URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko – referenta ds. oświaty i sportu w Urzędzie Gminy Wiązownica
KR .2110.1.2019.K. A.                                                                      Wiązownica, 03.01.2019 r.  
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
ogłasza nabór
 
 
 
na stanowisko – referenta ds. oświaty i sportu  w Urzędzie Gminy Wiązownica - w pełnym wymiarze czasu pracy
 
 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica ul. Warszawska 15
 
 1. Określenie stanowiska: referent ds. oświaty i sportu.
 
 1. Wymagania niezbędne:
 
 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 .tj. )
 2. wykształcenie: średnie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. co najmniej jednoroczne doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.
 
 1. Wymagania dodatkowe:
 
 1. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
 2. Odporność na sytuacje stresowe.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Znajomość ustaw:
 
 1. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 t. j. )
 2. prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 t. j. )
 3. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967 t. j. )
 4. system oświaty ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 t. j. )
 5. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j. )
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1. Organizowanie pracy obsługi placówek oświatowych.
2 .Współpraca z dyrektorami szkół.
3. Koordynowanie zadań w porozumieniu z dyrektorami szkół w zakresie wyposażenia w 
    pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji zadań.
4. Sporządzanie sprawozdań GUS
5. Załatwianie spraw wynikających z  zakresu prawa pracy i karty nauczyciela w szczególności:
    - organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół
    - podejmowanie czynności związanych z oceną pracy zawodowej
    - przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących nadawania stopnia awansu 
      nauczyciela mianowanego
 
6. Przygotowanie informacji dotyczących funkcjonowania oświaty w gminie.
 
7. Prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze
      socjalnym oraz programu wyposażenia szkół w podręczniki.
 
8. Naliczanie  czynszów  należności za dostarczanie do mieszkań  wynajmowanych przez
    nauczycieli cieplej i zimnej wody, kosztów centralnego ogrzewania oraz prowadzenie
    ewidencji.
 
9. Prowadzenie spraw związanych ze sportem turystyka i rekreacją.
 
10. Przygotowywanie wniosków o dotacje  w ramach programów pomocowych i innych
      instytucji udzielających wsparcia finansowego w zakresie oświaty.
 
11. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
 
12. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją zabytków.
 
13. Weryfikacja arkuszy organizacyjnych.
 
14. Wykonywanie innych nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych
      zleconych przez Sekretarza, Skarbnika, i Wójta Gminy.
 
15. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji
      kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów, i innych przepisów wewnętrznych.
 
16. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów
      księgowych, a także teczek prowadzonych spraw- w terminach i w sposób przewidziany
      przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
 
 1. Wymagane dokumenty:
 
 1. list motywacyjny
 2. życiorys (CV)
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( może być wydruk
z Internetu )
 1. kserokopie świadectw pracy,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 4. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem polskim,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
      publicznych
 1. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosił mniej niż 6 %.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Usytuowanie stanowiska pracy:
Stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.
 
List motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 902 z późn. zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie
w sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica w terminie do dnia 15.01.2019 r. do godz.
15 30   w zamkniętych kopertach z napisem:  NABÓR  na stanowisko – referenta ds. oświaty i sportu w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie – nie będą rozpatrywane.
 
Nabór przeprowadzany będzie dwuetapowo.
 
Komisja rekrutacyjna w I etapie dokona weryfikacji formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych.
 
W II etapie przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne ( z kandydatami spełniającymi wymagania formalne )
 
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jak też o wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni  poprzez umieszczenie informacji:
 
-  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy W-ca ,
-  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
-  telefonicznie - ( można również dzwonić na  numer 622   36- 31 w. 26 ).
 
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica.
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy , że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 
 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Wiązownica, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu merit.inspektor.rodo@gmail.com.
 
 1. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:​
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Wiązownica;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:​
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wiązownica przetwarzają dane osobowe. 
 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:​
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 
 1. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury.
 
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  
 
Podpisał
Zastępca Wójta Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
 
 
 
 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-01-03
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-03 12:33
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-09 07:55
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 22 sierpnia 2019r. 09:01:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.