URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Ogłoszenie
KR.2110.1.2018.A.K.                                                                                                                                 Wiązownica, 24.10.2018 r.  
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 
OGŁASZA  NABÓR
 
 
 na stanowisko – ds. inwestycji
 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica ul. Warszawska 15
 
 1. Określenie stanowiska: w zależności od okresu pracy w samorządzie i posiadanych kwalifikacji oraz wykształcenia ( referent, podinspektor, inspektor ds. inwestycji )
 
 1. Wymagania niezbędne:
 
 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 tj. )
 1. wykształcenie: techniczne wyższe  ( inżynier ).
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku ds. inwestycji:
staż pracy minimum 10 lat w administracji publicznej.
 1. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. nieposzlakowana opinia,
 
Wymagania dodatkowe:
 
 1. Wiedza i doświadczenie: znajomość  programów kosztorysowych, doświadczenie teoretyczne administracyjne i praktyczne w realizacji i rozliczaniu inwestycji budowlanych.
 2. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, kosztorysowania robót budowlanych
i obsługi  informatycznych programów kosztorysowych.
 1. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
 2. Odporność na sytuacje stresowe.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Znajomość prawa budowlanego, administracyjnego, prawa zamówień publicznych, oraz umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania.
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie spraw dotyczących organizowanych przetargów w ramach ustawy
      o zamówieniach publicznych dotyczących inwestycji i remontów.
2.   Kompletowanie dokumentów (uchwał Rady Gminy, decyzji Wójta,) dotyczących    
      opracowywania umów z wykonawcą na podstawie wyników przetargu.
3.   Przygotowywanie procesów inwestycyjnych oraz nadzór nad realizacją inwestycji
      gminnych.
4.   Sporządzanie Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.
5.   Opracowanie kosztorysów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.  Przygotowanie zestawień materiałowych do rozliczeń inwestycji.
7.  Rozliczanie inwestycji w porozumieniu z księgowością.
8.  Przygotowywanie protokołów odbioru końcowego.
9. Załatwianie formalności z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
10. Weryfikacja pod względem merytorycznym rachunków i faktur na zlecone roboty,
      zakupione materiały ze stanem faktycznym.
11. Podejmowanie działań w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
12. Nadzór nad realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem
      robót.
13. Nadzór nad realizacją remontów budynków stanowiących mienie komunalne gminy
14. Sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów.
15. Udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków 
      pozabudżetowych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym.
16. Sprawdzanie kompletności odbiorczej z wymogami dokumentacji projektowej, umów na
      budowę i przepisów prawa.
17. Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych.
18. Planowanie i nadzór nad właściwym wykonywaniem wszelkich prac remontowych,
      konserwatorskich, przygotowywania stosownych umów na ich wykonawstwo w szkołach
      zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny
 2. życiorys (CV)
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 7. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem polskim
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
                  praw publicznych
 1. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
                  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 1. kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność  w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.
 
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie
w sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica w terminie do dnia 09.11.2018 r. do godz.
     15 30   w zamkniętych kopertach z napisem:  NABÓR  na stanowisko – ds. inwestycji 
     w  Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
   Aplikacje, które wpłyną po tym terminie – nie będą rozpatrywane.
  
 
 1. Nabór przeprowadzany będzie dwuetapowo.
       Komisja rekrutacyjna w I etapie dokona weryfikacji formalnej złożonych dokumentów
       aplikacyjnych.
 
   W II etapie przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne ( z kandydatami
   spełniającymi wymagania formalne )
 
   O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jak też o wynikach konkursu
   kandydaci zostaną powiadomieni  poprzez umieszczenie informacji:
 
-  w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy W-ca ,
-  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
-  telefonicznie - ( można również dzwonić na  numer 622   36- 31  ( w. 26 ).
 
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosi mniej niż 6 %.
 
VIII. Usytuowanie stanowiska pracy:
( II piętro ) bez możliwości dojazdu dla osób poruszających się na wózkach. Brak podjazdu i dźwigu. Szerokość korytarza 1,57 m.
Stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego, praca w terenie.
 
List motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ).
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy , że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 
 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Wiązownica, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu merit.inspektor.rodo@gmail.com.
 
 1. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:​
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Wiązownica;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:​
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wiązownica przetwarzają dane osobowe. 
 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:​
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 
 1. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury.
 
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
 
                                                                                                                               
 
                                                                                                                         Podpisał:
                                                                                                             Wójt Gminy Wiązownica
 
                                                                                                                 Marian Jerzy Ryznar

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-10-24
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-10-24 14:13
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 26 marca 2019r. 07:46:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.