XML
Zarządzenie Wójta Gminy Wiązownica

ZARZĄDZENIE Nr 83/2015
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Wiązownica miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zmianami) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. z 2015 r., poz. 852) Wójt Gminy Wiązownica z a r z ą d z a co następuje:


§1

Wyznacza miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum w poszczególnych miejscowościach:
1. Tablice ogłoszeń - 4 szt i słup ogłoszeniowy w Sołectwie Wiązownica
2. Tablice ogłoszeń - 3 szt w Sołectwie Manasterz
3. Tablice ogłoszeń - 3 szt w Sołectwie Radawa
4. Tablice ogłoszeń - 3 szt w Sołectwie Cetula
5. Tablice ogłoszeń - 3 szt w Sołectwie Mołodycz
6. Tablice ogłoszeń - 5 szt w Sołectwie Zapałów
7. Tablice ogłoszeń - 2 szt w Sołectwie Wólka Zapałowska
8. Tablica ogłoszeń - 1 szt w Sołectwie Surmaczówka
9. Tablice ogłoszeń - 6 szt w Sołectwie Ryszkowa Wola
10. Tablice ogłoszeń - 4 szt w Sołectwie Piwoda
11. Tablice ogłoszeń - 8 szt w Sołectwie Szówsko
12. Tablice ogłoszeń - 2 szt w Sołectwie Nielepkowice

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wiązownica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej .

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wiązownica.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Wiązownica
mgr Marian Jerzy Ryznar
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2015-08-03
Publikujący -