XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017, poz.1073), zawiadamia, że w dniu 04.02.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na  dz.  nr 2932/1, 2932/2, 2932/3 obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.
W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30 -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zastępca Wójta Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2019-02-04
Publikujący Justyna Wańcio - Inspektor 2019-02-04 15:12