XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1945)
zawiadamiam,
o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa  oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Nielepkowice, na dz. nr 30, 40,  obr. Nielepkowice gm. Wiązownica”.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wiązownica.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zastępca Wójta
Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2019-06-11
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-06-11 10:10