XML
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Gmina Wiązownica oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Wiązownica i jej jednostek organizacyjnych”. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez poszczególne gminy/powiat i ich jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 i 4.1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 4.1 do SIWZ).
Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ:
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022 wynosi 3 650 594,00 kWh.
Data składania ofert:
2020-11-18 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-11-18 11:00:00
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-10-19 13:02:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu UE 122.49 KbPlik pdf
2. SIWZ 258.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do siwz 45.44 KbPlik xls
4. Załącznik nr 2 do siwz - Formularz oferty 54.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do siwz Oświadczenie JEDZ wersja do odczytu 80.22 KbPlik pdf
6. Oświadczenie w formie JEDZ - wersja do pobrania.xml 125.70 KbPlik txt
7. Załącznik nr 4 do siwz - projekt umowy 120.00 KbPlik doc
8. Załącznik nr 4.1 do siwz - zał. do umowy 39.00 KbPlik doc
9. Załącznik nr 5 do siwz - wykaz dostaw 36.50 KbPlik doc
10. Załącznik nr 6 do siwz - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 31.00 KbPlik doc
11. Załacznik nr 7 do siwz - Informacja o podwykonawstwie 33.84 KbPlik doc

Rejestr zmian
XML
„BUDOWA WOLNOSTOJĄCYCH ALTAN REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI MOŁODYCZ, ZAPAŁÓW I NIELEPKOWICE”

ZMIANY:
2020-10-30 10:24:57: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz (dz. nr ewid. 511) , Zapałów (dz. nr ewid. 759/53), Nielepkowice (dz. nr ewid. 41 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. średnicy 6,0 m. i wysokości ok. 340 cm. Ściany altan otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie w postaci ławek, stołu i paleniskiem z rusztem do grillowania. 2.2 Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy okrągłe z drewna iglastego o śr. 28-32 cm. i wys. 2,3 m. impregnowane preparatem grzybobójczym i ogniochronnym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana z drewna iglastego o śr. 20 cm. spinającą całość konstrukcji. 2.3 Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych okrągłych z drewna iglastego o śr. 18 cm. opartych na płatwiach. Krokwie od strony zewnętrznej oszparowane bez oflisu w celu wykonania deskowania pełnego. Kąt nachylenia połaci dachowej 25-30° 2.4 Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych boazeryjnych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. Okap dachu wysunięty poza obrys konstrukcji altany min. 30 cm. z każdej strony. Okap wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 2.5 Miecze wspierające i usztywniające konstrukcję wiaty wykonać z okrąglaków z drewna iglastego o śr. 12-14 cm. 2.6 Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 2.7 Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Balustrada wykonana w zabudowie pełnej naprzemiennej, układanych w poziomie, z desek struganych o gr. min. 22 mm. 2.8 Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 2.9 Wnętrze altan wyposażone zostanie w stół wolnostojący w kształcie sześcioboku wiaty bez jednego boku o konstrukcji drewnianej, z drewna liściastego. Blat stołu szer. 80 cm. o konstrukcji pełnej z desek gr. 6 cm. obustronnie struganych, oszlifowanych papierem ściernym, zaimpregnowany. Krawędzie blatu stołu naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu nie jest dopuszczalna. 2.10 Altana zostanie wyposażona w ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu również w formie sześcioboku bez jednego boku . Ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu wykonane z drewna liściastego, bez oparcia, siedzisko z desek gr. 6 cm. i średniej szer. 40 cm. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa siedzisk ławek nie jest dopuszczalna. 2.11 Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek z drewna liściastego bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami o średniej szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o średniej gr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 2.12 Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron i ogniochronnym. 2.13 Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. 2.14 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 24 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości. 2.15 Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 odrębne części, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnego postępowania i oceny ofert. CZĘŚĆ NR 1 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Mołodycz 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Mołodycz na terenie działki oznaczonej nr ewid. 511 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy okrągłe z drewna iglastego o śr. 28-32 cm. i wys. 2,3 m. impregnowane preparatem grzybobójczym i ogniochronnym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana z drewna iglastego o śr. 20 cm. spinającą całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych okrągłych z drewna iglastego o śr. 18 cm. opartych na płatwiach. Krokwie od strony zewnętrznej oszparowane bez oflisu w celu wykonania deskowania pełnego. Kąt nachylenia połaci dachowej 25-30° 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych boazeryjnych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. Okap dachu wysunięty poza obrys konstrukcji altany min. 30 cm. z każdej strony. Okap wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 5. Miecze wspierające i usztywniające konstrukcję wiaty wykonać z okrąglaków z drewna iglastego o śr. 12-14 cm. 6. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 7. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Balustrada wykonana w zabudowie pełnej naprzemiennej, układanych w poziomie, z desek struganych o gr. min. 22 mm. 8. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 9. Wnętrze altan wyposażone zostanie w stół wolnostojący w kształcie sześcioboku wiaty bez jednego boku o konstrukcji drewnianej, z drewna liściastego. Blat stołu szer. 80 cm. o konstrukcji pełnej z desek gr. 6 cm. obustronnie struganych, oszlifowanych papierem ściernym, zaimpregnowany. Krawędzie blatu stołu naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu nie jest dopuszczalna. 10. Altana zostanie wyposażona w ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu również w formie sześcioboku bez jednego boku . Ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu wykonane z drewna liściastego, bez oparcia, siedzisko z desek gr. 6 cm. i średniej szer. 40 cm. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. 11. Konstrukcja ażurowa siedzisk ławek nie jest dopuszczalna. 12. Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. 13. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek z drewna liściastego bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami o średniej szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o średniej gr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 14. Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron i ogniochronnym. 15. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. CZĘŚĆ NR 2 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Zapałów 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Zapałów, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 759/53 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy okrągłe z drewna iglastego o śr. 28-32 cm. i wys. 2,3 m. impregnowane preparatem grzybobójczym i ogniochronnym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana z drewna iglastego o śr. 20 cm. spinającą całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych okrągłych z drewna iglastego o śr. 18 cm. opartych na płatwiach. Krokwie od strony zewnętrznej oszparowane bez oflisu w celu wykonania deskowania pełnego. Kąt nachylenia połaci dachowej 25-30° 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych boazeryjnych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. Okap dachu wysunięty poza obrys konstrukcji altany min. 30 cm. z każdej strony. Okap wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 5. Miecze wspierające i usztywniające konstrukcję wiaty wykonać z okrąglaków z drewna iglastego o śr. 12-14 cm. 6. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 7. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Balustrada wykonana w zabudowie pełnej naprzemiennej, układanych w poziomie, z desek struganych o gr. min. 22 mm. 8. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 9. Wnętrze altan wyposażone zostanie w stół wolnostojący w kształcie sześcioboku wiaty bez jednego boku o konstrukcji drewnianej, z drewna liściastego. Blat stołu szer. 80 cm. o konstrukcji pełnej z desek gr. 6 cm. obustronnie struganych, oszlifowanych papierem ściernym, zaimpregnowany. Krawędzie blatu stołu naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu nie jest dopuszczalna. 10. Altana zostanie wyposażona w ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu również w formie sześcioboku bez jednego boku . Ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu wykonane z drewna liściastego, bez oparcia, siedzisko z desek gr. 6 cm. i średniej szer. 40 cm. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. 11. Konstrukcja ażurowa siedzisk ławek nie jest dopuszczalna. 12. Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. 13. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek z drewna liściastego bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami o średniej szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o średniej gr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 14. Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron i ogniochronnym. 15. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. CZĘŚĆ NR 3 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Nielepkowice 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Nielepkowice, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 41 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy okrągłe z drewna iglastego o śr. 28-32 cm. i wys. 2,3 m. impregnowane preparatem grzybobójczym i ogniochronnym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana z drewna iglastego o śr. 20 cm. spinającą całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych okrągłych z drewna iglastego o śr. 18 cm. opartych na płatwiach. Krokwie od strony zewnętrznej oszparowane bez oflisu w celu wykonania deskowania pełnego. Kąt nachylenia połaci dachowej 25-30° 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych boazeryjnych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. Okap dachu wysunięty poza obrys konstrukcji altany min. 30 cm. z każdej strony. Okap wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 5. Miecze wspierające i usztywniające konstrukcję wiaty wykonać z okrąglaków z drewna iglastego o śr. 12-14 cm. 6. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 7. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Balustrada wykonana w zabudowie pełnej naprzemiennej, układanych w poziomie, z desek struganych o gr. min. 22 mm. 8. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 9. Wnętrze altan wyposażone zostanie w stół wolnostojący w kształcie sześcioboku wiaty bez jednego boku o konstrukcji drewnianej, z drewna liściastego. Blat stołu szer. 80 cm. o konstrukcji pełnej z desek gr. 6 cm. obustronnie struganych, oszlifowanych papierem ściernym, zaimpregnowany. Krawędzie blatu stołu naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu nie jest dopuszczalna. 10. Altana zostanie wyposażona w ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu również w formie sześcioboku bez jednego boku . Ławki po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stołu wykonane z drewna liściastego, bez oparcia, siedzisko z desek gr. 6 cm. i średniej szer. 40 cm. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. 11. Konstrukcja ażurowa siedzisk ławek nie jest dopuszczalna. 12. Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. 13. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek z drewna liściastego bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami o średniej szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o średniej gr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 14. Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron i ogniochronnym. 15. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. 2.16 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.17 Wymagany minimalny okres gwarancji (materiały i robociznę) wynosi 24 miesiące, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru robót, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego- niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

Data składania ofert:
2020-10-30 09:00:00
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-10-15 12:27:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-10-30 10:24:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 134.28 KbPlik doc
2. PZT Mołodycz 330.81 KbPlik pdf
3. PZT Zapałów 1001.38 KbPlik pdf
4. PZT Nielepkowice 588.93 KbPlik pdf
5. Rysunki techniczne altan 915.83 KbPlik pdf
6. Przedmiar cz. nr 1 Mołodycz 574.62 KbPlik pdf
7. Przedmiar cz. nr 2 Zapałów 584.76 KbPlik pdf
8. Przedmiar cz. nr 3 Nielepkowice 588.93 KbPlik pdf
9. ST 36.59 KbPlik doc
10. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.27 KbPlik doc
11. Oświadczenie RODO 13.78 KbPlik doc
12. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 23.12 KbPlik doc
13. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych 16.29 KbPlik doc
14. Wykaz osób 14.46 KbPlik doc
15. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 20.05 KbPlik doc
16. Projekt umowy 194.50 KbPlik doc
17. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 37.00 KbPlik doc
18. Formularz oferty 20.15 KbPlik doc
19. Informacja z otwarcia ofert 16.85 KbPlik doc

Rejestr zmian
XML
„Modernizacja istniejącej kotłowni poprzez wymianę wyeksploatowanych kotłów gazowych w obiekcie szkoły podstawowej w Zapałowie”

ZMIANY:
2020-10-23 10:38:15: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
2020-10-19 12:49:50: Dodano plik przedmiar kotłownia.pdf
Więcej >>>
2020-10-19 12:49:11: Dodano plik Modyfikacja treści zapytania.docx
4.1     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót  modernizacyjnych w istniejącej kotłowni gazowej  zaopatrujących do chwili obecnej w ciepło budynek główny szkoły podstawowej w miejscowości Zapałów.
4.2     W ramach niezbędnej modernizacji planuje się wymianę istniejących  2 nadmiernie już wyeksploatowanych, starych pieców  gazowych w istniejącej kotłowni, wraz  z wymianą  niezbędnego oprzyrządowania instalacji gazowej.
4.3     Podstawowe dane techniczne  całego obiektu:
          - pow. całkowita  zabudowy obiektu   1 337 m2
          - pow. całkowita użytkowa                  1 811 m2
          - kubatura                                            11 571 m3
4.4   W budynku funkcjonuje konwencjonalny zaopatrzenia w energię do ogrzewania obiektu – c.o z kotłowni gazowej.
4.5    W zakresie realizacji przedmiotu Wykonawca zobowiązany jest do następującego zakresu robót:
- roboty demontażowe istniejących kotłów,
- roboty demontażowe rurociągów o śr. 25-80 mm
- roboty budowlane związane z wykonaniem otworów w ścianach dla rurociągów,
- montaż rurociągów  instalacji gazowej i  instalacji c.o. w niezbędnym zakresie,
- montaż 2 kotłów gazowych kondensacyjnych jednofunkcyjnych,
- montaż sterowników,
- montaż rozdzielaczy,
- montaż pomp obiegowych, 
- montaż zaworów, filtrów, reduktorów itp.
Zamawiający  wskazał jedynie ogólny zakres zakresu robót , który zostanie uszczegółowiony przez Wykonawców w  sporządzonym kosztorysie ofertowym,  wg.  własnej kalkulacji.
         Ponadto Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokona:
  •  kompleksowej wizji lokalnej obiektu,
  •  doboru i montażu odpowiednich źródeł ciepła o odpowiednich parametrach technicznych   wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, 
  •  wykonania wszystkich robót towarzyszących związanych z montażem nowych pieców gazowych,  niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania  instalacji gazowej  i  c.o.          w obiekcie,
4.6     Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres  gwarancji jakości.
Data składania ofert:
2020-10-20 10:00:00
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-10-14 12:56:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-10-23 10:38:15
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja zapytania ofertowego 50.64 KbPlik doc
2. Formularz oferty 17.45 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 15.44 KbPlik doc
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 15.52 KbPlik doc
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 17.62 KbPlik doc
6. Oświadczenie RODO 13.82 KbPlik doc
7. Wykaz wykonanych zamówień 14.11 KbPlik doc
8. Projekt umowy 29.79 KbPlik doc
9. Uwaga modyfikacja treści zapytania i zmiana terminu składania ofert 14.49 KbPlik doc
10. Przedmiar robót 1.26 MBPlik pdf
11. Informacja z otwarcia ofert 16.81 KbPlik doc

Rejestr zmian