XML
ograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zapałów
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
                        OGŁASZA  OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na dzierżawę nieruchomości rolnej na okres 5 lat dla mieszkańców miejscowości Zapałów
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          /DzU. 2023.poz.40 t.j. ze zm./ oraz art.6 ust.4, ust.10, art.13 ust.1art. 25 ust.2 w zw. z art.23 ust.1 pkt.7a oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /DzU. 2023.poz.344 t.j. ze zm./, Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LXX/510/2023 z dnia 18.07.2023
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
  1. Nieruchomość stanowi własność Gminy Wiązownica i pochodzi z mienia wiejskiego, w związku z tym przetarg ogranicza się do mieszkańców wsi Zapałów.
  2. Sąd Rejonowy w Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 149 -   KW 99898/5.
2.  Do dzierżawy przeznacza się działkę nr 149 o powierzchni 59 ha położoną w
miejscowość Zapałów
w tym część działki  nr 149 - pow. 10,00 ha  przeznacza się do sposobu użytkowania jako pastwisko 
a część działki   nr 149 - pow. 49,00 ha  przeznacza się do sposobu użytkowania jako grunt orny. 
Zgodnie z ustaleniami SUiKZP Gminy Wiązownica , w/w tereny leżą w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- przedłożenie komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu mieszkańca wsi Zapałów, zgodnie z art. 25, art.28 Kodeksu cywilnego, w terminie do 26.09.2023r.
Komisja Przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych i uprawnionych do przetargu będzie wywieszona w siedzibie właściwego urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
- wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 6000,00 zł,  na konto Urzędu   Gminy  w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym  w Jarosławiu O/Wiązownica    lub  w Kasie Urzędu   Gminy  w terminie  do dnia   26 września  2023r. W poleceniu przelewu wadium określić numer działki i położenie, której wpłata dotyczy. 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Wadium osoby, która przetarg przegrała lub odstąpiła od przetargu jest zwracane w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
 
3. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha wynosi 500,00zł (brutto), czynsz zwolniony z podatku VAT.
4. Minimalną wysokość postąpienia ustala się w wysokości 5 zł .
5. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.
Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą zobowiązane  są  do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy oraz projektem umowy dzierżawy.
Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,         w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .
7. Przetarg odbędzie się dnia 2 października 2023 r. o godz. 9ºº  w budynku Urzędu Gminy  w   Wiązownicy, pokój nr  25 (Sala Narad). Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną powinna okazać stosowne pełnomocnictwa.
8. Warunki dzierżawy określone zostaną w projekcie umowy dzierżawy (załącznik nr 1 do ogłoszenia    o przetargu), zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.
9. Wójt  Gminy  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.
Szczegółowe informacje oraz projekt umowy dzierżawy udziela  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego pokój nr 15  lub pod nr tel. 622 36 31.
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Zapałów.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej i strona internetowa UG Wiązownica .
  3. a/a
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Data wpłaty wadium:
2023-09-26 15:30:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2023-09-01 10:46:00
PublikującyIwona Kowal 2023-09-01 10:46:00

Rejestr zmian
XML
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa położonych w miejscowości Nielepkowice
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  Nielepkowice
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344.t.j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LXX/511/2023 z dnia 18 lipca 2023 r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczonych jako działki  nr 210/9, nr 210/10, nr 210/11, położonych w miejscowości Nielepkowice  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  19045/7.
Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr 210/9 – 0,1142 ha, nr 210/10 – 0,1158 ha, nr 210/11 – 0,1093 ha,   
2.  Opis nieruchomości – działki wymienione wyżej  zaszeregowane  są w Studium Uwarunkowań                i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązownica do obszarów osadniczych oraz rolnych. Obszar działek objęty jest decyzją o warunkach zabudowy, która określa ich przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Posiadają dobry dostęp do drogi  gminnej. Teren płaski, kształt działek foremny, prostokątny, granicach widocznych, z dostępem do mediów usytuowanych przy granicach działki macierzystej.  Warunki pod zabudowę mieszkaniową bardzo dobre.
3. Cena wywoławcza brutto ( zawiera 23% podatku VAT) nieruchomości: działki nr, nr 210/9 – 47 336,55zł  nr 210/10 – 48 000,75zł  nr 210/11 – 45 305,82zł. 
Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.
II. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążone prawami osób trzecich   i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
Warunki przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (przelewem lub gotówką) wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie   do dnia    29 września 2023r. ( w tytule wskazać numer działki, której wpłaty dotyczy). 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto.
2. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie przystąpienia przez nabywcę nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne   z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny  i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 5 października 2023r. o godz. 11°°  w budynku Urzędu Gminy  w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca   w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Osoba ustalona jako nabywca działki zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  Kierownik RRG  pokój nr 15  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica, sołectwa Nielepkowice.
  2. B I P, strona internetowa  UG Wiązownica.
  3. Prasa lokalna.
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Data wpłaty wadium:
2023-09-29 15:30:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2023-09-05 08:52:00
PublikującyIwona Kowal 2023-09-05 08:52:00

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w Jarosławiu i Oleszycach, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki po ukończonych zajęciach szkolnych.
I. Rodzaj i przedmiot zadania
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych  do szkół i ośrodków w miejscowości  Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki  po ukończonych zajęciach szkolnych w  2023 roku.
Dowóz będzie realizowany  na następujących  trasach:
1. Na trasie Mołodycz – Piwoda - Zapałów do OREW Oleszyce – 42 kmx2=84 km.
2. Na trasie Zapałów – Piwoda – Manasterz – Wiązownica - Szówsko do  SOSW,NSPP i OREW w Jarosławiu – 34 km x2 = 68 km.
Zasady przyznawania dotacji
1. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 poz. 1634 ze zm.).
2. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zmianami).
3. Dotację na przedmiotowe zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnie ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
Termin składania wniosków:
2022-12-22 10:00:00
PublikującyJózef Osowski 2022-11-30 13:09:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zarzadzenie + Regulamin 1.76 MBPlik pdf
2. Rozporządzenie 443.58 KbPlik pdf
3. Ogłoszenie na dowóz niepełnosprawnych dzieci 78.00 KbPlik doc
4. Umowa 74.50 KbPlik doc

Rejestr zmian