URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz rozbudowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej na terenie miejscowości Wiązownica

ZMIANY:
2019-06-05 14:46:58: Dodano wynik do przetargu
2019-05-31 10:43:06: Dodano plik Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
Więcej >>>
2019-05-24 13:58:20: Dodano plik Zakres opracowania sieć wodoc. 3.pdf
2019-05-24 13:57:50: Dodano plik Zakres opracowania sieć wodoc. 2.pdf
2019-05-24 13:57:24: Dodano plik Zakres opracowania sieć wodoc. 1.pdf
2019-05-24 13:56:51: Dodano plik Zakres - wycena usług.docx
2019-05-24 13:56:19: Dodano plik Projekt umowy.docx
2019-05-24 13:55:49: Dodano plik Oświadczenie RODO.docx
2019-05-24 13:55:22: Dodano plik Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
2019-05-24 13:54:49: Dodano plik Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx
2019-05-24 13:54:04: Dodano plik Formularz oferty.docx
2019-05-24 13:53:09: Dodano plik Modyfikacja treści i zakresu specyfikacji i zmiana terminu składania ofert.docx
2019-05-23 11:19:47: Dodano plik Odpowiedzi na pytania Wykonawców2.docx
2019-05-22 14:10:55: Dodano plik Odpowiedzi na pytania Wykonawców.docx
 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz   z przykanalikami, obejmującej przebudowę (przeprojektowanie) istniejącej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na działkach zabudowanych, korzystających już z kanalizacji sanitarnej,  na  system  grawitacyjno-tłoczny,  oraz rozbudowę kanalizacji grawitacyjnej                i tłocznej na pozostałym terenie w miejscowości Wiązownica.
 2. Zakres opracowania określa  mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik do zapytania ofertowego.
 3. Planowany zakres opracowań obejmuje:
1)   mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500.
2)             mapę ewidencyjną jako załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
3)             wypisy uproszczone z rejestru gruntów jako załączniki w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
4)             geotechniczne warunki posadowienia obiektów lub w razie potrzeby dokumentację geologiczno-inżynierską.
5)             zaprojektowanie przepompowni ścieków w zależności od warunków lokalnych wraz z uzyskaniem warunków zasilania energetycznego i projektu przyłącza energetycznego.
6)                przygotowanie materiałów w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (wraz z raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – jeśli będzie wymagany w prowadzonym postępowaniu) oraz  decyzji lokalizacji celu publicznego.
7)                uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód właścicieli działek na przebieg sieci kanalizacji w formie umów użyczenia oraz uzyskanie decyzji od administratorów dróg, cieków wodnych na przekroczenie siecią.
8)            projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system grawitacyjno – tłoczny oraz rozbudowy kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej,
9)    specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
 
 1. Dokumentacja powinna zostać wykonana w dwóch etapach:
     Etap I obejmuje:
 1. Wykonawca w terminie 30 dni od podpisania umowy przedłoży do uzgodnienia koncepcję w formie opisowej i rysunkowej przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze wstępnymi zgodami mieszkańców na projektowany przebieg kanalizacji.
 2. Po pozytywnym zaopiniowaniu koncepcji przez Zamawiającego w terminie 10 dni od daty złożenia koncepcji Wykonawca przedłoży w terminie 14 dni - materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz decyzji  lokalizacji celu publicznego.
 3. Materiały przedłożone do uzyskania w/w decyzji muszą zawierać: zgody mieszkańców na projektowany przebieg kanalizacji w formie nieodpłatnych umów użyczenia z załącznikiem graficznym, warunki wykonania przekroczeń dróg, kolizji z innymi urządzeniami.
 4. W przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko ustala się termin jego wykonania na 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy postanowienia o obowiązku jego sporządzenia. Ze względu na konieczność przekroczenia pasa drogi powiatowej projektowaną  siecią kanalizacyjną termin uzyskania warunków  może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
 
     Etap II obejmuje:
1)    Projekt budowlany zgodny z przepisami prawa budowlanego, Rozporządzaniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno –użytkowego (tj. Dz.U. z 2013. poz.1129 ze zm.) w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie PDF.
2)    Projekt wykonawczy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno –użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 poz.1129 ze zm.) w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie PDF.
3)    Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 poz.1129 ze zm.) w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie PDF.
4)    Przedmiary robót w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 poz.1129 ze zm.) w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie Adobe Acrobat Reader (*.pdf) oraz w rozszerzeniu(*.xls).
5)    Kosztorys inwestorski w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie PDF.
6)    Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie PDF.
5.    W związku z tym, że opracowania stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca wykona je zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) pod rygorem odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego.
6.    W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń "równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej niniejszą umową dokumentacji projektowej –Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do wydania na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii na temat ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
7.    Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będą roboty budowlane wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz w razie potrzeby uzupełni tę dokumentacje.
8.    Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień rzeczoznawców w niezbędnym zakresie,
 1. Koszty wszystkich materiałów, uzgodnień, ekspertyz, decyzji oraz ewentualnych odkrywek niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej pokryje Wykonawca. Dokumentacja zapisana na płycie CD/DVD winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika).
 2. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania objętego zapytaniem ofertowym.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta musi obejmować wszystkie wymienione w opisie danej części pozycje – w przeciwnym przypadku, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.

 
Znak: IZ.271.I.14.2019                                                                      Wiązownica, 17.05.2019 r.
                                                                                                            
......................................
(pieczęć  nagłówkowa)
                                              
 
                                                      Specyfikacja  zapytania ofertowego
 
 
na wykonanie kompletnej  dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz rozbudowę kanalizacji grawitacyjnej  i tłocznej na terenie miejscowości Wiązownica
 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina  Wiązownica 
REGON                                650900364
NIP                                       792 20 31 567  
Miejscowość                        Wiązownica
Adres                                    ul. Warszawska 15, 37-522  Wiązownica
pow. jarosławski
Strona internetowa:                          www.wiazownica.com
Godziny urzędowania         Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530
tel. / fax                                (016) 622 36 31,  fax  (016) 622 36 31 wew. 23
e-mail:                                  sekretariat@wiazownica.com
 
II. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w 2 etapach:
Etap I - opracowanie koncepcji - w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.
Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej  - do 30.11.2019 r.
Za termin przekazania koncepcji oraz dokumentacji projektowej uznaje się dzień  akceptacji przez zamawiającego, potwierdzony podpisanym protokołem zdawczo -odbiorczym.
 
III. Tryb udzielenia zamówienia:
Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego zamówienia, ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz             z przykanalikami, obejmującej przebudowę (przeprojektowanie) istniejącej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na działkach zabudowanych, korzystających już z kanalizacji sanitarnej,  na  system  grawitacyjno-tłoczny,  oraz rozbudowę kanalizacji grawitacyjnej                i tłocznej na pozostałym terenie w miejscowości Wiązownica.
 2. Zakres opracowania określa  mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik do zapytania ofertowego.
 3. Planowany zakres opracowań obejmuje:
1)   mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500.
2)             mapę ewidencyjną jako załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
3)             wypisy uproszczone z rejestru gruntów jako załączniki w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
4)             geotechniczne warunki posadowienia obiektów lub w razie potrzeby dokumentację geologiczno-inżynierską.
5)             zaprojektowanie przepompowni ścieków w zależności od warunków lokalnych wraz z uzyskaniem warunków zasilania energetycznego i projektu przyłącza energetycznego.
6)                przygotowanie materiałów w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (wraz z raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – jeśli będzie wymagany w prowadzonym postępowaniu) oraz  decyzji lokalizacji celu publicznego.
7)                uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód właścicieli działek na przebieg sieci kanalizacji w formie umów użyczenia oraz uzyskanie decyzji od administratorów dróg, cieków wodnych na przekroczenie siecią.
8)            projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system grawitacyjno – tłoczny oraz rozbudowy kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej,
9)    specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
 
 1. Dokumentacja powinna zostać wykonana w dwóch etapach:
     Etap I obejmuje:
 1. Wykonawca w terminie 30 dni od podpisania umowy przedłoży do uzgodnienia koncepcję w formie opisowej i rysunkowej przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze wstępnymi zgodami mieszkańców na projektowany przebieg kanalizacji.
 2. Po pozytywnym zaopiniowaniu koncepcji przez Zamawiającego w terminie 10 dni od daty złożenia koncepcji Wykonawca przedłoży w terminie 14 dni - materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz decyzji  lokalizacji celu publicznego.
 3. Materiały przedłożone do uzyskania w/w decyzji muszą zawierać: zgody mieszkańców na projektowany przebieg kanalizacji w formie nieodpłatnych umów użyczenia z załącznikiem graficznym, warunki wykonania przekroczeń dróg, kolizji z innymi urządzeniami.
 4. W przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko ustala się termin jego wykonania na 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy postanowienia o obowiązku jego sporządzenia. Ze względu na konieczność przekroczenia pasa drogi powiatowej projektowaną  siecią kanalizacyjną termin uzyskania warunków  może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
 
     Etap II obejmuje:
1)    Projekt budowlany zgodny z przepisami prawa budowlanego, Rozporządzaniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno –użytkowego (tj. Dz.U. z 2013. poz.1129 ze zm.) w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie PDF.
2)    Projekt wykonawczy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno –użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 poz.1129 ze zm.) w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie PDF.
3)    Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 poz.1129 ze zm.) w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie PDF.
4)    Przedmiary robót w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 poz.1129 ze zm.) w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie Adobe Acrobat Reader (*.pdf) oraz w rozszerzeniu(*.xls).
5)    Kosztorys inwestorski w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie PDF.
6)    Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie PDF.
5.    W związku z tym, że opracowania stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca wykona je zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) pod rygorem odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego.
6.    W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń "równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej niniejszą umową dokumentacji projektowej –Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do wydania na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii na temat ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
7.    Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będą roboty budowlane wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz w razie potrzeby uzupełni tę dokumentacje.
8.    Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień rzeczoznawców w niezbędnym zakresie,
 1. Koszty wszystkich materiałów, uzgodnień, ekspertyz, decyzji oraz ewentualnych odkrywek niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej pokryje Wykonawca. Dokumentacja zapisana na płycie CD/DVD winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika).
 2. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania objętego zapytaniem ofertowym.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta musi obejmować wszystkie wymienione w opisie danej części pozycje – w przeciwnym przypadku, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
 
V.   Warunki udziału w postępowaniu
1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Zdolności technicznej lub zawodowej (wiedza i doświadczenie)
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
 
VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:
 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 1. formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do zapytania,
 2. kosztorys/wycena usług,
 3. oświadczenie  dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do zapytania
 4. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do zapytania,
 5. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem,
 6. oświadczenie RODO,
 7. pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
 1. Oferta wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) musi spełniać następujące wymagania (jeżeli dotyczy):
 1. podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum,
 2. oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu
  i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
 3. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca w zakresie w jakim go dotyczą.
3.    Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
4.    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
5.    Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
 
VII. Kryteria oceny ofert
 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
Cena brutto  100%
Cena brutto, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 100 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:
NC x 100/C
gdzie:
NC - najniższa zaoferowana cena
C- cena oferty punktowanej.
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 2 miejsca po przecinku.
 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.
 2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
 
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1.    Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
2.    Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
4.    Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.    Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.    Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
7.    Rozliczenie wykonanych usług następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Wykonawcę, na podstawie  protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcą i zamawiającego.
8.  Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
9.    Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego.
10. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
11.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres   zamawiającego z napisem na kopercie:
Wykonanie kompletnej  dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz rozbudowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej na terenie miejscowości Wiązownica
 
IX.   Termin i miejsce składania ofert:
1.    Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
        Urząd Gminy Wiązownica 37-522 Wiązownica
   Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)    do dnia 27-05-2019 do godz. 10:00
2.    Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie   
        terminu do wniesienia odwołania.
3.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
   Pokój nr 25 I p. (Sala narad)  do dnia 27-05-2019 o godz. 10:15
4.    Sesja otwarcia ofert
       1)  otwarcie  ofert  jest  jawne  i mogą w nim uczestniczyć również Wykonawcy. Po
            otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy,
            którego  oferta  jest  otwierana, cena, a  także  inne  informacje,  np:   termin wykonania
            zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
      2)  Wykonawca   który  nie   będzie   obecny   przy   otwieraniu   ofert   może  wystąpić  do
            Zamawiającego  z  wnioskiem  o przesłanie  informacji   ogłoszonych w trakcie otwarcia
            ofert.
       3) badanie  i  ocena   złożonych  ofert   dokonana   zostanie  przez   komisję   przetargową
            w części     niejawnej postępowania przetargowego.
       4) Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści     
            złożonych przez nich ofert.
       5) Zamawiający poprawi w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych    
dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
       6) o   wprowadzonych   poprawkach   zamawiający   niezwłocznie   informuje  wykonawcę,
            którego oferta została poprawiona.
 
X. Przesłanki odrzucenia oferty
1.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 2. oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 3. oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów
lub oświadczeń, pomimo  wezwania przez Zamawiającego Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów.
2.   Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeżeli:
  1)  wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania.
  2)  nie spełnia określonych warunków udziału w postępowaniu.
Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.
 
XI. Zmiany w umowie
1.   Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie, o ile to zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju czynności.
2.       W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  
leży    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia mowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3.       Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
4.       Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony.
Zmiany  te  nie  mogą  wykraczać  poza  określenie  przedmiotu  zamówienia  zawartego w zapytaniu ofertowym.
5.      W szczególności Zamawiający, dopuszcza:
        1)      aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy,
            zmianę adresu siedziby czy lokalizacji Zamawiającego, gdzie będą świadczone
            usługi, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,
                2)     zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od
            Wykonawcy lub  Zamawiającego, w  szczególności  w  przypadku   okoliczności
wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować,
 1. zmiany  terminów  realizacji  przedmiotu  zamówienia z powodu uzasadnionych
zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla  Zamawiającego,
 1. zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku  ustawowej  zmiany  stawki         
podatku VAT na usługi pocztowe w trakcie  obowiązywania niniejszej umowy,
 1. zmniejszenia  zakresu  usług wynikającego  z  bieżących potrzeb z jednoczesnym
           zmniejszeniem wynagrodzenia.
 
XII   Klauzula informacyjna – art. 13 RODO   o   przetwarzaniu   danych   osobowych   w   celu
       związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania  wraz z ofertą  złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według  załącznika do zapytania.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
 3. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Wykonanie kompletnej  dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz rozbudowę kanalizacji grawitacyjnej  i tłocznej na terenie miejscowości Wiązownica.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 8 i 96 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018, poz. 1986 ze zmianami),
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 5. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
 1. Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych
dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia   publicznego  nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 
*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
XIII. Postanowienia końcowe:
1.    Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
2.    Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.    Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie  przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4.    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający umieści na stronie internetowej Zamawiającego.
5.    Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
6.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar
 
 
Załączniki:
1.  Formularz ofertowy
2.  Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
4.  Zakres usług/ wycena,
5.  Oświadczenie RODO
6.  Projekt umowy
 
 
 
 
 
 
 
 
Data składania ofert:
2019-05-27 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-05-17 13:13:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-06-05 14:46:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 34.99 KbPlik doc
2. Zakres- wycena usług 16.90 KbPlik doc
3. Formularz oferty 22.01 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 15.21 KbPlik doc
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków 15.31 KbPlik doc
6. Oświadczenie RODO 15.12 KbPlik doc
7. Projekt umowy 21.59 KbPlik doc
8. Obszar terenu objęty opracowaniem 282.83 MBPlik pdf
9. Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu wykonania I etapu zamówienia 16.52 KbPlik doc
10. Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2 15.32 KbPlik doc
11. UWAGA modyfikacja zakresu i zmiana terminu składania ofert 19.59 KbPlik doc
12. Aktualny formularz oferty po zmianie 22.40 KbPlik doc
13. Aktualne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 15.19 KbPlik doc
14. Aktualne oświadczenie o spełnianiu warunków 15.28 KbPlik doc
15. Aktualne oświadczenie RODO 15.11 KbPlik doc
16. Aktualny projekt umowy po zmianach 21.90 KbPlik doc
17. Aktualny zakres usług do wyceny 23.41 KbPlik doc
18. Zakres opracowania sieci wodociągowej 1 1.64 MBPlik pdf
19. Zakres opracowania sieci wodociągowej 2 1.13 MBPlik pdf
20. Zakres opracowania sieci wodociągowej 3 2.38 MBPlik pdf
21. Informacja z otwarcia ofert 34.00 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 06 grudnia 2019r. 11:49:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.