URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta do spraw świadczeń rodzinnych, i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
KR.2110.2.2019.A.K.                                                                       Wiązownica, 07.01.2019 r.  
 

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA NABÓR
  
na stanowisko – referenta do spraw świadczeń rodzinnych, i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 
 
 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica ul. Warszawska 15
 
 1. Określenie stanowiska:  referent ds. świadczeń rodzinnych , wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ),
 
 1. wykształcenie: wyższe ( preferowane:  ekonomiczne ).
 
 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 
 1. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
 1. nieposzlakowana opinia.
 
 1. Wymagania dodatkowe:
 
 1. Wiedza
 2. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
 3. Odporność na sytuacje stresowe.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Znajomość ustaw:
- ,, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,,  ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 tj. ),
- ,, oświadczeniach rodzinnych ,, ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 tj. ),
-,, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 554 tj. )
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
  programu,, Dobry start,, ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 tj. ),
- KPA  ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2096 tj. )
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
- Kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie decyzji osób kwalifikujących się
w myśl ustawy o pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ustawy
o świadczeniach rodzinnych do korzystania w szczególności z następujących świadczeń:
 1. świadczeń rodzinnych:
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- świadczeń pielęgnacyjnych,
- świadczeń rodzicielskich,
- świadczeń ,, za życiem,,
b) świadczenia wychowawczego,
c) świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
d)  prowadzenie postepowań wobec dłużników alimentacyjnych,
e) przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS dot. składek emerytalno – rentowych i zdrowotnych dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
f) sporządzanie list wypłat w/w świadczeń,
g) obsługa programów ( AMAZIS, NEMEZIS, IZYDA )
h) wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki stanowiska
 
Przy wykonywaniu zadań pracownik jest zobowiązany:
- kierować się zasadami etyki zawodowej;
- kierować się zasadą dobra osób i rodzin którym służy;
- zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych;
- podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.
 1.  
Stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.
 
 1. Wymagane dokumenty:
-  list motywacyjny,
- życiorys (CV)
- kwestionariusz osobowy ( może być wydruk z Internetu )
- kserokopie świadectw pracy
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
   praw publicznych
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
Kandydat, który zamierza skorzystać  z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
List motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922ze zm. ).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica w terminie do dnia 18.01.2019 r. do godz. 15 30   w zamkniętych kopertach z napisem:  NABÓR  na stanowisko – referenta ds. do spraw świadczeń rodzinnych, i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie – nie będą rozpatrywane.
Nabór przeprowadzany będzie dwuetapowo.
 
Komisja rekrutacyjna w I etapie dokona weryfikacji formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych.
 
W II etapie przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne ( z kandydatami spełniającymi wymagania formalne )
 
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jak też o wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni  poprzez umieszczenie informacji:
 
-  w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy Wiązownica,
-  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy,
-  telefonicznie - ( można dzwonić na  numer 622   36- 31 w. 26 ).
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy , że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Wiązownica, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu merit.inspektor.rodo@gmail.com.
 3. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:​
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Wiązownica;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:​
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wiązownica przetwarzają dane osobowe. 
 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:​
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 
 1. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury.
 
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
 
                                                                                                         Podpisał:
                                                                                            Wójt Gminy Wiązownica
 
                                                                                                Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-01-07
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-07 13:54
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 22 sierpnia 2019r. 09:29:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.