Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica
  
23-06-2017, Piątek, 13:54
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Decyzja
Treść ARCHIWALNA !

UG LŚ: 7624/13-5/09                                Wiązownica, dnia 29 kwietnia 2009r.

 

 

 

                                                         D E C Y Z J A

 

Działając na podstawie:

- art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 );

- § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U.  Nr 257, poz. 2573  ze zm.);

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ),

 

            Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez K§P Fabryka drzwi Sp. z o.o. Manasterz 71, 37-522 Wiązownica, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Zakup maszyn stanowiących kompleksową linię technologiczną do produkcji drzwi (CNC do cięcia, wiercenia i frezowania, linia szlifierska do szlifowania krawędzi profilowanych, okleiniarka do krawędzi profilowanych, linia lakiernicza do barwienia i lakierowania natryskowego)”, zlokalizowanego na działce 630/6 położonej w miejscowości Manasterz na terenie gminy Wiązownica, gmina Wiązownica po zasięgnięciu opinii Starosty Jarosławskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu,

 

 

                                                                 orzekam:

 

1) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

2) charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

                                                           U Z A S A D N I E N I E

 

            K§P Fabryka drzwi Sp. z o.o. Manasterz 71, 37-522 Wiązownica, zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup maszyn stanowiących kompleksową linię technologiczną do produkcji drzwi (CNC do cięcia, wiercenia i frezowania, linia szlifierska do szlifowania krawędzi profilowanych, okleiniarka do krawędzi profilowanych, linia lakiernicza do barwienia i lakierowania natryskowego)”, zlokalizowanego na działce 630/6 położonej w miejscowości Manasterz. Do wniosku Inwestor dołączył wymagane prawem dokumenty, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą dane określone w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ).

            W toku postępowania stwierdzono, że planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy oraz wymieniona jest w § 3 ust.1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko   ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

            Na podstawie art. 64 ust. 1 oraz art. 156 w/w ustawy organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Jarosławskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu opinią z dnia 16.03.2009r. znak PZNS. 465-23/09 uznał, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia takiej oceny, gdyż realizacja wskazanej inwestycji nie spowoduje istotnych zmian w sferze oddziaływania na zdrowie ludzi. Starosta Jarosławski pismem z dnia 02.04.2009r. znak OLR.III.7633-21/09 również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, gdyż ze względu na charakter inwestycji i jej lokalizację, oddziaływanie to nie będzie znaczące.

            Po analizie całości zgromadzonego materiału dowodowego, uwzględniając uzyskane opinie, kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 przywołanej wcześniej ustawy z dnia 3 października 2008r. w szczególności ze względu na:

a) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego  oddziaływania na środowisko:

- skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu,

-planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wyposażeniu istniejącego zakładu w kompleksową linie technologiczną do produkcji drzwi,

-linia technologiczna zostanie wyposażona w cztery maszyny , maszynę CNC do cięcia, wiercenia i frezowania, linie szlifierską do szlifowania krawędzi profilowanych, okleiniarkę do krawędzi profilowanych, linię lakierniczą do barwienia i lakierowania natryskowego,

-poprzez zastąpienie używanych lakierów rozpuszczalników lakierami wodnymi, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zmniejszy się emisja lotnych związków organicznych (VOC) powstających podczas suszenia lakierów rozpuszczalnikowych, 

b) usytuowanie przedsięwzięcia:

- w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie nie występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie, jak również złoża surowców. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza:

- obszarami wodno – błotnymi i innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- obszarami wybrzeży, obszarami przylegającymi do jezior, górskimi lub leśnymi,

- obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej,

- obszarami, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska;

c) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania: z uwagi na charakter przedsięwzięcia i znaczną odległość od granic państwa oraz lokalny zasięg oddziaływania na środowisko, nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne. Nie ma też potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania, gdyż uciążliwości dotyczyć będą tylko etapu budowy (emisja hałasu, zanieczyszczeń, powstawanie odpadów), będzie to oddziaływanie o ograniczonym zasięgu  i nasileniu, krótkotrwałe (możliwe do ograniczenia właściwą technologią i organizacją robót) i odwracalne     (przywrócenie poprzedniej funkcji biologicznej terenu po ułożeniu rurociągów i zasypaniu wykopów).

            Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2009r. znak UG LŚ-7624/10-3/09, Wójt Gminy Wiązownica odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

            Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

            W toku postępowania administracyjnego, na każdym jego etapie zapewniono stronom czynny w nim udział - w trybie art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. Obwieszczenia były zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica, na  tablicy  ogłoszeń  w Urzędzie oraz w miejscowości Piwoda. W sprawie planowanego przedsięwzięcia nie zgłoszono uwag i wniosków, żadna ze stron nie skorzystała z możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

            Dokonując szczegółowej analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego organ stwierdził, iż:

opisane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia technologie wykonywania robót nie wpływają negatywnie na środowisko;

realizacja inwestycji nie będzie wymagała użycia dużej ilości surowców, paliw, energii, zwiększenia wykorzystania wody, nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska;

przedsięwzięcie, ze względu na skalę, lokalizację i charakter, nie wpłynie w sposób negatywny na obszary Natura 2000 oraz inne obszary objęte ochroną.

 

            Realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jej charakteru, nie pociągnie za sobą znaczących oddziaływań. Właściwa organizacja robót i zastosowane rozwiązania techniczne (prace prowadzone wyłącznie  w porze dziennej).  Podczas eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

            Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

 

                                                              Pouczenie:

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę: wniosek ten winien być złożony nie później, niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin, o którym mowa wyżej, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie przebiegała etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica,   w terminie 14 dni  od daty jej doręczenia.

Wojt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar


Autor: Maria Brodowicz
Data: 2009-05-06 07:49:12
Udostępnił: Maria Brodowicz
Data: 2009-05-06 07:54:05

Rejestr zmian


Urząd Gminy Wiązownica
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
tel. 16 622-36-31
email: sekretariat@wiazownica.com
adres skrytki ePUAP: /UGW/skrytka
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl