Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica
  
30-01-2015, Piątek, 20:59


Jesteś tutaj :: Urząd Gminy :: Zakres Obowiązków :: Inwestycje, Budownictwo
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst

Pan
JÓZEF OSOWSKI
Inspektor ds. Inwestycji, zamówień publicznych

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:

 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa .
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 223 poz 1458).
 5. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy.

II. Zadania ogólne

 1. Sumienne, staranne, sprawne i bezstronne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie Pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
 10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 12. Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
 13. Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
 14. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
 16. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
 17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
 18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.

III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 7/2009 Wójta Gminy z dnia 30 stzcynia 2009r. ze zmianami, ustalam Pani/Panu z dniem  1 marca 2009r. następujący szczegółowy zakres czynności:

    

1. Prowadzenie spraw w zakresie robót publicznych:
a.     wnioskowanie o skierowanie bezrobotnych do prac publicznych,
b.    opracowanie harmonogramu robót publicznych,

c.
 

   opracowanie rozliczeń efektów pracy wykonywanej przez bezrobotnych dla potrzeb Powiatowego Biura Pracy.
2.
 
Prowadzenie spraw dotyczących organizowanych przetargów w ramach ustawy o zamówieniach publicznych dotyczących inwestycji i remontów.
a.
 
   kompletowanie dokumentów (deklaracje – umowy z mieszkańcami o przystąpieniu i partycypacji w kosztach inwestycji),
b.
 
   kompletowanie dokumentów (uchwał Rady Gminy, decyzji Wójta,) dotyczących planowanych inwestycji
c.    opracowywanie umów z wykonawcą na podstawie wyników przetargu,
d.
 
   opracowywanie i kompletowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji – dotacje, kredyty.
3. Organizacja oraz prowadzenie targowisk gminnych.
4.
 
Wypełnianie stosownych druków OT,PT,LT /przyjęcie z inwestycji, przekazanie, likwidacja/ dotyczących obrotu środkami trwałymi.
5. Stały nadzór nad wykonaniem ustawy o zamówieniach publicznych.
6.

 

Planowanie i nadzór nad właściwym wykonywaniem wszelkich prac remontowych, konserwatorskich, zawierania stosownych umów na ich wykonawstwo w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
7. Sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów.
8. Wykonywanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych.
9.
 
Udzielanie odpowiedzi na wnioski zgłaszane na Sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
10. Zastępstwo na stanowisku d/s dróg, oświetlenia i informatyki.
11.
 
Wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych zleconych przez Skarbnika, Sekretarza i Wójta Gminy.

12.
 

Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.

13.

 

Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw – w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.

 IV. Z dniem 18.10.2012 r. zmieniam Panu zakres czynności w ten sposób, że :

1. Wykreślam punkt l a., b., c. z Rozdziału III szczegółowego zakresu czynności
2.
 
Przydzielam Panu obowiązki związane z pełnieniem zastępstwa na stanowisku inwestycji i zamówień publicznych. 1. Pani
  Jolanta Bujar
  Referent ds.  inwestycji i zamówień publicznych

 

I. Zakres podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają:
 
 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa.
 3. Kodeks pracy.
 4. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(Dz.U. Nr 223 poz 1458)
 5. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
II. Zadania ogólne
 
 1. Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
 2. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.
 3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 4. Dbanie o dobro urzędu oraz chronienie jego mienia.
 5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianej.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 7. Przestrzeganie czasu pracy w urzędzie, oraz przepisów zawartych w Regulaminie Pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.
 9. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu dotyczących prowadzonych przez Urząd spraw.
 10. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych i budżecie gminy.
 11. Realizowanie i organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów naczelnych, Wojewody, Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta.
 12. Przygotowanie projektów aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych przez obrady Rady Gminy.
 13. Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
 14. Współpraca między pracownikami, referatu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, jednostkami państwowymi, spółdzielniami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji powierzonych zadań.
 15. Przygotowanie analiz bieżących informacji o realizacji zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych na potrzeby organów gminy i administracji rządowej.
 16. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowania działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców.
 17. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, badanie zasadności tych skarg oraz analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.
 18. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.

III. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wiązownica zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 7/2009 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2009r..ze zmianami, ustalam Pani/Panu z dniem  1 listopada 2012 r. następujący szczegółowy zakres czynności:

1. Prowadzenie spraw dotyczących organizowanych przetargów w ramach ustawy o zamówieniach publicznych dotyczących inwestycji i remontów.
     a. kompletowanie dokumentów (deklaracje - umowy z mieszkańcami o przystąpieniu i partycypacji w kosztach inwestycji),
   b. kompletowanie dokumentów (uchwał Rady Gminy, decyzji Wójta,) dotyczących planowanych inwestycji
      c. opracowywanie umów z wykonawcą na podstawie wyników przetargu,
      d. opracowywanie i kompletowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji -
dotacje, kredyty.
2. Organizacja oraz prowadzenie targowisk gminnych.
3. Wypełnianie stosownych druków OT,PT,LT /przyjęcie z inwestycji, przekazanie, likwidacja/ dotyczących obrotu środkami trwałymi.
4. Stały nadzór nad wykonaniem ustawy o zamówieniach publicznych.
5. Planowanie i nadzór nad właściwym wykonywaniem wszelkich prac remontowych, konserwatorskich, zawierania stosownych umów na ich wykonawstwo zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
6. Sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów.
7. Wykonywanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych.
8. Udzielanie odpowiedzi na wnioski zgłaszane na Sesjach i posiedzeniach Komisji
Rady Gminy.
9. Zastępstwo na stanowisku d/s dróg, oświetlenia i informatyki.
10. Wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych zleconych przez Skarbnika, Sekretarza ,i Wójta Gminy.
11. Przestrzeganie Konstytucji, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.
12. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
 

 


Więcej ...

Autor: Urząd Gminy Wiązownica
Data: 2008-02-18 18:22:37
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-03-01 11:02:00
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2013-03-01 11:21:38

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Inwestycje
Admin Administrator 2007-07-24 18:50:58
2.
Inwestycje
Admin Administrator 2006-07-12 12:01:55
Oglądano 1205 razy


Urząd Gminy Wiązownica
Wiązownica 208
37-522 Wiązownica
tel. 16 622-36-31
email: sekretariat@wiazownica.com
adres skrytki ePUAP: /UGW/skrytka
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl