia  zakresu usług wynikającego z bieżących potrzeb z jednoczesnym
           zmniejszeniem wynagrodzenia.
 
Rozdział XII  
Klauzula informacyjna – art. 13 RODO   o   przetwarzaniu   danych   osobowych  
w   celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania  wraz z ofertą złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według  załącznika do zapytania.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
 3. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Remont budynku remizy OSP w m. Mołodycz
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 8 i 96 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018, poz. 1986 ze zmianami),
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 5. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
 1. Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych
    dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
    publicznego  nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
Rozdział XIII
Postanowienia końcowe
13.1   Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów   kodeksu cywilnego.
13.2   Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
13.3   Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
13.4 Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie  przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
 
                                                                           Pełnomocnik Zamawiającego
                                                                                                  Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                      Marian Jerzy Ryznar
 
Załączniki:
1.  Formularz ofertowy,
2.  Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3.  Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
4.  Wykaz wykonanych robót,
5.  Przedmiar robót,
6.  Projekt umowy,
7.  Oświadczenie RODO,
8.  Oświadczenie  o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
9.  Zobowiązanie dla podmiotu trzeciego,
 
Data składania ofert:
2019-07-18 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-07-10 11:55:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-08-02 11:10:12
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Spec. zapytania ofertowego 52.55 KbPlik doc
2. Formularz oferty 17.72 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 15.12 KbPlik doc
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu 15.21 KbPlik doc
5. Oświadczenie RODO 13.37 KbPlik doc
6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 17.25 KbPlik doc
7. Projekt umowy 130.00 KbPlik doc
8. Wykaz wykonanych zamówień 14.18 KbPlik doc
9. Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór 19.43 KbPlik doc
10. Przedmiar robót 1.48 MBPlik pdf
11. Korekta treści załącznika - projektu umowy 18.14 KbPlik doc
12. Informacja z otwarcia ofert 33.00 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 28 maja 2020r. 06:50:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.