URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu na rok 2019
Zarządzenie Nr 2/2019
Wójta Gminy Wiązownica  z dnia 09 styczeń 2019
 
 
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Lokalnych Animatorów sportu  dla kompleksów boisk na terenie Gminy Wiązownica
w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa
 

 
Na podstawie art. 31 art.33.ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie  gminnym (t. j Dz.U.2018 poz.994 ) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 Ogłasza się konkurs na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych ,,  Moje Boisko- Orlik 2012na  obiektach sportowych w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa stanowiący załącznik Nr.1 do niniejszego zarządzenia.
          
§ 2
Wykonanie zarządzenia  powierza się pracownikowi urzędu gminy ds. Oświaty i sportu
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
 
Zał.Nr.1 do Zarządzenia nr.2 /2019
Wójt Gminy Wiązownica z dnia 9-01-2019
 
 
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA KONKURS NA LOKALNEGO ANIMATORA SPORTU
DLA KOMPLEKSÓW  BOISK NA TERENIE GMINY WIAZOWNICA  
w miejscowościach :Wiązownica ,Zapałów, Piwoda, Radawa.
 
Forma zatrudnienia – umowa o pracę na okres 9 miesięcy (marzec – listopad 2019r.).
W okresie 1 miesiąca liczba godzin pracy wynosi :
- 50% godzin - Umowa Wójta Gminy Wiązownica
 -50% godzin - Umowa  z realizatorem projektu, Lokalny Administrator Sportu 2019
 
 1. Wymagania niezbędne:
 
1. Ukończony 18 rok życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, nie figurowanie w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Odpowiednie kwalifikacje uprawniające do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. m.in. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin.
2. Realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy.
3. Współpraca ze szkołami i jednostkami organizacyjnymi Gminy Wiązownica w celu promocji aktywności fizycznej.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
5. Współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu.
6. Promocja Gminy Wiązownica poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych.
7. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
8. Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki.
 
 1. Animator będzie wybrany z uwzględnieniem poniższych kryteriów:
 
1. Kwalifikacje (wykształcenie i posiadane uprawnienia).
2. Zaprezentowany przez animatora plan działań o charakterze sportowym oraz społecznym (integrujących i aktywizujących społeczność lokalną).
3. Doświadczenie i kompetencje (staż pracy na Orliku; osiągnięte-potwierdzone sukcesy w pracy Animatora np. Animator Ekspert, Animator Roku; członkostwo w klubach i organizacjach, inne udokumentowane działania).
 
 
 
 1. Wymagane dokumenty:
 
1. Życiorys (CV) – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Plan działań o charakterze sportowym oraz społecznym (integrujących i aktywizujących społeczność lokalną) prowadzonych na obiekcie Orlik 2012 w Gminie Wiązownica
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do pracy na w/w stanowisku.
6. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje i listy referencyjne – w przypadku posiadania.
7. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania stażu pracy.
8. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności oraz o nie figurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 
V. Klauzula informacyjna
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy , że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Wiązownica, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu merit.inspektor.rodo@gmail.com.
 1. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:​
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Wiązownica;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:​
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wiązownica przetwarzają dane osobowe. 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:​
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 
 1. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury.
 Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 
 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wiązownica  ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, pokój nr 22 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Lokalny Animator Sportu – Moje boisko Orlik 2012 w miejscowości …………………..” w terminie do dnia 14.01.2019r.  do godz.15.30
 
 Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie składać się będzie z II etapów:
 • I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na
celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu .
 • II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzone
będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie (kandydatów prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy  Wiązownica oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie GminyWiazownica.
 
Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiązownica nr.tel.16 622 36 31 wew.125
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-01-09
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-01-09 09:08
Modyfikacja Anna Florek - Referent 2019-01-11 11:09
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 22 sierpnia 2019r. 08:50:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.