XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257), w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamiam strony postępowania, o wydaniu w dniu 01.02.2019 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Wiązownica znak BG.6733.24.2018 z dnia  06.12.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa odcinka sieci kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV w celu zasilenia planowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Wiązownica, na terenie działki ewid. nr: 533/1, 808, 532/8, 532/9, 532/10, 531/10, 531/11, 531/3, 531/17, 530/1, 529/1, 529/8, 529/7, 529/6, 529/5, 529/4, 529/3, 528/1, 528/10, 528/17, 528/16, 528/15, 528/14, 528/13, 528/12, 528/11, 527/1, 527/11, 527/10, 527/9, 527/8, 527/7, 527/6, 527/5, 527/4, 527/3, 527/2, obr. Wiązownica, gm. Wiązownica.”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z jego treścią.

Zastępca Wójta Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2019-02-01
Publikujący Justyna Wańcio - Inspektor 2019-02-01 15:05